intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 4

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

74
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt trường hợp 1(tiếp) • Hầu hết BN có nấm thực quản sẽ hay có nấm nhìn thấy trong họng, tuy nhiên nấm thực quản có thể có ngay cả khi không thấy có nấm họng. • Nguyên nhân khác gồm loét aptơ do HIV, MAC, sarcoma kaposi • Điều trị thường có hiệu quả. • Tình trạng dinh dưỡng có thể trở lên nặng hơn do nấm thực quản và vấn đề này cần phải giải quyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 4

  1. Tãm t¾t tr­êng hîp 1(tiÕp) • HÇu hÕt BN cã nÊm thùc qu¶n sÏ hay cã nÊm nh×n thÊy trong häng, tuy nhiªn nÊm thùc qu¶n cã thÓ cã ngay c¶ khi kh«ng thÊy cã nÊm häng. • Nguyªn nh©n kh¸c gåm loÐt apt¬ do HIV, MAC, sarcoma kaposi • §iÒu trÞ th­êng cã hiÖu qu¶. • T×nh tr¹ng dinh d­ìng cã thÓ trë lªn nÆng h¬n do nÊm thùc qu¶n vµ vÊn ®Ò nµy cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. 16
  2. Tr­êng hîp 2 • BN nam 42 tuæi cã sèt 3 tuÇn, sót 8 kg vµ cã ®au bông. BN kh«ng tiªu ch¶y, kh«ng n«n nh­ng kh«ng ¨n ®­îc do ®au vµ buån n«n • Th¨m kh¸m hÖ thèng: kh«ng ®au ®Çu, nh×n kÐm, ®au häng. ThØnh tho¶ng BN ho nh­ng kh«ng cã c¸c biÓu hiÖn nh­ khã thë, ®au ngùc, khã ®i tiÓu, ®¸i m¸u, ®au khíp hoÆc c¸c biÓu hiÖn thÇn kinh 17
  3. TiÒn sö bÖnh tËt vµ x· héi • BN ®­îc chÈn ®o¸n nhiÔm HIV c¸ch ®©y 2 th¸ng. • BN kh«ng cã biÓu hiÖn bÊt cø bÖnh g× tr­íc ®ã vµ vÉn söa xe m¸y cho ®Ðn 3 tuÇn tr­íc ®©y. • Bn kh«ng tiªm chÝch • Tr­íc ®©y BN ®· cã quan hÖ víi g¸i m¹i d©m. • BN kh«ng uèng r­îu hoÆc hót thuèc l¸ 18
  4. C¸c thuèc sö dông • Anh ta mua hai lo¹i thuèc ARV ë cöa hµng thuèc 1 th¸ng tr­íc ®ã vµ uèng hµng ngµy. 19
  5. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt? CÇn biÕt thªm nh÷ng th«ng tin g× kh¸c? 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2