intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

116
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào 5.3. Tái sinh chồi. - Mục đích: kích thích mẫu cấy hình thành chồi để làm vật liệu nhân nhanh. - Phương pháp: Cấy chuyển mẫu cấy sang bình có chứa môi trường hoá học mới với thành phần chất điều hoà sinh trưởng kích thích tạo chồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 2

  1. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.3. T¸i sinh chåi. - Môc ®Ých: kÝch thÝch mÉu cÊy h×nh thµnh chåi ®Ó lµm vËt liÖu nh©n nhanh. - Ph­¬ng ph¸p: CÊy chuyÓn mÉu cÊy sang b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc míi víi thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o chåi.
  2. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.4. Nh©n nhanh. - Môc ®Ých: t¨ng sè l­îng chåi trong giai ®o¹n nu«i cÊy (tõ 1 thµnh v¹n chåi, triÖu chåi). §©y lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong nh©n gièng in vitro. - Ph­¬ng ph¸p: cÊy chuyÓn chåi sang c¸c b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc víi thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o chåi nhiÒu lÇn (tõ chåi thµnh nhiÒu chåi/1 b×nh); 1 b×nh thµnh nhiÒu b×nh,...
  3. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.5. T¹o rÔ cho c©y. (t¹o c©y hoµn chØnh) - Môc ®Ých: tõ mçi chåi t¹o thµnh 1 c©y con hoµn chØnh gåm ®Çy ®ñ th©n, rÔ vµ l¸. - Ph­¬ng ph¸p: cÊy chuyÓn c¸c chåi sau giai ®o¹n nh©n nhanh sang c¸c b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc cã thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o rÔ. TÊt c¶ c¸c lÇn cÊy chuyÓn ®Ó t¸i sinh chåi, nh©n nhanh vµ t¹o rÔ ®Òu ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong buång cÊy v« trïng.
  4. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.6. HuÊn luyÖn c©y m«. - Môc ®Ých: lµm cho c©y m« quªn dÇn víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn (nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng vµ t×nh tr¹ng nhiÔm bÖnh). - Ph­¬ng ph¸p: + §­a dÇn c¸c b×nh cÊy c©y hoµn chØnh tõ trong phßng nu«i (cã ®iÒu kiÖn vËt lý thÝch hîp) ra khu huÊn luyÖn (cã ®iÒu kiÖn vËt lý hoµn toµn tù nhiªn). + Më dÇn n¾p b×nh ®Ó cho c©y thÝch nghi dÉn víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn.
  5. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.7. CÊy c©y vµo bÇu ®Êt vµ ch¨m sãc c©y ë v­ên ­¬m. - Môc ®Ých: t¹o c©y con ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p: + LÊy c©y ra khái b×nh nu«i cÊy, röa s¹ch m«i tr­êng ho¸ häc b¸m vµo rÔ c©y. + CÊy c©y vµo bÇu ®Êt gièng nh­ cÊy c©y con tõ h¹t hoÆc gi©m hom. + Ch¨m sãc c©y: gièng ch¨m sãc c©y hom.
  6. 5. Qui tr×nh nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« - tÕ bµo. C©y mÑ LÊy mÉu G§ chuÈn bÞ (T¹o chåi) G§ T¸i sinh chåi G§ CÊy khëi ®éng G§ t¹o rÔ cho chåi G§ nh©n nhanh chåi HuÊn luyÖn trong nhµ kÝnh C©y mÇm C©y gièng ®em trång C©y con ë v­ên ­¬m rõng
  7. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6. Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong nh©n gièng in vitro. 6.1. Sù nhiÔm mÉu. - Trong qu¸ tr×nh nh©n gièng mÉu cã thÓ bÞ nhiÔm nÊm hoÆc virus => do ®ã ph¸ huû m«i tr­êng (¨n hÕt m«i tr­êng dinh d­ìng) => khi mÉu cÊy phôc håi th× m«i tr­êng dinh d­ìng ®· bÞ ph¸ => mÉu cÊy kh«ng sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ®­îc. - Kh¾c phôc: + Thay ®æi chÕ ®é khö trïng (dung dÞch khö trïng vµ thêi gian khö trïng) + Sö dông m« ph©n sinh ®Ó lµm mÉu cÊy (v× m« ph©n sinh lµ phÇn c¬ thÓ míi h×nh thµnh nªn ch­a bÞ nhiÔm nÉm hay virus).
  8. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.2. S¶n sinh chÊt ®éc tõ mÉu cÊy. - MÉu cÊy cã thÓ bÞ ho¸ n©u, ho¸ ®en råi chÕt. Do trong mÉu cÊy chøa nhiÒu tanin (chÊt ch¸t) - Kh¾c phôc: dïng mÉu cÊy cßn non ®Ó cÊy, bæ sung vµo m«i tr­êng ho¸ häc than ho¹t tÝnh (hót c¸c chÊt ®éc ra khái mÉu cÊy).
  9. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.3. HiÖn t­îng thuû tinh hãa. - Trong tr­êng hîp c©y m« trë nªn mäng n­íc, cã th©n vµ l¸ trong suèt => kh«ng quang hîp ®­îc => c©y chÕt. - Kh¾c phôc: + T¨ng nång ®é ®­êng trong m«i tr­êng ho¸ häc (do cã hiÖn t­îng thÈm thÊu nån ®é ®­êng cao sÏ hót n­íc ra khái tÕ bµo). + T¨ng c­êng ®é ¸nh s¸ng, gi¶m nhiÖt ®é trong phßng nu«i. + Gi¶m nång ®é chÊt chøa nit¬ trong m«i tr­êng ho¸ häc.
  10. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.4. TÝnh bÊt ®Þnh vÒ di truyÒn. - NÕu tiÕn hµnh cÊy chuyÓn mÉu (chØ trong tr­êng hîp m« sÑo) qua nhiÒu thÕ hÖ th× cµng ë nh÷ng thÕ hÖ sau ë mÉu cÊy cµng xuÊt hiÖn ®ét biÕn soma víi tÇn sè cao. Nguyªn nh©n lµ do tÕ bµo m« sÑo cã tr¹ng th¸i gièng tÕ bµo ph«i sinh nªn rÊt trÎ => khi ®­îc chuyÒn qua nhiÒu thÕ hÖ th× bé gen cña chóng dÔ dµng thay ®æi. - Kh¾c phôc: kh«ng cÊy chuyÓn mÉu qua nhiÒu thÓ hÖ (kh«ng nh©n m« sÑo qua nhiÒu thÓ hÖ).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2