intTypePromotion=1

Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
22
lượt xem
5
download

Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 6: Quản trị tài sản thương hiệu trong mua bán, chia tách và sáp nhập doanh nghiệp gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản của mua bán, chia tách và sáp nhập, các hình thức mua bán, chia tách sáp nhập, lợi ích và rủi ro trong hoạt động mua bán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương Mại

H<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU<br /> TRONG MUA BÁN, CHIA TÁCH VÀ<br /> SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> Định giá và chuyển nhượng thương hiệu<br /> <br /> D<br /> <br /> CHƢƠNG 6<br /> <br /> *<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Hoạt động mua DN là việc một DN mua toàn bộ hoặc<br /> một phần tài sản của DN khác đủ để kiểm soát, chi phối<br /> toàn bộ hoặc một ngành nghề của DN bị mua lại (Khoản<br /> 3, điều 17, Luật Cạnh tranh 2004)<br /> • Sáp nhập DN là việc một hoặc một số DN chuyển toàn<br /> bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của<br /> mình sang một DN khác đồng thời chấm dứt sự tồn tại<br /> của DN bị sáp nhập (điều 17 của Luật cạnh tranh ban<br /> hành ngày 03/12/2004 của Quốc hội nước CHXHCN<br /> Việt Nam)<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1. Khái quát về hoạt động mua bán, chia<br /> tách và sáp nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 6.1.1. Một số khái niệm cơ bản của mua bán, chia tách và<br /> sáp nhập<br /> <br /> • Hoạt động hợp nhất DN: Hai hay một số công ty cùng loại<br /> (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công<br /> ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ<br /> tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty<br /> hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị<br /> hợp nhất. (Điều 104 và điều 108 Luật Doanh nghiệp 2005<br /> sửa đổi, bổ sung năm 2009)<br /> • Hoạt động thâu tóm DN: Là thuật ngữ được sử dụng khi<br /> một doanh nghiệp (gọi là doanh nghiệp thâu tóm) tìm cách<br /> nắm giữ quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp khác (gọi là<br /> doanh nghiệp mục tiêu) thông qua thâu tóm toàn bộ hoặc<br /> một tỷ lệ cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp mục tiêu<br /> đủ để khống chế toàn bộ các quyết định của doanh nghiệp.<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1. Khái quát về hoạt động mua bán, chia<br /> tách và sáp nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 6.1.1. Một số khái niệm cơ bản của mua bán, chia tách và<br /> sáp nhập<br /> <br /> • Chuyển giao quyền trong việc mua bán, chia tách,<br /> sáp nhập bao gồm các quyền:<br /> - Quyền sở hữu<br /> - Quyền sử dụng<br /> - Quyền quản lý<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1. Khái quát về hoạt động mua bán, chia<br /> tách và sáp nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 6.1.1. Một số khái niệm cơ bản của mua bán, chia tách và<br /> sáp nhập<br /> <br /> • Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp: thông qua việc góp<br /> vốn điều lệ công ty TNHH hoặc mua cổ phần phát hành để<br /> tăng vốn điều lệ của CTCP.<br /> • Mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần đã phát hành của<br /> thành viên hoặc cổ đông của công ty: hình thức này được<br /> áp dụng đối với DN tư nhân theo quy định của luật DN và<br /> một số DNNN theo quy định của pháp luật về giao, bán,<br /> khoán, kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.<br /> • Chia, tách doanh nghiệp: là hình thức kiểm soát doanh<br /> nghiệp thông qua việc làm giảm quy mô doanh nghiệp. Chủ<br /> thể chính của hoạt động chia tách doanh nghiệp là các<br /> thành viên hoặc cổ đông hiện tại của công ty.<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1. Khái quát về hoạt động mua bán, chia<br /> tách và sáp nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 6.1.2. Các hình thức mua bán, chia tách và sáp nhập<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản