intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 5

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đau bụng: những điểm quan trọng • Một nguyên nhân quan trọng gây đau bụng trên BN HIV là do tác dụng phụ của ARV. • D4T và DDI có thể gây viêm gan do axit lactic (đặc biệt khi sử dụng cùng nhau). • Viêm tuỵ cũng do tác dụng phụ của việc sử dụng D4T và DDI. • Khi BN đang điều trị ARVcó các triệu chứng như vậy phải kiểm tra chức năng gan, bicacbonat và men tụy amylase

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tiếp cận các hội chứng tiêu hoá hay gặp: Nuốt đau và đau bụng part 5

  1. Kh¸m l©m sµng • BN gÇy, bÞ trÇm c¶m, n»m trªn gi­êng cuén trßn nh­ qña bãng. • TÇn sè tim: 100,HA: 122/84, T: 37.6C, NhÞp thë: 16 lÇn • Häng s¹ch, kh«ng vµng da, kh«ng sê thÊy h¹ch. phæi b×nh th­êng. Tim nhanh nh­ng cã tiÕng thæi hoÆc tiÕng cä 21
  2. Kh¸m l©m sµng • Kh¸m bông cã ®au lan táa nhÑ nh­ng kh«ng cã dÊu hiÖu viªm phóc m¹c. • Kh«ng cã u. • Gan l¸ch kh«ng to. • Sinh dôc b×nh th­êng. • C¸c chi b×nh th­êng. • Da b×nh th­êng 22
  3. §au bông: nh÷ng ®iÓm quan träng • Mét nguyªn nh©n quan träng g©y ®au bông trªn BN HIV lµ do t¸c dông phô cña ARV. • D4T vµ DDI cã thÓ g©y viªm gan do axit lactic (®Æc biÖt khi sö dông cïng nhau). • Viªm tuþ còng do t¸c dông phô cña viÖc sö dông D4T vµ DDI. • Khi BN ®ang ®iÒu trÞ ARVcã c¸c triÖu chøng nh­ vËy ph¶i kiÓm tra chøc n¨ng gan, bicacbonat vµ men tôy amylase 23
  4. C¸c xÐt nghiÖm CTM: BC 3,200 (N 78%, L 18%) Hematocrit 33% tiÓu cÇu: 213,000 Tæng sè lymphocyte : 634 Amylase: bình thường AST/ALT, bilirubin bình th­êng CD4 :42 /mm3 24
  5. §au bông: C¸c nguyªn t¾c chung • C¸c dÊu hiÖu vµ c¸c triÖu chøng cã thÓ lÇm lÉn. • Nãi chung: –CD4>400 nguyªn nh©n hay gÆp do vi khuÈn th«ng th­êng hoÆc u. – CD4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2