intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 1

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
225
lượt xem
124
download

Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Cơ sở của hành vi cá nhân Nhận thức được xem là quá trình trong đó cá nhân hình thành và diễn đạt những ấn tượng manh tính cảm giác để giải thích về môi trường của họ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức. Bài 1

 1. BAØI 1 : CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH  VI CAÙ NHAÂN Presenter’s Name: Ph.D Phan Thi Minh Chau 1
 2. Nhöõng vaán ñeà caàn naém vöõng  Sự cần thiết phải nghiên cứu HVTC.  Đặc điểm của tính cách . Các phương diện đánh giá tính cách . Ảnh hưởng của môi trường đến hình thành tính cách . Ảnh hưởng của tính cách đến hành vi.  Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức .Rào cản nhận thức .AÛnh höôûng cuûa nhaän thöùc ñeán haønh vi  Mục tiêu của học tập . Mối quan hệ giữa học tập - nhận thức - hành vi. 2
 3. NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA  HAØNH VI CAÙ NHAÂN 1. Ñaëc tính tieåu söû 2. Tính caùch 3. Nhaän thöùc 4. Hoïc taäp 3
 4. TÍNH  ÑAËC TÍNH  CAÙC TIEÅU SÖÛ  H HAØNH VI CAÙ NHAÂN ­Laøm vieäc tích cöïc  Naêng  suaát lao ñoäng ­Gaén boù vôùi doanh nghieäp  Söï thuyeân chuyeån ­Ít vaéng maët söï vaéng maët ­Haøi loøng Söï thoaû maõn NHAÄN  HOÏ THÖÙC C  4
 5. NHÖÕNG ÑAËC TÍNH  TIEÅU SÖÛ   Tuoåi   Giôùi tính  Naêng suaát lao ñoäng  Trình ñoä chuyeân moân Söï vaéng maët  Thaâm nieân coâng taùc Söï thuyeân  chuyeån  Tình traïng gia ñình Söï thoaû maõn 5
 6. TÍNH CAÙCH  Ñònh nghóa: Tính caùch laø toång theå nhöõng  caùch thöùc maø con ngöôøi (caù  nhaân) phaûn öùng vaø töông taùc  vôùi moâi tröôøng.  Ñaëc ñieåm cuûa tính caùch: ­ Ñoäc ñaùo, rieâng coù, caù bieät ­ Töông ñoái oån ñònh Nhöõng ñaëc ñieåm tính caùch cuûa  caù nhaân ñöôïc theå hieän moät  caùch coù heä thoáng trong haønh  vi, haønh ñoäng cuûa caù nhaân  6
 7. ÑAÙNH GIAÙ TÍNH  CAÙCH  Xeùt treân 3 phöông dieän: 1. Phaûn öùng (töông taùc) cuûa caù nhaân  vôùi traùch nhieäm vaø nghóa vuï maø  hoï ñaûm nhieäm        Quyeát ñònh caù nhaân ñoù laø  ngöôøi laøm vieäc nhö theá naøo  1. Phaûn öùng (töông taùc) vôùi nhöõng  ngöôøi xung quanh Quyeát ñònh moái  quan heä hôïp taùc cuûa caù nhaân ñoù  vôùi ngöôøi khaùc nhö theá naøo. 2. Phaûn öùng (töông taùc) vôùi chính baûn  thaân mình      7
 8. CÔ SÔÛ HAØNH THAØNH TÍNH  CAÙCH 1. Di truyeàn 2. Moâi tröôøng: ­ Vaên hoùa daân toäc  ­ Ñieàu kieän soáng ­ Caùch thöùc giaùo duïc (chuaån  möïc gia ñình…) ­ Nhaø tröôøng, baïn be ø,… 8
