BÀI GIẢNG HÌNH ẢNH CT TUYẾN THƯỢNG THẬN

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
302
lượt xem
106
download

BÀI GIẢNG HÌNH ẢNH CT TUYẾN THƯỢNG THẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- CT là phương tiện CĐHA chọn lựa trước tiên - TTT rõ nhất với độ dày lát cắt 3-5 mm - Có thể thấy rõ TTT và u trên phim PL, CE để phân biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG HÌNH ẢNH CT TUYẾN THƯỢNG THẬN

 1. HÌNH AÛNH CT TUYEÁN THÖÔÏNG THAÄN BS. DÖÔNG VAÊN NHAÂN
 2. MÔÛ ÑAÀU CT laø phöông tieän CÑHA choïn löïa tröôùc tieân. TTT roõ nhaát vôùi ñoä daøy laùt caét 3-5 mm Coù theå thaáy roõ TTT vaø u treân phim PL, CE ñeå phaân bieät. Neân duøng theâm thuoác caûn quang ñöôøng uoáng.
 3. SÔ LÖÔÏC GIAÛI PHAÃU Vò trí: sau phuùc maïc, treân thaän. Hình daïng: aâm thoa, chöõ Y, V, T, , L ngöôïc. Kích thöôùc : daøi 2-4 cm, daøy
 4. GIAÛ U Beân phaûi: ít gaëp, taù traøng hoaëc ñaïi traøng. Beân traùi: laùch phuï, ñuoâi tuïy, ruoät, tuùi thöøa daï daøy, ñoäng tónh maïch laùch daõn, tónh maïch hoaønh traùi döôùi (baøng heä)
 5. BEÄNH HOÏC Hình aûnh TTT bình thöôøng hoaøn toaøn loaïi tröø khaû naêng u. Kieåu di leäch cuûa caùc cô quan, giuùp xaùc ñònh nguoàn goác trung taâm u: U TTT phaùt trieån theo höôùng ly taâm… Neáu aùc tính:xaâm laán thaän, tónh maïch chuû döôùi, haïch sau phuùc maïc. Taêng saûn TTT: daøy toaøn boä, khoâng thay ñoåi hình daùng ban ñaàu.
 6. TAÊNG SAÛN VOÛ TUYEÁN THÖÔÏNG THAÄN TTT lôùn hai beân, giöõ nguyeân hình theå. Ñöôøng bôø ñeàu, ñoâi khi daïng noát (daøy > 1cm). Hoäi chöùng Cushing. Hoäi chöùng Conn (cöôøng aldosterone nguyeân phaùt). Baåm sinh: Nam hoùa, daäy thì sôùm ôû nam giôùi.
 7. U VOÛ TTT (CORTICAL ADENOMA) Moät beân, ñoàng nhaát, giôùi haïn roõ 2-4 cm ñöôøng kính (10% hai beân). Ñaäm ñoä töø moâ meàm ñeán nöôùc do thaønh phaàn môõ, hieám khi ñoùng voâi. Keøm 15% Cushing, 80% Conn (kích thöôùc nhoû hôn, ñaäm ñoä thaáp).
 8. CARCINOMA TTT u aùc tính xuaát phaùt töø voû, 2/1tr. Gaëp moïi löùa tuoåi, trung bình: 40.F>M. 50% gaây baát thöôøng noäi tieát. Kích thöôùc lôùn (3-30cm), hình daïng khoâng ñeàu, khoâng ñoàng nhaát, vuøng trung taâm giaûm ñaäm ñoä (hoaïi töû), ñoùng voâi (40%), baét quang maïnh , ngoaïi vi. Coù theå xaâm laán hoaëc di caên
 9. PHEOCHROMOCYTOMA Laø u tuûy TT, taêng catecholamine, 10% aùc tính. Phaùt hieän ñöôïc khi >3cm, u nhoû hình troøn, moâ meàm ñoàng nhaát. U lôùn coù xuaát huyeát hoaïi töû trung taâm gioáng keùn. Voâi hoaù gioáng voû tröùng (hieám) Tính chaát baét quang khoù phaân bieät vôùi K TTT.
 10. DI CAÊN Töø: tuyeán giaùp, daï daøy, ñaïi traøng, tuïy, thöïc quaûn, melanoma, nhieàu nhaát laø phoåi (15-19%). Thöôøng laø hai beân. Ñaäm ñoä thaáp (hoaïi töû,nhöng khoâng thaáp hôn dòch),Ñoùng voâi (hieám),coù theå baét quang vieàn. Xaâm laán taïi choå. Lymphoma TTT: thöôøng thöù phaùt.
 11. MYELOLIPOMA Laønh tính, khoâng hoaït ñoäng. Taïo bôûi moâ môõ vaø moâ taïo huyeát. 10% xaûy ra hai beân. Ñöôøng bôø roõ, ñoâi khi coù voû moûng. Ñaäm ñoä môõ hoaøn toaøn hoaëc khu truù trong moâ meàm, ñoùng voâi loám ñoám (30%).
 12. KEÙN THÖÔÏNG THAÄN Tyû leä 1/4000 Chuû yeáu do xuaát huyeát cuõ, coøn laï laø keùn KST Echinococcus (7%), keùn bieåu moâ (9%). Kích thöôùc lôùn (5-20cm), giôùi haïn roõ, hình troøn, ñaäm ñoä dòch, coù theå cao hoãn hôïp do xuaát huyeát cuõ. Thaønh daøy, baét quang.
 13. BEÄNH LYÙ VIEÂM NHIEÃM Ít gaëp, abscess hieám xaûy ra. Thöôøng do beänh lyù u haït maïn tính: lao, histoplasmosis, blastomycosis Lôùn TTT hai beân Lao:Khoâng ñoàng nhaát treân PL vaø CE. Ñaäm ñoä trung taâm thaáp (hoaïi töû baû ñaäu). Ñoùng voâi (gñ maïn). Lao vaø naám coù theå keøm lymphoma, gaây thieåu naêng TTT.
 14. XUAÁT HUYEÁT THÖÔÏNG THAÄN Ba hình thaùi XH: sô sinh, töï phaùt, chaán thöông. Ñaäm ñoä cao, baét quang ít, ñoùng voâi sau vaøi tuaàn. Gaây thieåu naêng TT neáu bò hai beân.
 15. ADDISON Laø haäu quaû cuûa xuaát huyeát hai beân, vieâm nhieãm, Addison tieân phaùt töï mieãn voâ caên. Teo TTT töï mieãn: kích thöôùc nhoû, khoâng ñoùng voâi. Ngoaïi sinh: do duøng steroid (beänh söû). Xuaát huyeát, vieâm, u thaáy coù khoái choaùn choã hoaëc ñoùng voâi.
 16. VAØI HÌNH AÛNH MINH HOAÏ
 17. Taêng saûn tuyeán thöôïng thaän hai beân
 18. Pheochromocytoma
 19. Carcinoma tuyeán thöôïng thaän (P)
 20. U tuyeán thöôïng thaän (P) taùi phaùt sau moå

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản