intTypePromotion=1

Bài giảng hấp thu các chất ở ruột non và chức năng gan part 5

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
6
download

Bài giảng hấp thu các chất ở ruột non và chức năng gan part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gan là cơ quan quan trọng dự trữ glucid và trữ điều hoà đường máu. - Gan tổng hợp và dự trữ glucid cho cơ thể. trữ • Khi lượng đường máu ổn định 0,8-1,2g/lit (4,4-6,6mmol/l) gan tổng hợp glycogen từ glucose và các ose khác • Khi đường máu giảm, gan phân ly glycogen thành glucose đưa vào máu . - Gan chuyển hoá galactose và fructose. Rối loạn chuyển hoá 2 chất này ở gan sẽ gây ra bệnh -galactosetân fructose niệu. Gan còn và tạo glucid từ các acid amin sinh đường, acid béo,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hấp thu các chất ở ruột non và chức năng gan part 5

  1. 1.4 . §iÒu hoµ hÊp thu. 1.4.1.C¬ chÕ thÇn kinh. -ThÇn kinh phã giao c¶m: lµm t¨ng nhu ®éng ruét, gi·n m¹ch  t¨ng hÊp thu. -ThÇn kinh giao c¶m: lµm gi¶m nhu ThÇn ®éng ruét, co m¹ch  gi¶m hÊp thu. 1.4.2. C¬ chÕ thÓ dÞch. C¸c hormon villikrinin, duokrinin, gastrin, CCK... víi møc ®é kh¸c nhau lµm t¨ng hÊp thu.
  2. chøc n¨ng gan
  3. 1- C¸c chøc n¨ng chuyÓn ho¸ lín cña gan. 1.1- ChuyÓn ho¸ glucid. Gan lµ c¬ quan quan träng dù tr÷ glucid vµ glucid ®iÒu ®iÒu hoµ ®­êng m¸u. - Gan tæng hîp vµ dù tr÷ glucid cho c¬ thÓ. • Khi l­îng ®­êng m¸u æn ®Þnh 0,8-1,2g/lit (4,4-6,6mmol/l) gan tæng hîp glycogen tõ glucose vµ c¸c ose kh¸c • Khi ®­êng m¸u gi¶m, gan ph©n ly glycogen thµnh glucose ®­a vµo m¸u .
  4. - Gan chuyÓn ho¸ galactose vµ fructose. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ 2 chÊt nµy ë gan sÏ g©y ra bÖnh -galactoset©n fructose niÖu. Gan cßn vµ t¹o glucid tõ c¸c acid amin sinh ®­êng, acid bÐo, glycerol, acid lactic.
  5. 1.2- ChuyÓn ho¸ protid. - ë gan cã qu¸ tr×nh chuyÓn amin rÊt m¹nh. GPT (glutamat GPT (glutamat-pyruvat-transaminase) Glutamic Glutamic + Pyruvic -cetoglutaric + Alanin cetoglutaric Alanin [ALAT: Alanin Amino Transferase] GOT (glutamat-oxaloacetat-transaminase) Glutamic + Oxaloacetic -cetoglutaric + Aspartic [ASAT: Aspartic Amino Transferase]
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2