 9. NAÊM THAØNH TOÁ CUÛA EI (Emotional  Intelligency) ­Töï tin Bieát Mình ­Töï ñaùnh giaù baûn thaân moät  caùch thöïc teá ­Töï chaâm bieám ­Ñaùng tin caäy , chính tröïc. Töï Chuû ­Thích nghi vôùi söï mô hoà ­Côûi môû vôùi söï thay ñoåi ­Noã löïc cao ñeå hoaøn thaønh  Ñoäng Cô coâng vieäc. ­Laïc quan, ngay caû khi ñoái  ñaàu vôùi thaát baïi. ­Taän taâm vôùi coâng ty. ­Gioûi ñaøo taïo vaø giöõ chaân  Ñoàng Caûm caùc nhaân vieân öu tuù ­Nhaïy caûm vôùi söï khaùc bieät  vaên hoaù 9 ­
 10. chöõ TAÂM vaø TAØI ñoøi hoûi Nhaø Quaûn trò doanh nghieäp caàn nhöõng phaåm chaát gì 10
 11. NHAÄN THÖÙC  “ Nhaän thöùc ñöôïc xem laø  quaù trình trong ñoù caù  nhaân hình thaønh vaø dieãn  ñaït nhöõng aán töôïng mang  tính caûm giaùc ñeå giaûi  thích veà moâi tröôøng cuûa  hoï.” 11
 12. NHAÄN THÖÙC Quaù trình nhaän  thöùc Theá giôùi  Theá giôùi ñöôïc  khaùch quan nhaän thöùc ( Moâi Tröôøng  ( Thöïc Teá ) )  Caùc tín  Caûm  Chuù  Nhaän  hieäu giaùc yù thöùc 12
 13. NHAÄN THÖÙC  Caùc nhaân toá aûnh höôûng  ñeán nhaän thöùc: ­ Ñoái töôïng nhaän thöùc ­ Ngöôøi nhaän thöùc ­ Tình huoáng 13
 14. ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA  NHAÄN THÖÙC  Ñoái töôïng cuûa nhaän thöùc  chi phoái ñeán ñieàu ñöôïc  nhaän thöùc, ñaëc bieät khi  ñoái töïông cuûa nhaän thöùc  laø con ngöôøi  Coù 4 xu höôùng thöôøng xaûy  ra trong quaù trình nhaän  thöùc : töông quan vaät­neàn,  töông ñoàng, gaàn nhau, boå  xung thoâng tin ñeå sôùm keát  14
 15. NHAÄN THÖÙC Ñoái töôïng nhaän thöùc 15
 16. NGÖÔØI NHAÄN  THÖÙC  Nhöõng ñaëc tính caù nhaân  cuûa ngöôøi nhaän thöùc aûnh  höôûng maïnh ñeán vaán ñeà  ñöôïc nhaän thöùc , ñoù laø:  Thaùi ñoä  Ñoäng cô  Lôïi ích  Kieán thöùc vaø kinh nghieäm 16
 17. TÌNH HUOÁNG TRONG  ÑOÙ QUAÙ TRÌNH NHAÄN  THÖÙC DIEÃN RA  Cuøng moät vaán ñeà nhöng  trong hoaøn caûnh khaùc  nhau , vaán ñeà ñöôïc nhaän  thöùc raát khaùc nhau bôûi   cuøng moät ngöôøi nhaän thöùc 17
 18.  Haõy phaân tích söï khaùc bieät trong nhaän thöùc vaø haønh vi cuûa nhaø quaûn trò khi xem xeùt vaán ñeà : Con ngöôøi laø “taøi saûn” hay “chi phí” ? 18
 19. RAØO CAÛN NHAÄN  THÖÙC  Raøo caûn nhaän thöùc laø nhöõng  caûn trôû khieán chuùng ta khoâng  nhaän thöùc ñöôïc moät caùch roõ  raøng baûn thaân vaán ñeà hoaëc  nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå  nhìn nhaän vaán ñeà  Chaáp nhaän nhöõng döõ lieäu “thaät” maø  chuùng thöïc ra chæ laø giaû ñònh , chöa  ñöôïc chöùng minh  Thu heïp hoaêïc môû roäng vaán ñeà quaù  möùc laøm maát “toaøn caûnh böùc tranh”  Khoâng vaän duïng ñöôïc taát caû caùc  19
 20. Ñònh nghóa: HOÏC TAÄP  “ Hoïc taäp laø taát caû nhöõng thay  ñoåi trong haønh vi maø ñieàu naøy xaûy ra nhö laø keát quaû cuûa nhöõng kinh  nghieäm” Hoïc taäp bao goàm thay ñoåi ­Kieán thöùc ­Haønh vi ­Thaùi ñoä Moät soá daïng kinh nghieäm laø caàn  thieát cho hoïc taäp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản