Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 1 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:238

0
141
lượt xem
53
download

Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 1 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 1 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung chính như sau: Các vấn đề chung, khái niệm, quy ước và mã cơ bản, linh kiện điện và điện tử cơ bản, các thiết bị nguồn, hệ thống cung cấp điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 1 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 1<br /> SỐ TÍN CHỈ: 03<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên - 2015<br /> <br /> MỤC LỤC CHƯƠNG 1 + 2<br /> <br /> ch-¬ng I: c¸c vÊn ®Ò chung<br /> 1.1. c¸c kh¸I niÖm, quy -íc vµ m· c¬ b¶n ............................................... 1<br /> 1.1.1. §iÖn ¸p ............................................................................................................ 1<br /> 1.1.2. Dßng ®iÖn ........................................................................................................ 1<br /> 1.1.3. §iÖn trë ............................................................................................................ 1<br /> 1.1.4. Nguån ®iÖn ...................................................................................................... 1<br /> 1.1.5. §Þnh luËt ¤m cho mét ®o¹n m¹ch .................................................................. 1<br /> 1.1.6. §Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån ................................................................. 2<br /> 1.1.7. Xung (pick - up) .............................................................................................. 2<br /> 1.2. Linh kiÖn ®iÖn vµ ®iÖn tö c¬ b¶n .......................................................... 3<br /> 1.2.1. Linh kiÖn thô ®éng .......................................................................................... 3<br /> 1.2.1.1. §iÖn trë .......................................................................................................................... 3<br /> 1.2.1.2. Tô ®iÖn ........................................................................................................................... 7<br /> <br /> 1.2.2. Linh kiÖn b¸n dÉn .......................................................................................... 11<br /> 1.2.2.1. ChÊt b¸n dÉn ................................................................................................................ 11<br /> 1.2.2.2. Líp tiÕp xóc P-N .......................................................................................................... 13<br /> 1.2.2.3. §ièt b¸n dÉn ................................................................................................................. 14<br /> 1.2.2.4. Tranzito b¸n dÉn........................................................................................................... 16<br /> 1.2.2.5. Tranzito tr-êng (FET _ Field- Effect Transistor)......................................................... 21<br /> <br /> 1.3. C¸c thiÕt bÞ nguån vµ gi¾c ................................................................... 30<br /> 1.3.1. CÇu ch× ........................................................................................................... 30<br /> 1.3.2. R¬ le ®iÖn tõ .................................................................................................. 31<br /> 1.3.3. Gi¾c ............................................................................................................... 33<br /> <br /> CHƯƠNG II: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN<br /> 2.1. C«ng dông, ph©n lo¹i, yªu cÇu ........................................................... 46<br /> 2.3. C¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ................................ 49<br /> 2.3.1. ¾c quy ........................................................................................................... 49<br /> 2.3.2. M¸y ph¸t (Alternator).................................................................................... 51<br /> 2.3.3. Bé tiÕt chÕ IC ................................................................................................. 56<br /> <br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö « t« 2- 03TÝn chØ<br /> <br /> ch-¬ng I: c¸c vÊn ®Ò chung<br /> 1.1. c¸c kh¸I niÖm, quy -íc vµ m· c¬ b¶n<br /> 1.1.1. §iÖn ¸p<br /> - Lµ hiÖu sè ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm kh¸c nhau cña m¹ch ®iÖn.<br /> UAB = VA - VB<br /> Trong ®ã:<br /> + UAB<br /> <br /> : lµ ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÓm A, B cña m¹ch<br /> <br /> + VA, VB : lµ ®iÖn thÕ cña A vµ B so víi gèc (®iÓm m¸t)<br /> - §¬n vÞ: V«n (V)<br /> <br /> 1.1.2. Dßng ®iÖn<br /> - Lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t mang ®iÖn trong vËt chÊt, cã chiÒu chuyÓn ®éng tõ<br /> n¬i cã ®iÖn thÕ cao ®Õn n¬i cã ®iÖn thÕ thÊp.<br /> - Ký hiÖu: I<br /> - §¬n vÞ: Ampe (A)<br /> <br /> 1.1.3. §iÖn trë<br /> - §iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tuú<br /> theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch.<br /> - Ký hiÖu: R<br /> - §¬n vÞ: ¤m (Ω)<br /> <br /> 1.1.4. Nguån ®iÖn<br /> - Lµ n¬i chøa c¸c d¹ng n¨ng l-îng kh¸c cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh ®iÖn n¨ng. ë ®©y ta<br /> chØ nãi ®Õn nguån ¸p.<br /> - Ký hiÖu: E<br /> - §¬n vÞ: V«n (V)<br /> <br /> 1.1.5. §Þnh luËt ¤m cho mét ®o¹n m¹ch<br /> - Cho mét ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë R ®Æt vµo ®iÖn ¸p U.<br /> Quan hÖ gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®-îc biÓu diÔn theo ®Þnh<br /> luËt ¤m: I = U/R<br /> Trong ®ã: I - dßng ®iÖn trong m¹ch tû lÖ thuËn víi ®iÖn ¸p vµ tûlÖ nghÞch víi ®iÖn trë<br /> cña toµn m¹ch.<br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö « t« 2- 03TÝn chØ<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.6. §Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån<br /> Cho nh¸nh cã nguån suÊt ®iÖn ®éng E vµ ®iÖn trë trong Ri.<br /> §Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån lµ:<br /> U = E - RiI<br /> Th-êng ®iÖn trë nguån rÊt nhá:<br /> + Khi m¹ch hë (kh«ng t¶i) I = 0, do ®ã U = E<br /> + Khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi rÊt nhá so víi ®iÖn trë trong cña nguån U = 0 gäi<br /> nguån bÞ ng¾n m¹ch, lóc ®ã: I = E/Ri<br /> <br /> H×nh 1.3: Minh ho¹ mèi quan hÖ U-I-R-E<br /> <br /> 1.1.7. Xung (pick - up)<br /> - Lµ tÝn hiÖu (®iÖn ¸p hay dßng ®iÖn) biÕn ®æi theo thêi gian d-íi d¹ng rêi r¹c (gi¸n<br /> ®o¹n). Nã xuÊt hiÖn mét c¸ch ®ét ngét råi mÊt ®i trong mét kho¶ng thêi gian.<br /> Xung ®iÖn cã thÓ lµ xung mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu.<br /> <br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö « t« 2- 03TÝn chØ<br /> <br /> 2<br /> <br /> H×nh 1.4: Mét sè d¹ng xung c¬ b¶n trªn «t«<br /> <br /> 1.2. Linh kiÖn ®iÖn vµ ®iÖn tö c¬ b¶n<br /> 1.2.1. Linh kiÖn thô ®éng<br /> 1.2.1.1. §iÖn trë<br /> a. Kh¸i niÖm<br /> + §iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng<br /> tuú theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch.<br /> + Ký hiÖu cña ®iÖn trë trong m¹ch:<br /> <br /> H×nh 1.5: Ký hiÖu ®iÖn trë<br /> <br /> + §¬n vÞ cña ®iÖn trë: ®¬n vÞ lµ  (ohm)<br /> 1K = 1.000<br /> 1M = 1.000.000<br /> b. C¸ch ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë.<br /> * Gi¸ trÞ ®iÖn trë ®-îc ghi trùc tiÕp.<br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö « t« 2- 03TÝn chØ<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản