intTypePromotion=3

Bài giảng giống cây rừng : Chọn lọc cây trội và khảo nghiệm hậu thế part 1

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
94
lượt xem
20
download

Bài giảng giống cây rừng : Chọn lọc cây trội và khảo nghiệm hậu thế part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương III. Chọn lọc cây trội và khảo nghiệm hậu thế 1. Những khái niệm cơ bản về cây trội và chọn lọc - ….. - Phân sai chọn lọc (selection diffirential): Công thức: + Phân sai chọn lọc có thể được biểu diễn ở dạng giá trị tuyệt đối. + Phân sai chọn lọc chưa nói lên điều gì ở dạng giá trị tuyệt đối, bởi vậy người ta dùng giá trị tương đối để biểu diễn phân sai chọn lọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Chọn lọc cây trội và khảo nghiệm hậu thế part 1

 1. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1
 2. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c©y tréi vµ chän läc - C©y tréi dù tuyÓn (candidat plus tree): - C©y tréi (plus tree): - C©y ­u viÖt (elite tree): - C©y so s¸nh (comparision tree): 2
 3. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c©y tréi vµ chän läc - ….. - Ph©n sai chän läc (selection diffirential): C«ng thøc: + Ph©n sai chän läc cã thÓ ®­îc biÓu diÔn ë d¹ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. + Ph©n sai chän läc ch­a nãi lªn ®iÒu g× ë d¹ng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, bëi vËy ng­êi ta dïng gi¸ trÞ t­¬ng ®èi ®Ó biÓu diÔn ph©n sai chän läc. 3
 4. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c©y tréi vµ chän läc - ….. - C­êng ®é chän läc (Intensity of selection): KÝ hiÖu (I) C­êng ®é chän läc cã c¸c c¸ch hiÓu nh­ sau: + Theo Zobel: Lµ ®é v­ît cña trÞ trung b×nh c¸c c¸ thÓ ®­îc chän läc so víi trÞ trung b×nh cña quÇn thÓ gèc tÝnh b»ng sè lÇn sai tiªu chuÈn theo kiÓu h×nh. 4
 5. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c©y tréi vµ chän läc - ….. - C­êng ®é chän läc (Intensity of selection): KÝ hiÖu (I) + Theo Zobel: 5
 6. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c©y tréi vµ chän läc - ….. - C­êng ®é chän läc (Intensity of selection): KÝ hiÖu (I) + Theo Shonb¸ch: C­êng ®é chän läc chÝnh lµ trÞ sè t­¬ng ®èi cña phÇn kh«ng ®­îc chän trong l©m phÇn. I = 1 – n/N Vd: Chän 20 c©y trong 4000 c©y ta cã: I1 = 1- 20/4000 = 0.995 Chän 10 c©y trong 4000 c©y ta cã: I2 = 1 – 10/4000 = 0.9975 6
 7. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän läc c¬ b¶n 2.1. Ph­¬ng ph¸p chän läc hµng lo¹t (Muss selection). - Kh¸i niÖm: Lµ ph­¬ng ph¸p chän läc tËp hîp nh÷ng c©y tréi theo muc tiªu kinh doanh ®Ó lµm gièng cho chu kú sau - ­u ®iÓm: Nhanh, rÎ, nhiÒu, dÔ ¸p dông, kh«ng tèn kÐm, rót ng¾n thêi gian chän gièng. - Nh­îc ®iÓm: Do chän läc ®­îc tiÕn hµnh theo KH, mµ KH tèt cña c©y tréi cã thÓ do KG tèt hay do MT tèt côc bé t¹o nªn, nªn gièng ®­îc chän cã phÈm chÊt di truyÒn kh«ng cao. - øng dông: ¸p dông cho ®èi t­îng lµ c¸c tÝnh tr¹ng cã hÖ sè di truyÒn cao Tuú thuéc vµo yªu cÇu chän läc cao hay thÊp vµ vµo ®èi t­îng chän läc mµ chän läc cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh chän mét lÇn hay nhiÒu lÇn 7
 8. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän läc c¬ b¶n 2.1. Ph­¬ng ph¸p chän läc hµng lo¹t (Muss selection). 8
 9. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän läc c¬ b¶n 2.1. .... 2.2. Ph­¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ (Individual selection). - Kh¸i niÖm: Lµ ph­¬ng ph¸p chän läc c©y tréi ®i kÌm theo viÖc kiÓm tra hËu thÕ theo tõng c©y riªng biÖt. - ¦u ®iÓm: KiÓm tra ®­îc KG cña tõng c¸ thÓ, nªn gièng ®­îc chän cã phÈm chÊt di truyÒn cao vµ æn ®Þnh. - Nh­îc ®iÓm: Phøc t¹p, khã tiÕn hµnh, tèn kÐm thêi gian, kinh phÝ nhiÒu. - øng dông: ¸p dông cho ®èi t­îng lµ c¸c tÝnh tr¹ng cã hÖ sè di truyÒn thÊp. 9
 10. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän läc c¬ b¶n 2.1. .... 2.2. Ph­¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ (Individual selection). 10
 11. Ch­¬ng III. Chän läc c©y tréi vµ kh¶o nghiÖm hËu thÕ 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän läc c¬ b¶n 2.1. .... 2.2. Ph­¬ng ph¸p chän läc c¸ thÓ (Individual selection). - …. - Tuú thuéc vµo yªu cÇu cña chän läc cao hay thÊp vµ vµo ®èi t­îng chän läc mµ ta tiÕn hµnh chän mét lÇn hay nhiÒu lÇn. + NÕu yªu cÇu chän läc kh«ng ®ßi hái cao vµ ®èi t­îng lµ c©y tù thô phÊn hoÆc sinh s¶n sinh d­ìng th× chØ cÇn chän mét lÇn lµ ®ñ. (lÇn 1) + NÕu yªu cÇu chän läc ®ßi hái cao vµ ®èi t­îng lµ c©y giao phÊn th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh chän nhiÒu lÇn. (lÇn 2, 3,…). - C¸c kiÓu chän läc c¸ thÓ ®­îc sö dông trong lÇn hai, lÇn ba + Chän gia ®×nh kÕt hîp víi trong gia ®×nh: + Chän läc trong gia ®×nh: 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản