intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 3

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

66
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường nuôi cấy. 7.1. Môi trường hóa học. (môi trường chứa trong ống nghiệm, bình tam giác) 7.1.1. Chức năng của loại môi trường này. - Là môi trường dinh dưỡng cho mẫu cấy và cây mô (thay cho đất ngoài tự nhiên) - Là giá thể để cấy mẫu - Để điều tiết quá trình sinh trưởng và phát triển của mẫu theo ý muốn của con người. 7.1.2. Thành phần của môi trường. 7.1.2.1. Chất dinh dưỡng: bao gồm 05 yếu tố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào part 3

  1. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 7. M«i tr­êng nu«i cÊy. 7.1. M«i tr­êng hãa häc. (m«i tr­êng chøa trong èng nghiÖm, b×nh tam gi¸c) 7.1.1. Chøc n¨ng cña lo¹i m«i tr­êng nµy. - Lµ m«i tr­êng dinh d­ìng cho mÉu cÊy vµ c©y m« (thay cho ®Êt ngoµi tù nhiªn) - Lµ gi¸ thÓ ®Ó cÊy mÉu - §Ó ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña mÉu theo ý muèn cña con ng­êi. 7.1.2. Thµnh phÇn cña m«i tr­êng. 7.1.2.1. ChÊt dinh d­ìng: bao gåm 05 yÕu tè
  2. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo * §­êng: - Chøc n¨ng: + Cung cÊp cacbon ®Ó cho mÉu cÊy tæng hîp c¸c chÊt h÷u c¬ t¹o nªn chÊt nguyªn sinh cña tÕ bµo => tÕ bµo sinh tr­ëng => tÕ bµo sinh s¶n (ph©n ho¸) => m« hay mÉu cÊy sinh tr­ëng. (trong tù nhiªn c©y tù tæng hîp ®­îc ®­êng b»ng qu¸ tr×nh quang hîp) + Nguån nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh h« hÊp ®Ó s¶n sinh n¨ng l­îng cho mÉu cÊy thùc hiÖn c¸c ph¶n øng trao ®æi. - Chñng lo¹i vµ liÒu l­îng: cã thÓ dïng ®­êng sacarose hay glucose víi nång ®é 20 – 30g/lÝt dung dÞch m«i tr­êng
  3. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo * C¸c nguyªn tè ®a l­îng. - Chøc n¨ng: Tham gia cÊu t¹o nªn c¸c chÊt h÷u c¬ trong tÕ bµo => t¹o chÊt nguyªn sinh => sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. - Chñng lo¹i vµ liÒu l­îng: ®ã lµ c¸c chÊt h÷u c¬ nh­ N, P, K, Ca, Mg, S víi liÒu l­îng ≥ 30mg/lÝt dung dÞch m«i tr­êng. * C¸c nguyªn tè vi l­îng. - Chøc n¨ng: tham gia vµo cÊu t¹o cña enzym phøc (®ãng vai trß nhãm ngo¹i cña enzym) => xóc t¸c c¸c ph¶n øng trao ®æi chÊt trong tÕ bµo => tÕ bµo sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. - Chñng lo¹i vµ liÒu l­îng: ®ã lµ c¸c nguyªn tè Fe, Cu, Mn, Zn, Bo, I, Co víi liÒu l­îng < 30mg/lÝt.
  4. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo * C¸c vitamin. - Chøc n¨ng: lµ tiÒn chÊt ®Ó t¹o nªn c¸c coenzym, mµ coemzyn lµ lo¹i nhãm ngo¹i ®iÓn h×nh cña enzym phøc => vitamin tham gia vµo ho¹t ®éng xóc t¸c c¸c ph¶n øng trao ®æi chÊt cña emzym phøc. - C¸c lo¹i vµ hµm l­îng sö dông trong nh©n gièng in vitro: + Nhãm B (B1, B2, B6): ®­îc sö dông víi hµm l­îng 0,01 – 0,1mg/lÝt m«i tr­êng. + Myo-inositol (chÊt nµy bÒn víi nhiÖt ®é cao): ®­îc sö dông víi hµm l­îng 50 – 500mg/lÝt m«i tr­êng. + Vitamin C: ®­îc sö dông víi hµm l­îng 1 - 10mg/lÝt m«i tr­êng. L­u ý: C¸c lo¹i vitamin cÇn ph¶i ®­îc b¶o qu¶n l¹nh tr­íc khi sö dông.
  5. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo * C¸c chÊt tù nhiªn. §ã lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ tù nhiªn, dÞch chiÕt tõ nÉm men, n­íc Ðp hoa qu¶ cã vai trß cung cÊp c¸c chÊt h÷u c¬ cho m«i tr­êng nu«icÊy
  6. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 7.1.2.2. C¸c chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng. - Chøc n¨ng: §iÒu hoµ sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña mÉu cÊy theo ý ®Þnh cña con ng­êi. Trong ®ã: + M«i tr­êng giµu Auxin: kÝch thÝch mÉu cÊy h×nh thµnh rÔ + M«i tr­êng giµu Cytokinin: kÝch thÝch h×nh thµnh chåi - Thµnh phÇn vµ liÒu l­îng: + Auxin: chøc n¨ng lµ kÝch thÝch sù ph¸t sinh vµ sinh tr­ëng rÔ (v× vËy ®­îc sö dông trong gi©m hom vµ chiÕt cµnh). Cô thÓ: kÝch thÝch sinh tr­ëng tÕ bµo (t¸c dông chÝnh), kÝch thÝch ph©n chia (sinh s ¶n) tÕ bµo. C¸c lo¹i vµ hµm l­îng sö dông trong nh©n gièng in vitro: IAA (auxin tù nhiªn, ®­îc chiÕt xuÊ t tõ chãp rÔ cña c©y trång). NAA, IBA vµ 2,4D lµ c¸c lo¹i auxin nh©n t¹o, chóng cã ho¹t tÝnh cao h¬n nhiÒu so víi IAA. Auxin ®­îc sö dông víi nång ®é 0,1 – 10 mg/lÝt m«i tr­êng. + Cytokinin: chøc n¨ng lµ kÝch thÝch sù ph¸t sinh vµ sinh tr­ëng chåi. Cô thÓ nã kÝch thÝch ph©n chia (sinh s¶n) tÕ bµo. C¸c lo¹i vµ hµm l­îng sö dông trong nh©n gièng in vitro: bao gåm Zeatin (lµ auxin tù nhiªn, rÊt ®¾t nªn Ýt ®­îc sö dông), kinetin vµ BAP (Benzylamino purin) lµ c¸c auxin nh©n t¹o chóng ®­îc sö dông víi nång ®é 0,1 – 5 mg/lÝt. NÕu tû lÖ A/X > 1 th× sÏ kÝch thÝch h×nh thµnh rÔ m¹nh h¬n h×nh thµnh chåi (trong m«i tr­êng nu«i cÊy bao giê còng sö dông c¶ 2). Cßn nÕu tû lÖ A/X < 1 th× kÝch thÝch sù h×nh thµnh chåi m¹nh h¬n rÔ, thËm chÝ chØ h×nh thµnh chåi mµ kh«ng t¹o rÔ (trong giai ®o¹n nh©n nhanh). Cßn khi tû lÖ A/X = 1 th × sÏ t¹o ra m« sÑo.
  7. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 7.1.2.3. ChÊt lµm ®«ng ®Æc m«i tr­êng ho¸ häc. Bæ sung vµo m«i tr­êng ho¸ häc 1 l­îng Agar (6 – 12 g/lÝt) th× m«i tr­êng ho¸ häc sÏ trë thµnh gi¸ thÓ ®Ó cÊy mÉu. 7.1.2.4. pH cña m«i tr­êng. Ph¶i chØnh pH cña m«i tr­êng ho¸ häc tíi 5,6 – 5,8 (nhá thªm axÝt vµo). §©y lµ m«i tr­êng mµ ho¹t tÝnh cña ®¹i bé phËn enzym ®­îc biÓu hiÖn râ nhÊt (ho¹t ®éng m¹nh nhÊt).
