intTypePromotion=1

Bài giảng động kinh - Phân loại động kinh part 3

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
8
download

Bài giảng động kinh - Phân loại động kinh part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

động kinh toàn thể: là quá trình bệnh lý xâm trì phạm một lúc cả 2 bán cầu. LS, EEG. Cơn lớn Grand Mal (tonic-clonic seizures): đây (toniclà thể nặng nhất của ĐKTT, bắt đầu bằng mất ý thức đột ngột, co cứng - co giật - hồi phục, BN từ từ tỉnh lại. Cơn nhỏ Petit Mal Absences (cơn vắng ý thức): BN đột ngột mấy ý thức, đôi khi nhãn cầu đảo lên trên, ngừng đột ngột các hoạt động đang làm (ngừng ăn, nói, viết, rơi bát đũa, bút..) trong thời gian này mất tiếp ngoại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng động kinh - Phân loại động kinh part 3

  1. C¸c C¸c c¬n ®éng kinh 2. ®éng kinh toµn thÓ: lµ qu¸ tr×nh bÖnh lý x©m nh ph¹m ph¹m mét lóc c¶ 2 b¸n cÇu. LS, EEG. C¬n lín Grand Mal (tonic-clonic seizures): ®©y ®©y lµ thÓ nÆng nhÊt cña §KTT, b¾t ®Çu b»ng mÊt ý KTT, thøc ®ét ngét, co cøng - co giËt - håi phôc, BN tõ tõ co håi tØnh tØnh l¹i. C¬n nhá Petit Mal Absences (c¬n v¾ng ý thøc): BN BN ®ét ngét mÊy ý thøc, ®«i khi nh·n cÇu ®¶o lªn trªn, ngõng ®ét ngét c¸c ho¹t ®éng ®ang lµm (ngõng ¨n, nãi, viÕt, r¬i b¸t ®òa, bót..) trong thêi n, gian nµy mÊt tiÕp ngo¹i 30 gi©y tiÕp tôc c«ng viÖc ®ang lµm dë. Khi cã mÊt ý thøc kÌm co giËt mét nhãm c¬ nµo ®ã, mÊt tr­¬ng lùc, 1 nhãm c¬ nhá, ®éng t¸c tù ®éng, chÐp miÖng, chÆc l­ìi, c¬n xoa, v· v· må h«i... V¾ng ý thøc phèi hîp.
  2. C¸c C¸c c¬n ®éng kinh C¬n giËt c¬ (Myoclonic seizures): BN mÊt ý thøc, BN giËt c¬ thµnh tõng nhÞp, kho¶ng 1 phót, hay gÆp ë trÎ trÎ em. EEG: ®a gai/ gai ch©m ®ång th× 2 bc ­u thÕ bc vïng vïng tr¸n. C¬n co cøng c¬ (tonic seizure): BN mÊt ý thøc, BN c¬ co cøng, uèn cong ng­êi ra sau oÆc sang bªn kho¶ng 1 phót. EEG: kÞch ph¸t nhän nhanh ®ång th th× 2 bc. C¬n mÊt tr­¬ng lùc (Atonic sezure): BN mÊt ý BN thøc kÌm mÊt tr­¬ng lùc ®ét ngét c¸c nhãm c¬ n©ng hµm d­íi, c¬ cæ, hoÆc tø chi, nÆng cã thÓ ng·. ng·. Kho¶ng 1 phót. EEG: lo¹t kÞch ph¸t ®a gai- ch©m/ gai-ch©m 2bc ts 1,5-2 ck/gi©y.
  3. C¸c C¸c c¬n ®éng kinh Héi chøng West: gÆp trÎ d­íi 3 tuæi co gÆp th¾t gÊp co th¾t kiÓu cói chµo, c¬n x¶y ra ®¬n ®éc chØ co gÊp 1 lÇn song c¸c c¬n cã thÓ thÓ liªn tiÕp tuú møc ®é. C¬n bæ sung: §K liªn tiÕp, tr¹ng th¸i §K. liªn EEG: EEG: xuÊt hiÖn liªn tôc c¸c lo¹t kÞch ph¸t kiÓu §K chñ yÕu sãng chËm lan to¶2 bc chñ do nh do t×nh tr¹ng mÊt ý thøc nh­ h«n mª.
  4. Tr¹ng Tr¹ng th¸i ®éng kinh  Calmeil (1824): “...Cơn gần kết thúc đã có cơn ơn khác khác xuất hiện, kế tiếp nhau không ngừng ”.  Gastaut (1967): “ cơn ĐK đủ dài hoặc nhắc lại Gastaut với khoảng cách đủ ngắn để có thể tạo ra một tình trạng ĐK cố định và bền vững ”.  Cơn dài trên 30 phút (Loiseau & Jallon, 1990). Theo PLQT c¸c c¬n §K, §K liªn tôc lµ tr¹ng Theo K, liªn th¸i cã c¸c c¬n co giËt §K liªn tiÕp hoÆc kÐo dµi liªn ®Õn ®Õn møc duy tr× m·i kh«ng døt c¬n. m·i Động kinh liên tục: thực chất là TTĐK (Gastaut) Động (Gastaut)
  5. PH¢N LO¹I TR¹NG TH¸I §éng kinh Phân loại theo cơn (Gastaut, 1983). Cơn ĐK Trạng thái ĐK(TTĐK) + Cơn toàn bộ: + TTĐK toàn bộ: . Các cơn vắng .TTĐK cơn vắng . Các cơn giật cơ .TTĐK giật cơ . Các cơn co giật .TTĐK co giật . Các cơn trương lực Các .TTĐK .TTĐK trương lực . Các cơn co giật-trương lực trương .TTĐK .TTĐK trương lực-co giật + Cơn cục bộ: Cơn + TTĐK cục bộ: . Các cơn cục bộ đơn giản . TTĐK cục bộ đơn giản . Các cơn cục bộ phức tạp . TTĐK cục bộ phức tạp . Các cơn cục bộ toàn bộ Các . TTĐK cục bộ toàn bộ hoá hoá hoá thứ ph¸t thứ phát. + Các cơn không phân loại Các + TT §K không phân loại.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2