intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

9
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các ví dụ về ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

 1. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 Danh hieäu 7.2 Caùc kieåu döõ lieäu chuaån cuûa C 7.3 Haèng (constant) 7.4 Bieán (variable) 7.5 Bieåu thöùc 7.6 Caùc pheùp toaùn cuûa C 7.7 Caáu truùc toång quaùt cuûa moät chöông trình C Baøi taäp cuoái chöông CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Danh hieäu laø teân cuûa haèng, bieán, haøm... hoaëc caùc kyù hieäu ñaõ ñöôïc quy ñònh ñaëc tröng cho moät thao taùc naøo ñoù. Danh hieäu coù hai loaïi: kyù hieäu vaø danh hieäu. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Kyù hieäu (symbol) laø caùc daáu ñaõ ñöôïc C quy ñònh ñeå bieåu dieãn cho moät thao taùc naøo ñoù. -Neáu duøng moät daáu ñeå bieåu dieãn cho moät thao taùc thì ta coù kyù hieäu ñôn (single symbol). Ví duï: +, -, *, /, %, =, >, < CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Kyù hieäu (symbol) laø caùc daáu ñaõ ñöôïc C quy ñònh ñeå bieåu dieãn cho moät thao taùc naøo ñoù. -Neáu duøng hai daáu trôû leân bieåu dieãn cho moät thao taùc thì ta coù kyù hieäu keùp (compound symbol). Ví duï: ==, >=,
 5. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Danh hieäu (Identifier) laø caùc töø khoùa cuûa ngoân ngöõ hoaëc teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm trong C. Danh hieäu bao haøm töø khoùa vaø danh hieäu. Töø khoùa (keyword) laø caùc danh hieäu maø C ñaõ ñònh nghóa saün cho laäp trình vieân söû duïng ñeå thieát keá chöông trình, taäp caùc töø khoùa cuûa C seõ ñöôïc lieät keâ trong phaàn phuï luïc. Ví duï: if, for, while... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Danh hieäu (Identifier) laø caùc töø khoùa cuûa ngoân ngöõ hoaëc teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm trong C. Danh hieäu bao haøm töø khoùa vaø danh hieäu. Danh hieäu laø teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm... -Neáu caùc haèng, bieán, haøm ... naøy do C ñaõ khai baùo vaø thieát keá saün thì caùc danh hieäu coù ñöôïc goïi laø caùc danh hieäu chuaån. Ví duï: main, scanf, printf... CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Danh hieäu (Identifier) laø caùc töø khoùa cuûa ngoân ngöõ hoaëc teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm trong C. Danh hieäu bao haøm töø khoùa vaø danh hieäu. Danh hieäu laø teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm... -Neáu caùc haèng, bieán, haøm ... naøy do laäp trình vieân khai baùo vaø ñònh nghóa trong quaù trình thieát keá chöông trình thì caùc danh hieäu ñoù ñöôïc goïi laø caùc danh hieäu khoâng chuaån. -Ví duï: a, b, delta CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Chuù yù raèng C laø moät ngoân ngöõ nhaïy caûm vôùi söï phaân bieät giöõa kyù töï hoa vaø kyù töï thöôøng, do ñoù khi vieát While seõ hoaøn toaøn phaân bieät vôùi while. Caùc töø khoùa cuûa C ñeàu ôû daïng chöõ thöôøng. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Nhö vaäy danh hieäu khoâng chuaån laø teân cuûa caùc haèng, bieán, haøm ... do laäp trình vieân töï ñaët, do ñoù nguyeân taéc ñaët teân cuûa danh hieäu khoâng chuaån cuõng caàn phaûi ñöôïc neâu cuï theå: - Danh hieäu khoâng chuaån khoâng truøng vôùi töø khoùa - Danh hieäu khoâng chuaån khoâng truøng vôùi danh hieäu chuaån CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU - Khi ñaët teân cho danh hieäu khoâng chuaån caàn phaûi theo sô ñoà cuù phaùp sau: CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Chuù yù: - Ñoái vôùi oâ vuoâng khi ñi ngang qua ta caàn phaûi laáy moät phaàn töû trong noù. - Ñoái vôùi oâ troøn khi ñi ngang qua ta phaûi laáy phaàn töû trong noù. - Moät danh hieäu coù theå ñöôïc baét ñaàu baèng daáu gaïch döôùi CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Ví duï: Main ? -batdau ? _batdau ? 2thang9 ? ket thuc ? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Ví duï: Main ? -batdau ? _batdau ? 2thang9 ? ket thuc ? /* maøu ñoû: danh hieäu sai*/ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Chieàu daøi moät danh hieäu khoâng bò haïn cheá, moãi boä dòch C seõ coù quy ñònh veà chieàu daøi danh hieäu khaùc nhau, ñoái vôùi caùc boä dòch C/C++ thì danh hieäu coù theå daøi tuøy yù, tuy nhieân trong caùc boä dòch Borland C/C++ coù quy ñònh moät giaù trò xaùc ñònh soá kyù töï ñaàu coù nghóa ñeå phaân bieät söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hai danh hieäu. Trong Turbo C 2.0, giaù trò naøy laø 31, trong Borland C++ 5.02, giaù trò naøy laø 55. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.1 DANH HIEÄU Ví duï: ket_thuc_vong_lap_in_ra_ky_tu_khoang_trang ket_thuc_vong_lap_in_ra_k CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.2 CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C C coù boán kieåu döõ lieäu chuaån: char, int, float vaø double, moãi kieåu seõ coù yeâu caàu veà boä nhôù vaø taàm trò nhö sau: KIEÅU KÍCH THÖÔÙC TAÀM TRÒ BIEÅU DIEÃN char 8 bit -128 .. + 127 int 16 bit - 32768 .. + 32767 float 32 bit - 3.4E37 .. 3.4E+38 double 64 bit - 1.7E307.. 1.7E+308 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.2 CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 1- Kieåu char char laø kieåu nguyeân moät byte, kieåu naøy coù theå ñöôïc söû duïng ñeå khai baùo bieán, bieán ñoù seõ chieám kích thöôùc trong boä nhôù laø 1 byte vaø coù theå giöõ moät kyù töï hoaëc moät giaù trò 8 bit. Moãi boä dòch C seõ coù quy ñònh khaùc nhau veà taàm trò cuûa kieåu char, ñoái vôùi boä dòch TURBO C VERSION 2.0 kieåu char laø kieåu coù daáu. CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.2 CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 1- Kieåu char Ví duï: Bieán kieåu char löu trò haèng kyù töï #include main() { char d; d = 'a'; printf (“Ky tu trong bien d la %c ", d); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.2 CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 1- Kieåu char Ví duï: Bieán kieåu char löu trò soá nguyeân #include main() { char c; c = 89; printf ("Tri trong bien c la %d ", c); } CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 20. CHÖÔNG 7 CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN VAØ CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 7.2 CAÙC KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA C 2- Kieåu int Kieåu int laø moät kieåu soá nguyeân, coù theå ñöôïc söû duïng ñeå khai baùo bieán, bieán ñoù coù kích thöôùc trong boä nhôù laø kích thöôùc cuûa soá nguyeân maø maùy quy ñònh, ñoái vôùi maùy PC vaø boä dòch Borland C/C++ thì chieàu daøi cuûa kieåu int laø 16 bit coù daáu, nhö vaäy moät bieán hay haèng thuoäc kieåu naøy coù taàm trò bieåu dieãn töø –32768 ñeán 32767 (töùc töø –215 ñeán 215 – 1). CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2