  8. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 7.2. M«i tr­êng vËt lý. Lµ m«i tr­êng cña phßng nu«i, bao gåm nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng. - ¸nh s¸ng: Cã t¸c dông lµm cho c©y m« thùc hiÖn qu¸ tr×nh quang hîp => t¹o ®­êng => chuyÓn ho¸ thµnh c¸c chÊt h÷u c¬ kh¸c => t¹o chÊt nguyªn sinh cña tÕ bµo. + ¸nh s¸ng víi c­êng ®é 2000 – 4000 Lux, ®­îc t¹o ra tõ giµn ®Ìn huúnh quang ®Æt c¸ch c¸c b×nh nu«i 30 cm. (cã thÓ dïng ¸nh s¸ng tù nhiªn thay thÕ). + Thêi gian chiÕu s¸ng : 8 – 12 h/ngµy. - NhiÖt ®é: + Chøc n¨ng: c¸c emzym chØ cã ho¹t tÝnh cao nhÊt trong mét ng­ìng nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh. + NhiÖt ®é phßng nu«i th­êng ph¶i lµ 25 – 280 C vµo ban ngµy vµ tõ 17 – 200C vµo ban ®ªm, nã ®­îc ®iÒu chØnh b»ng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é 2 chiÒu. - Chu kú chiÕu s¸ng vµ thêi gian chiÕu s¸ng tïy loµi - Thêi gian chiÕu s¸ng 8 –12 giê.
  9. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 8. ThiÕt bÞ nu«i cÊy: bao gåm - ThiÕt bÞ khö trïng - M¸y cÊt n­íc 1 lÇn - ThiÕt bÞ ®Ó chuÈn bÞ m«i tr­êng ho¸ häc - ThiÕt bÞ cÊy - ThiÕt bÞ nu«i cÊy
  10. Ch­¬ng VII. Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« vµ tÕ bµo 9. TriÓn väng cña øng dông nu«i cÊy m« tÕ bµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. (Tham kh¶o gi¸o tr×nh). - DÇn dÇn sÏ trë nªn phæ biÕn v× cã nhiÒu ­u ®iÓm (nh­ ®· tr×nh bµy). - HiÖn nay ph­¬ng ph¸p nµy ch­a ®­îc phæ cËp v× gi¸ thµnh c©y gièng t¹o ra cao (so víi c©y h¹t vµ c©y con). Trong ®ã ng­êi s¶n xuÊt ch­a cã hiÓu biÕt ®óng vÒ vai trß cña gièng tèt ®èi víi s¶n xuÊt. ChØ cã nh÷ng ai vµ ë nh÷ng n¬i nµo hiÓu biÕt ®­îc vai trß cña gièng tèt trong s¶n xuÊt vµ cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ th× míi d¸m ®Çu t­ dïng c©y gièng ®­îc t¹o ra b»ng ph­¬ng ph¸p nµy. Vd: Nh­ ®èi víi B¹ch ®µn cao s¶n: c©y gièng tõ h¹t ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên (cao ≥ 40cm) cã gi¸ trung b×nh lµ 150®/c©y, trong khi c©y gièng t¹o ra b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« cã gi¸ trÞ tõ 700 - 800®/c©y. Ngay c¶ gi¸ cña c©y mÇm (xuÊt b×nh) cã chiÒu cao kho¶ng 5cm còng cã gi¸ vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i lµ 350®/c©y (b¸n t¹i ViÖn Sinh th¸i rõng & M«i tr­êng - §HLN). Vd: Trong kho¶ng thêi gian tõ 21/10/2008 – 20/1/2009 t¹i ViÖn Sinh th¸i rõng & M«i tr­êng - §HLN ®· më líp ®µo t¹o kü thuËt viªn vÒ nh©n gièng c©y n«ng – l©m nghiÖp b»ng ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« - tÕ bµo cho c¸c n¬i tõ Hµ TÜnh trë ra B¾c. Bé NN & PTNT chi cho mçi líp nh­ vËy lµ 250 triÖu ®ång. C¸c líp nh­ thÕ nµy sÏ ®­îc më liªn tôc tõ nay ®Õn 2010.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2