intTypePromotion=3

Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
30
download

Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào 5.3. Tái sinh chồi. - Mục đích: kích thích mẫu cấy hình thành chồi để làm vật liệu nhân nhanh. - Phương pháp: Cấy chuyển mẫu cấy sang bình có chứa môi trường hoá học mới với thành phần chất điều hoà sinh trưởng kích thích tạo chồi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 2

  1. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.3. T¸i sinh chåi. - Môc ®Ých: kÝch thÝch mÉu cÊy h×nh thµnh chåi ®Ó lµm vËt liÖu nh©n nhanh. - Ph­¬ng ph¸p: CÊy chuyÓn mÉu cÊy sang b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc míi víi thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o chåi.
  2. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.4. Nh©n nhanh. - Môc ®Ých: t¨ng sè l­îng chåi trong giai ®o¹n nu«i cÊy (tõ 1 thµnh v¹n chåi, triÖu chåi). §©y lµ giai ®o¹n quan träng nhÊt trong nh©n gièng in vitro. - Ph­¬ng ph¸p: cÊy chuyÓn chåi sang c¸c b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc víi thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o chåi nhiÒu lÇn (tõ chåi thµnh nhiÒu chåi/1 b×nh); 1 b×nh thµnh nhiÒu b×nh,...
  3. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.5. T¹o rÔ cho c©y. (t¹o c©y hoµn chØnh) - Môc ®Ých: tõ mçi chåi t¹o thµnh 1 c©y con hoµn chØnh gåm ®Çy ®ñ th©n, rÔ vµ l¸. - Ph­¬ng ph¸p: cÊy chuyÓn c¸c chåi sau giai ®o¹n nh©n nhanh sang c¸c b×nh cã chøa m«i tr­êng ho¸ häc cã thµnh phÇn chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng kÝch thÝch t¹o rÔ. TÊt c¶ c¸c lÇn cÊy chuyÓn ®Ó t¸i sinh chåi, nh©n nhanh vµ t¹o rÔ ®Òu ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong buång cÊy v« trïng.
  4. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.6. HuÊn luyÖn c©y m«. - Môc ®Ých: lµm cho c©y m« quªn dÇn víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn (nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng vµ t×nh tr¹ng nhiÔm bÖnh). - Ph­¬ng ph¸p: + §­a dÇn c¸c b×nh cÊy c©y hoµn chØnh tõ trong phßng nu«i (cã ®iÒu kiÖn vËt lý thÝch hîp) ra khu huÊn luyÖn (cã ®iÒu kiÖn vËt lý hoµn toµn tù nhiªn). + Më dÇn n¾p b×nh ®Ó cho c©y thÝch nghi dÉn víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn.
  5. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 5.7. CÊy c©y vµo bÇu ®Êt vµ ch¨m sãc c©y ë v­ên ­¬m. - Môc ®Ých: t¹o c©y con ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt. - Ph­¬ng ph¸p: + LÊy c©y ra khái b×nh nu«i cÊy, röa s¹ch m«i tr­êng ho¸ häc b¸m vµo rÔ c©y. + CÊy c©y vµo bÇu ®Êt gièng nh­ cÊy c©y con tõ h¹t hoÆc gi©m hom. + Ch¨m sãc c©y: gièng ch¨m sãc c©y hom.
  6. 5. Qui tr×nh nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« - tÕ bµo. C©y mÑ LÊy mÉu G§ chuÈn bÞ (T¹o chåi) G§ T¸i sinh chåi G§ CÊy khëi ®éng G§ t¹o rÔ cho chåi G§ nh©n nhanh chåi HuÊn luyÖn trong nhµ kÝnh C©y mÇm C©y gièng ®em trång C©y con ë v­ên ­¬m rõng
  7. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6. Nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong nh©n gièng in vitro. 6.1. Sù nhiÔm mÉu. - Trong qu¸ tr×nh nh©n gièng mÉu cã thÓ bÞ nhiÔm nÊm hoÆc virus => do ®ã ph¸ huû m«i tr­êng (¨n hÕt m«i tr­êng dinh d­ìng) => khi mÉu cÊy phôc håi th× m«i tr­êng dinh d­ìng ®· bÞ ph¸ => mÉu cÊy kh«ng sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn ®­îc. - Kh¾c phôc: + Thay ®æi chÕ ®é khö trïng (dung dÞch khö trïng vµ thêi gian khö trïng) + Sö dông m« ph©n sinh ®Ó lµm mÉu cÊy (v× m« ph©n sinh lµ phÇn c¬ thÓ míi h×nh thµnh nªn ch­a bÞ nhiÔm nÉm hay virus).
  8. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.2. S¶n sinh chÊt ®éc tõ mÉu cÊy. - MÉu cÊy cã thÓ bÞ ho¸ n©u, ho¸ ®en råi chÕt. Do trong mÉu cÊy chøa nhiÒu tanin (chÊt ch¸t) - Kh¾c phôc: dïng mÉu cÊy cßn non ®Ó cÊy, bæ sung vµo m«i tr­êng ho¸ häc than ho¹t tÝnh (hót c¸c chÊt ®éc ra khái mÉu cÊy).
  9. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.3. HiÖn t­îng thuû tinh hãa. - Trong tr­êng hîp c©y m« trë nªn mäng n­íc, cã th©n vµ l¸ trong suèt => kh«ng quang hîp ®­îc => c©y chÕt. - Kh¾c phôc: + T¨ng nång ®é ®­êng trong m«i tr­êng ho¸ häc (do cã hiÖn t­îng thÈm thÊu nån ®é ®­êng cao sÏ hót n­íc ra khái tÕ bµo). + T¨ng c­êng ®é ¸nh s¸ng, gi¶m nhiÖt ®é trong phßng nu«i. + Gi¶m nång ®é chÊt chøa nit¬ trong m«i tr­êng ho¸ häc.
  10. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 6.4. TÝnh bÊt ®Þnh vÒ di truyÒn. - NÕu tiÕn hµnh cÊy chuyÓn mÉu (chØ trong tr­êng hîp m« sÑo) qua nhiÒu thÕ hÖ th× cµng ë nh÷ng thÕ hÖ sau ë mÉu cÊy cµng xuÊt hiÖn ®ét biÕn soma víi tÇn sè cao. Nguyªn nh©n lµ do tÕ bµo m« sÑo cã tr¹ng th¸i gièng tÕ bµo ph«i sinh nªn rÊt trÎ => khi ®­îc chuyÒn qua nhiÒu thÕ hÖ th× bé gen cña chóng dÔ dµng thay ®æi. - Kh¾c phôc: kh«ng cÊy chuyÓn mÉu qua nhiÒu thÓ hÖ (kh«ng nh©n m« sÑo qua nhiÒu thÓ hÖ).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản