intTypePromotion=3

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

Chia sẻ: Thuongdanguyetan12 Thuongdanguyetan12 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
5
lượt xem
1
download

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu đã giwios thiệu tổng quan về môn học, các khái niệm cơ bản, mục đích điều khiển, cấu trúc cơ bản một HT ĐKQT, các chức năng điều khiển quá trình, các nhiệm vụ phát triển hệ thống, mô tả chức năng hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

 1. Điều khiển quá trình Chương 1: Mở ₫ầu © 2004, HOÀNG MINH SƠN 12/08/2006 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. Nội dung chương 1 1.0 Giới thiệu môn học 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.2 Mục ₫ích ₫iều khiển 1.3 Cấu trúc cơ bản một HT ĐKQT 1.4 Các chức năng ₫iều khiển quá trình 1.5 Các nhiệm vụ phát triển hệ thống 1.6 Mô tả chức năng hệ thống Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 1.0 Giới thiệu môn học Lý thuyết ĐKTĐ ĐIỀU KHIỂN Điều khiển máy (ĐK chuyển ₫ộng, QUÁ TRÌNH Robot, CNC) TĐH quá trình TĐH quá trình TĐHcông quá nghệ trình TĐHcông quá nghệ trình TĐHcông quá nghệ trình TĐHcông xí nghiệp nghệ công nghệ công nghiệp Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. Mục ₫ích của môn học ƒ Sinh viên nắm ₫ược các khái niệm và kiến thức cơ sở phục vụ: — Tìm hiểu, phân tích yêu cầu ₫iều khiển của các quá trình công nghệ — Đặt bài toán ₫iều khiển cho từng yêu cầu cụ thể — Thiết kế sách lược ₫iều khiển phù hợp với yêu cầu và với mô hình quá trình — Chọn lựa giải pháp thiết bị ₫o, thiết bị chấp hành và thiết bị ₫iều khiển ƒ Tạo cơ sở hoặc/và ₫ộng lực cho các môn học: — Điều khiển logic, PLC — Thiết bị ₫iều chỉnh tự ₫ộng công nghiệp — Điều khiển phân tán — Tự ₫ộng hóa quá trình công nghệ/sản xuất Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 5. Các nội dung ₫ề cập chính ƒ Tổng quan về hệ thống ₫iều khiển quá trình — Các thành phần cơ bản — Các chức năng và nhiệm vụ — Mô tả chức năng, lưu ₫ồ P&ID ƒ Xây dựng mô hình quá trình — Mô hình hóa lý thuyết — Mô hình hóa thực nghiệm ƒ Thiết kế cấu trúc/sách lược ₫iều khiển — Các cấu trúc ₫iều khiển cơ bản — Điều khiển tập trung và ₫iều khiển phi tập trung/phân tán ƒ Thiết kế bộ ₫iều khiển (thuật toán ₫iều khiển) — Lựa chọn kiểu bộ ₫iều khiển — Tính toán các tham số của bộ ₫iều khiển Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. Các nội dung ₫ề cập chính (tiếp) ƒ Cơ sở giải pháp hệ thống ₫iều khiển quá trình — Thiết bị ₫o — Thiết bị ₫iều khiển — Thiết bị chấp hành ƒ Các bài toán ₫iều khiển quá trình tiêu biểu — Các hệ thống dòng chảy/bình chứa — Các hệ thống truyền nhiệt — Các quá trình chuyển khối (tháp chưng cất) ƒ Tin cậy và an toàn hệ thống Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Phương pháp ₫ánh giá kết quả ƒ Thí nghiệm kết hợp bài tập lớn: 2 phần — Khảo sát ₫ối tượng bình mức (₫ối tượng mô phỏng) và xây dựng mô hình thực nghiệm — Thiết kế sách lược và thuật toán ₫iều khiển ƒ Điểm ₫ánh giá — Kết quả thí nghiệm/bài tập lớn: 20% — Thi cuối kỳ (vấn ₫áp) 80% Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. Tài liệu tham khảo [1] Hoàng Minh Sơn: Cơ sở hệ thống ₫iều khiển quá trình. NXB Bách khoa Hà Nội, 2006. [2] Belá G. Liptak (chủ biên): Instrument Engineer’s Handbook: Process Control. 3rd Edition, Chilton Book Co. 1996. [3] Michael L. Luyben, William L. Luyben: Essentials of Process Control. McGraw-Hill, 1997. [4] Luyben, W.L.: Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers. McGraw-Hill, 1990. [5] Seborg, D.E; T.F. Edgar; D.A. Mellichamp: Process Dymamics and Control. 2nd Edition. Wiley, 2004. [6] Curtis D. Johnson: Process Control Instrumentation Technology. 5th Edition. Prentice-Hall, 1997. [7] Thomas Marlin: Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance. McGraw-Hill 2000. [8] Bài giảng (₫ưa dần, *.pdf Format): Lớp chuẩn bị ₫ịa chỉ email, gửi tới: hmson-ac@mail.hut.edu.vn Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 1.1 Các khái niệm cơ bản ƒ Quá trình, quá trình kỹ thuật ƒ Biến quá trình: — Đại lượng (biến) ₫ược ₫iều khiển — Đại lượng (biến) ₫iều khiển — Đại lượng nhiễu, nhiễu tải và nhiễu ₫o ƒ Điều khiển quá trình: — Mục ₫ích, nhiệm vụ — Một số quan ₫iểm trong ₫ịnh nghĩa ƒ Hệ thống ₫iều khiển quá trình: — Thiết bị ₫iều khiển — Thiết bị ₫o — Thiết bị chấp hành — Hệ thống vận hành & giám sát Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. Quá trình & quá trình kỹ thuật ƒ Quá trình là một trình tự các diễn biến vật lý, hóa học hoặc sinh học, trong ₫ó vật chất, năng lượng hoặc thông tin ₫ược biến ₫ổi, vận chuyển hoặc lưu trữ (ANSI/ISA 88.01, DIN 19222). ƒ Quá trình kỹ thuật là một quá trình với các ₫ại lượng kỹ thuật ₫ược ₫o hoặc/và ₫ược can thiệp. ƒ Quá trình công nghệ là một quá trình kỹ thuật nằm trong một dây chuyền công nghệ => quan tâm tới các quá trình vật chất và năng lượng.  Trong nội dung môn học, khái niệm quá trình ₫ược hiểu là quá trình công nghệ Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. Nhìn từ quan ₫iểm hệ thống Biến vào Biến ₫iều khiển Nhiễu Vật chất QUÁ TRÌNH Vật chất Năng lượng KỸ THUẬT Năng lượng Thông tin Thông tin Biến trạng thái Biến ra Biến không cần Biến cần ₫iều Biến không cần ₫iều khiển khiển ₫iều khiển Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. Biến quá trình ƒ Biến cần ₫iều khiển (controlled variable): Biến ra, ₫ại lượng hệ trọng tới sự vận hành an toàn, ổn ₫ịnh hoặc chất lượng sản phẩm, cần ₫ược duy trì tại một giá trị ₫ặt, hoặc bám theo một tín hiệu chủ ₫ạo ƒ Biến ₫iều khiển (control variable, manipulated variable): Biến vào can thiệp ₫ược theo ý muốn ₫ể tác ₫ộng tới ₫ại lượng cần ₫iều khiển ƒ Nhiễu: Biến vào không can thiệp ₫ược: — Nhiễu quá trình (disturbance, process disturbance) z nhiễu ₫ầu vào (input disturbance): biến thiên các thông số ₫ầu vào (lưu lượng, nhiệt ₫ộ hoặc thành phần nguyên liệu, nhiên liệu) z nhiễu tải (load disturbance): thay ₫ổi tải theo yêu cầu sử dụng (lưu lượng dòng chảy, áp suất hơi nước, ...) z nhiễu ngoại sinh (exogenous disturbance): nhiệt ₫ộ, áp suất bên ngoài, ... — Nhiễu ₫o, nhiễu tạp (noise, measurement noise) Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. Ví dụ: bình chất lỏng Fi Biến vào Nhiễu Fo Biến ra Biến ₫iều Biến cần ₫iều h khiển Fi Quá trình khiển h Fo bình mức a) Sơ ₫ồ công nghệ b) Sơ ₫ồ khối Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. Ví dụ: bộ gia nhiệt TH 1 , wH TC1 , wC TC 2 TH 2 Nhiễu TC1 wC TH1 Biến Biến ra ₫ược ₫iều khiển ₫iều khiển Quá trình wH TC2 gia nhiệt Biến ra không TH2 ₫ược ₫iều khiển Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. Các dây chuyền công nghệ phức tạp ƒ Nhà máy xi măng: — Công nghệ lò nung — Công nghệ cấp liệu, nghiền, vận chuyển, ₫óng bao ƒ Nhà máy ₫iện: — Công nghệ lò hơi — Công nghệ turbin ƒ Nhà máy lọc dầu, hóa dầu: — Công nghệ chưng cất, tinh luyện — Công nghệ lò phản ứng liên tục, theo mẻ / Vấn ₫ề: — Hàng nghìn ₫iểm ₫o, hàng trăm ₫ại lượng cần ₫iều khiển — Các quá trình tương tác qua lại — Đòi hỏi ₫ộ an toàn, tin cậy rất cao Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. Ví dụ: Lò hơi Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. Ví dụ: quá trình sản xuất hóa chất Bình cấp Bình thành phần A ngưng Bình chứa hồi lưu Nước lạnh Bình cấp Sản phẩm thành phần B Hồi lưu ₫ỉnh Bình phản ứng THÁP CHƯNG CẤT Gia nhiệt H?i n??c Nước lạnh Buồng Gia nhiệt làm lạnh hóa hơi Sản phẩm ₫áy T Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. Nhiệm vụ ₫ặt ra ƒ Can thiệp một cách hiệu quả các ₫ại lượng ₫ầu vào của quá trình kỹ thuật ₫ể các ₫ại lượng ₫ầu ra của nó thỏa mãn các chỉ tiêu cho trước trong khi có tác ₫ộng của nhiễu và thông tin không chính xác về ₫ối tượng ƒ Giảm thiểu ảnh hưởng xấu của quá trình kỹ thuật ₫ối với con người và môi trường xung quanh  Vai trò của kỹ thuật ₫iều khiển tự ₫ộng! Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. Khái niệm: ₫iều khiển quá trình Điều khiển quá trình là ứng dụng kỹ thuật ₫iều khiển tự ₫ộng trong ₫iều khiển, vận hành và giám sát các quá trình công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và ₫ảm bảo các yêu cầu về bảo vệ con người, máy móc và môi trường. ƒ Phạm vi ứng dụng: Công nghiệp chế biến, khai thác & năng lượng ƒ Bài toán ₫ặc thù và quan trọng nhất: Điều chỉnh ƒ Đối tượng ₫iều khiển: Quá trình công nghệ Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. Đặc thù của các quá trình công nghệ ƒ Qui mô sản xuất thông thường vừa và lớn ƒ Yêu cầu rất cao về ₫ộ tin cậy và tính sẵn sàng ƒ Các quá trình liên quan tới biến ₫ổi năng lượng và vật chất — Bài toán ₫iều chỉnh là tiêu biểu — Các ₫ại lượng cần ₫iều khiển: lưu lượng, áp suất, nhiệt ₫ộ, nồng ₫ộ, thành phần,... — Diễn biến tương ₫ối chậm — Mô hình khó xác ₫ịnh — Khả năng ₫iều khiển hạn chế — Khó thay ₫ổi thiết kế công nghệ Chương 1: Mở đầu © 2005 - HMS 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản