Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hệ điều hành : An toàn và bảo vệ hệ thống

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

99
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

An toàn hệ thống (security):  Bảo vệ cái gì ?  Chiến lược ?  Bảo vệ hệ thống (protection)  Cơ chế kỹ thuật hỗ trợ thiết lập an toàn hệ thống Truy xuất bất hợp lệ  thâm nhập  thao tác lạm quyền  “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại  “trojan horse  “Kẻ xấu thật sự”  virus  worm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hệ điều hành : An toàn và bảo vệ hệ thống

  1. BAØI 11 : An toaøn vaø baûo veä heä thoáng An toaøn heä thoáng (security):  Baûo veä caùi gì ?  Chieán löôïc ?  Baûo veä heä thoáng (protection)  Cô cheá kyõ thuaät hoã trôï thieát laäp an toaøn heä thoáng  1
  2. Caùc moái nguy hieåm  Truy xuaát baát hôïp leä  thaâm nhaäp  thao taùc laïm quyeàn  “Nuùp boùng” truy xuaát hôïp leä ñeå phaù hoaïi  “trojan horse  “Keû xaáu thaät söï”  virus  worm 2
  3. Thieát laäp an toaøn cho heä thoáng  Kieåm ñònh danh tính (Authentication) Xaùc ñònh quyeàn haïn cuûa ngöôøi duøng(authorized)  password ?   Söû duïng cô cheá naøo ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc kieåm tra an toaøn? 3
  4. Thuaät ngöõ  objects : ñoái töôïng caàn ñöôïc kieåm soaùt truy xuaát rights : Caùc khaû naêng thao taùc treân moät ñoái töôïng domains : taäp caùc quyeàn truy xuaát, quyeàn truy xuaát = . D1 D2 D3 4
  5. Ma traän quyeàn truy xuaát object F1 F2 F3 Maùy in domain D1 ñoïc ñoïc D2 in D3 ñoïc xöû lyù D4 ñoïc ñoïc ghi ghi 5
  6. Caùc cô cheá baûo veä  Caøi ñaët ma traän quyeàn truy xuaát :  Access Control List:  Moãi Object coùmoät ACL Capabilities  Moãi Domain coù moät capabilities 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2