intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 1

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

90
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học Kết thỳc bài trỡnh bày, học viờn hiểu được: - Tại sao phải tuõn thủ điều trị - Cỏc yếu tố ảnh hưởng đến sự tuõn thủ - Làm thế nào để tăng cường sự tuõn thủ - Làm sao đỏnh giỏ được sự sẵn sàng điều trị của BN định nghĩa mở rộng của Tuân thủ Mọi hành động có liên quan đến chăm sóc và điều trị HIV có tác dụng cải thiện, hỗ trợ, hoặc tăng cường sức khỏe của một người có HIV, bao gồm cả sức khỏe về thể lực, tinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 1

  1. Tu©n thñ ®iÒu trÞ VCHAP Ch­¬ng trinh Hîp t¸c vÒ AIDS giữa Việt Nam - CDC - ®H Y khoa Harvard C¸m ¬n Ann Williams, R.N. vµ Jane Burgess R.N ®· cung cÊp tµi liÖu nµy 1
  2. Môc tiªu bµi häc Kết thúc bài trình bày, học viên hiểu được: - Tại sao phải tuân thủ điều trị - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ - Làm thế nào để tăng cường sự tuân thủ - Làm sao đánh giá được sự sẵn sàng điều trị của BN # 2
  3. ®Þnh nghÜa më réng cña Tu©n thñ Mäi hµnh ®éng cã liªn quan ®Õn chăm sãc vµ ®iÒu trÞ HIV cã t¸c dông cải thiÖn, hç trî, hoÆc tăng c­êng søc kháe cña mét ng­êi cã HIV, bao gåm c¶ søc kháe vÒ thÓ lùc, tinh thÇn, vµ t©m lý x· héi. (Định nghĩa hẹp: dïng tÊt c¶ c¸c läai thuốc ®óng nh­ ®· kª ®¬n) 3
  4. T¹i sao cÇn ¸p dông mét tÇm nhìn réng h¬n vÒ Tu©n thñ? • ®Ó sèng kháe m¹nh, bÖnh nh©n cÇn tham gia tÝch cùc cả trong viÖc tù chăm sãc và trong ®iÒu trÞ • C¸c can thiÖp “kh«ng y tÕ” lµ cùc kú quan träng bao gåm: –Giảm t¸c h¹i + Kh«ng hoÆc quan hÖ TD vµ sö dông ma tóy an toµn –Hç trî x· héi + N¬i ë, dinh d­ìng, viÖc lµm, phÝ häc tËp, hç trî tinh thÇn 4
  5. C¸c thµnh tè cña Tu©n thñ • Uèng tÊt cả c¸c thuèc • Ngõng hoÆc kiÓm sãat viÖc dïng ma tóy (tham gia CT ARV ®óng nh­ chØ ®Þnh cai nghiÖn, lµm s¹ch BKT) • Uèng c¸c thuèc dù phßng • Duy trì lèi sèng lµnh m¹nh c¸c NTCH - Ăn thøc ăn bæ d­ìng • Uèng polyvitamin - TËp thÓ dôc ®Òu ®Æn • ®Õn kh¸m ®Þnh kú theo hÑn - Bá hót thuèc • Giữ liªn hÖ víi m¹ng l­íi hç trî • Thùc hµnh tình dôc an toµn * 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2