Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
127
lượt xem
50
download

Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan hệ thống cơ điện tử ô tô 2, hệ thống thông tin trên ô tô, hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống an toàn khẩn cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống cơ điện tử ô tô 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 2<br /> SỐ TÍN CHỈ: 02<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên - 2015<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc<br /> <br /> Tr-êng §¹i häc SPKT H-ng Yªn<br /> <br /> MỤC LỤC TÍN CHỈ 1<br /> TÍN CHỈ 1....................................................................................................................... 3<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 2 ........................... 3<br /> 1.1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG...................................................................................... 3<br /> <br /> 1.1.1. Bối dây ..........................................................................................................4<br /> 1.1.2. Các chi tiết bảo vệ.........................................................................................6<br /> 1.1.3. Công tắc và Rơ le..........................................................................................7<br /> 1.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH ................................... 8<br /> <br /> CHƢƠNG 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN Ô TÔ ........................................... 10<br /> 2.1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG.................................................................................... 10<br /> <br /> 2.1.1. Tổng quan về hệ thống ...............................................................................10<br /> 2.1.2. Cấu trúc tổng quát của hệ thống .................................................................11<br /> 2.1.3. Phân loại và yêu cầu của hệ thống ..............................................................12<br /> 2.2. THÔNG TIN DẠNG TƢƠNG TỰ (Analog) ............................................................... 14<br /> <br /> 2.2.1. Đồng hồ và cảm biến báo áp suất dầu ........................................................14<br /> 2.2.2. Đồng hồ nhiên liệu......................................................................................18<br /> 2.2.3. Đồng hồ và cảm biến báo nhiệt độ nƣớc làm mát ......................................22<br /> 2.2.4. Đồng hồ báo tốc độ động cơ .......................................................................23<br /> 2.2.5. Đồng hồ và cảm biến báo tốc độ xe ............................................................26<br /> 2.2.6. Đồng hồ Ampere .........................................................................................27<br /> 2.2.7. Các mạch đèn cảnh báo ..............................................................................29<br /> 2.3. THÔNG TIN DẠNG SỐ (Digital) ............................................................................... 30<br /> <br /> 2.3.1. Cấu trúc cơ bản ...........................................................................................30<br /> 2.3.2. Các dạng màn hình .....................................................................................31<br /> 2.4. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THÔNG TIN TIÊU BIỂU .......................................................... 35<br /> <br /> CHƢƠNG 3. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU ...................................... 36<br /> 3.1. TỔNG QUÁT HỆ THỐNG .......................................................................................... 36<br /> <br /> 3.1.1. Sơ đồ tổng thể của hệ thống........................................................................36<br /> 3.1.2. Chức năng ...................................................................................................36<br /> 3.1.3. Yêu cầu .......................................................................................................36<br /> 3.1.4. Phân loại .....................................................................................................36<br /> 3.2. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ......................................................................................... 37<br /> <br /> 3.2.1. Hệ thống quang học và kết cấu đèn ............................................................37<br /> 3.2.2. Các mạch đèn chiếu sáng tiêu chuẩn ..........................................................42<br /> 3.2.3. Đèn pha cao áp và đèn thông minh .............................................................53<br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö «t« 2 - TÝn chØ 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc<br /> <br /> Tr-êng §¹i häc SPKT H-ng Yªn<br /> <br /> 3.3. HỆ THỐNG TÍN HIỆU ................................................................................................ 