Bài giảng Echo cản âm

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
79
lượt xem
10
download

Bài giảng Echo cản âm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất cản âm (contrast agent) trong echo là những dung dịch có đặc tính làm tăng sự phản hồi sóng echo, giúp định rõ cấu trúc của buồng tim, sự tưới máu cơ tim hay dòng chảy trong tim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Echo cản âm

 1. ECHO CAÛN AÂM (Contrast echocardiography) PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH VIEÄN TIM TP HOÀ CHÍ MINH
 2. ª Chaát caûn aâm (contrast agent) trong echo laø nhöõng dung dòch coù ñaëc tính laøm taêng söï phaûn hoài soùng echo, giuùp ñònh roõ caáu truùc cuûa buoàng tim, söï töôùi maùu cô tim hay doøng chaûy trong tim 2
 3. CAÙC CHAÁT CAÛN AÂM 1. Caùc chaát caûn aâm ñöôïc laéc baèng tay (manually produced contrast agents): bao goàm ª Dung dòch muoái Na ñaúng tröông ª Xanh Indocyanine ª Oxy giaø(hydrogen peroxide) ª Intralipid ª Dextrose 5% hoaëc Dextrose 50% Hai ñieåm haïn cheá cuûa vi boùng khí taïo baèng tay: ª Thôøi gian baùn huûy ngaén vaø khoâng ñoàng nhaát ª Kích thöôùc vi boùng khi coøn lôùn neân khoâng theå qua ñöôïc mao maïch phoåi. 3
 4. 2. Caùc chaát contrast taïo baèng sieâu aâm (sonicated contrast agents): Dung dòch thöôøng duøng laø albumin hoaëc gelatin. Caàn moät maùy Sonicator taïo soùng sieâu aâm ñeå phaùt ra trong dung dòch khoaûng 20 giaây, dung dòch trôû neân ñuïc nhö söõa, chöùa raát nhieàu vi boùng khí (3-5 microns) 4
 5. CHAÁT CAÛN AÂM TAÏO BAÈNG MAÙY SONICATOR 5
 6. ÖÙNG DUÏNG LAÂM SAØNG CUÛA ECHO CAÛN AÂM 1. Khaûo saùt beänh tim baåm sinh: ª Shunt trong tim ª Noái lieàn baát thöôøng TM heä thoáng 2. Khaûo saùt cung löôïng tim ª Treân ñoäng vaät, ngöôøi ta ñaõ thaáy coù töông quan giöõa hình aûnh echo caûn aâm thaát traùi vôùi phaân xuaát toáng maùu ño baèng thoâng tim chuïp buoàng tim ª Treân ngöôøi, caùc chaát caûn aâm qua ñöôïc phoåi giuùp khaûo saùt ñöôïc chöùc naêng thaát traùi 6
 7. 3. Khaûo saùt tim phaûi: ª Echo caûn aâm giuùp xaùc ñònh caáu truùc tim phaûi: nhó phaûi, thaát phaûi, van 3 laù, caùc tónh maïch chuû ñoå vaøo nhó phaûi ª Echo caûn aâm coøn giuùp xaùc ñònh hôû van 3 laù. 4. Khaûo saùt tim traùi: Chaát caûn aâm coù vi boùng khí töø 3-5 microns cho pheùp xuyeân qua mao maïch phoåi tôùi ñöôïc tim traùi 7
 8. TÖÔNG QUAN GIÖÕA CUNG LÖÔÏNG TIM VAØ BIEÅU ÑOÀ XUAÁT HIEÄN CHAÁT CAÛN AÂM 8
 9. 5. Aùp duïng trong ñieàu trò traøn dòch maøng tim: ª Ñaàu doø echo 2D ñaët ôû moûm tim. ª Beänh nhaân ñöôïc choïc maøng tim theo ñöôøng döôùi muõi öùc. ª Muoán xaùc ñònh vò trí kim choïc doø ñaõ naèm ñuùng xoang maøng tim, chæ caàn bôm chaát caûn aâm (td: 5ml dung dòch Na 0,9% ñaõ ñöôïc laéc). ª Echo caûn aâm giuùp ñònh roõ vò trí ñaàu kim. 9
 10. 10
 11. 6. Khaûo saùt töôùi maùu cô tim: ª Naêm 1980, De Maria vaø coäng söï, laàn ñaàu tieân khaûo saùt töôùi maùu cô tim baèng echo caûn aâm tieâm vaøo ñoäng maïch vaønh ª Ñeán nay, thöïc nghieäm vaø laâm saøng ñaõ giuùp thaáy hieäu quaû cuûa eùcho caûn aâm trong: - Phaùt hieän vaø öôùc löôïng vuøng cô tim bò thieáu maùu - Khaûo saùt söï töôùi chaát lieät cô tim trong khi ñang moå tim - Khaûo saùt tuaàn hoaøn baøng heä cuûa ñoäng maïch vaønh 11
 12. KHAÛO SAÙT TÖÔÙI MAÙU CÔ TIM BAÈNG CHAÁT CAÛN AÂM 12
Đồng bộ tài khoản