intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 6

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ca bệnh 3: xử trí • Nói với BN rằng điều trị đơn độc D4T không có hiệu quả kiểm soát HIV và có thể gây nên các triệu chứng ngư vậy. BN phải ngừng D4T. • Điều trị nấm họng: Fluconazole 200 mg x 1 liều sau đó 100 mg uống hàng ngày trong 7 ngày • Dùng nhiều loại vitamin. Điều trị dự phòng PCP Co-trimoxazole. Hẹn BN đến khám theo dõi thường xuyên tại phòng khám

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Các biểu hiện bệnh lý thần kinh ở người nhiễm HIV part 6

  1. Ca bÖnh 3 • Kh¸m l©m sµng biÌnh th­êng. • Kh¸m thÇn kinh b×nh th­êng trõ gi¶m nhÑ c¶m gi¸c rung t¹i ngän chi. • Ph¶n x¹ m¾t c¸ gi¶m nhÑ. • Kh«ng yÕu chi. T×m hiÓu kü th× BN cã dïng D4T 26
  2. Nguyªn nh©n cña rèi lo¹n TK xa • ThiÕu hôt Vitamin • HIV B12 • Thuèc • ThiÕu hôt Folic. • D4T, DDI, INH, Eth) • Giang mai. • CMV • ®¸i ®­êng. • BÖnh gan thËn 27
  3. Ca bÖnh 3 Hb 11.4. Lympho 800. • • Chøc n¨ng gan thËn, ®­êng b×nh th­êng • RPR (-) • Lµm g× cho BN? 28
  4. Ca bÖnh 3: xö trÝ • Nãi víi BN r»ng ®iÒu trÞ ®¬n ®éc D4T kh«ng cã hiÖu qu¶ kiÓm so¸t HIV vµ cã thÓ g©y nªn c¸c triÖu chøng ng­ vËy. BN ph¶i ngõng D4T. • §iÒu trÞ nÊm häng: Fluconazole 200 mg x 1 liÒu sau ®ã 100 mg uèng hµng ngµy trong 7 ngµy • Dïng nhiÒu lo¹i vitamin. §iÒu trÞ dù phßng PCP Co-trimoxazole. HÑn BN ®Õn kh¸m theo dâi th­êng xuyªn t¹i phßng kh¸m 29
  5. Cám ơn! Câu hỏi? 30
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2