67<br /> <br /> 3.3.1. Hệ thống đèn xi nhan và cảnh báo nguy hiểm ............................................68<br /> 3.3.2. Hệ thống đèn kích thƣớc .............................................................................71<br /> 3.3.3. Hệ thống đèn phanh ....................................................................................71<br /> 3.3.4. Hệ thống cảnh báo lùi xe ............................................................................72<br /> 3.3.5. Hệ thống còi điện và chuông nhạc ..............................................................73<br /> CHƢƠNG 4: HỆ THỐNG AN TOÀN KHẨN CẤP ................................................ 77<br /> 4.1. CHỨC NĂNG, YÊU CẦU ........................................................................................... 77<br /> <br /> 4.1.1. Chức năng ...................................................................................................77<br /> 4.1.2. Yêu cầu .......................................................................................................77<br /> 4.1.3. Sự cần thiết phải có SRS.............................................................................78<br /> 4.2. HỆ THỐNG TÚI KHÍ .................................................................................................. 79<br /> <br /> 4.2.1. Công dụng, phân loại ..................................................................................79<br /> 4.2.2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống......................................................................80<br /> 4.2.3. Nguyên lý hoạt động ...................................................................................80<br /> 4.2.4. Túi khí RSR loại E ......................................................................................81<br /> 4.3. HỆ THỐNG CĂNG ĐAI KHẨN CẤP ........................................................................ 93<br /> <br /> 4.3.1. Tổng quan về bộ căng đai khẩn cấp............................................................93<br /> 4.3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động .................................................................94<br /> <br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö «t« 2 - TÝn chØ 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc<br /> <br /> Tr-êng §¹i häc SPKT H-ng Yªn<br /> <br /> TÍN CHỈ 1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Ô TÔ 2<br /> 1.1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG<br /> Hệ thống điện thân xe áp dụng rất nhanh những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cho<br /> hệ thống an toàn hơn và tạo ra nhiều tiện ích cho ngƣời sử dụng.<br /> Hệ thống điện thân xe bao gồm các hệ thống chia nhỏ sau đây:<br /> <br /> Hệ thống thông tin và chẩn đoán:<br /> + Các loại đồng hồ chỉ báo<br /> + Các đèn cảnh báo<br /> + Các cảm biến cho đồng hồ và cảm biến báo nguy<br /> + Các giắc chẩn đoán và giắc kết nối dữ liệu<br /> <br /> Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu:<br /> + Các đèn chiếu sáng<br /> + Các công tắc và rơle điều khiển<br /> + Các ECU đèn<br /> + Các cảm biến<br /> <br /> Hệ thống gạt nƣớc rửa kính:<br /> + Các môtơ gạt nƣớc<br /> + Công tắc và rơle điều khiển<br /> + Các ECU điều khiển<br /> + Các cảm biến<br /> <br /> Hệ thống khóa cửa, chống trộm:<br /> + Các môtơ điều khiển khóa cửa<br /> + Các bộ phận phát, nhận tín hiệu điều khiển cửa<br /> + Các công tắc rơle điều khiển<br /> + Các ECU điều khiển<br /> + Các cảm biến<br /> <br /> Hệ thống nâng hạ kính:<br /> + Các môtơ cửa sổ điện<br /> + Các công tắc cửa sổ điện<br /> + Các IC điều khiển và cảm biến tốc độ<br /> <br /> Hệ thống điều khiển gƣơng chiếu hậu:<br /> + Cụm gƣơng và các môtơ<br /> + Các công tắc điều khiển và ECU<br /> <br /> <br /> Hệ thống điều hòa không khí:<br /> <br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö «t« 2 - TÝn chØ 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khoa C¬ khÝ §éng lùc<br /> <br /> Tr-êng §¹i häc SPKT H-ng Yªn<br /> <br /> + Các cảm biến<br /> + ECU điều khiển<br /> + Các công tắc điều khiển<br /> + Các bộ phận chấp hành<br /> <br /> Hệ thống túi khí, dây đai:<br /> + Bộ túi khí<br /> + Bộ dây đai<br /> + Các cảm biến<br /> + Bộ kiểm soát CPU<br /> <br /> Hệ thống mạng CAN:<br /> + Các IC CAN<br /> + Các ECU<br /> + Cáp nối<br /> Các bộ phận cơ bản của hệ thống điện thân xe:<br /> Trƣớc khi tìm hiểu các bộ phận cơ bản của hệ thống điện thân xe ta tìm hiểu khái<br /> niệm Mát thân xe. Trên ô tô, các cực âm của tất cả các thiết bị điện và âm ắc quy đều<br /> đƣợc nối với các tấm thép của thân xe nhằm tạo nên một mạch điện. Chỗ nối các cực<br /> âm vào thân xe gọi là Mát thân xe. Mát thân xe làm giảm số lƣợng dây điện cần sử<br /> dụng.<br /> 1.1.1. Bối dây<br /> Dây điện có chức năng nối các bộ phận điện của ô tô với nhau. Bối dây đƣợc chia<br /> thành các nhóm nhƣ sau:<br /> - Dây điện đƣợc mã màu<br /> - Các chi tiết nối: Hộp nối, hộp rơle, giắc nối, bulông nối Mát<br /> a. Dây điện<br /> Dây điện và cáp có 3 loại:<br /> Dây thấp áp (dây bình thƣờng) loại này đƣợc dùng phổ biến trên ô tô bao gồm có<br /> lõi dẫn điện và vỏ bọc cách điện.<br /> Dây cao áp (dây cao áp trong hệ thống đánh lửa) và cáp bao gồm lõi dẫn điện phủ<br /> lớp cao su cách điện dày nhằm ngăn không cho điện cao áp bị rò rỉ.<br /> Dây cáp đƣợc thiết kế để bảo vệ nó khỏi những nhiễu điện bên ngoài. Nó sử dụng<br /> làm cáp ăng ten radio, cáp mạng CAN…<br /> <br /> Bµi gi¶ng HÖ thèng C¬ ®iÖn tö «t« 2 - TÝn chØ 1<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản