intTypePromotion=1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 1

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
296
lượt xem
88
download

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 1', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 1

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG ð NG HOÁ H C N i Dung C n Hi u Bi t: 1- V n t c ph n ng, phương trình ñ ng h c, h ng s v n t c ph n ng. 2- B c ph n ng, năng lư ng ho t hoá, phương trình Arrhenius. 3- Phương trình ph n ng b c nh t, b c hai. 4- Th i gian bán hu (half-life). 5- nh hư ng c a nhi t ñ , n ng ñ ñ n v n t c ph n ng. 6- Cơ ch ph n ng. 7- nh hư ng c a xúc tác ñ n v n t c ph n ng. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG ð NG HOÁ H C ð ng h c (kinetics = from a Greek stem meaning “to move”) - Nghiên c u v n t c ph n ng, di n bi n ñ xác ñ nh cơ ch , ñi u khi n ph n ng. ð ph n ng x y ra - Phân t va ch m có hi u qu , năng lư ng t o ra t liên k t m i hình thành. - Va ch m hi u qu theo ñúng hư ng. V n t c ñư c xác ñ nh t v n t c c a giai ño n ch m c a cơ ch ph n ng - Chu i các giai ño n ph n ng ñư c g i là cơ ch ph n ng . NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 1- V N T C PH N NG 1.1 ð nh nghĩa: - ð i lư ng cho bi t di n bi n nhanh, ch m c a ph n ng. - ðư c xác ñ nh b ng th c nghi m ño ñ gi m s mol ch t ñ u ho c ñ tăng s mol s n ph m trong m t ñơn v th i gian. 1.2 Phương trình ñ ng h c ph n ng A+B C+D d[A] ∆[A] ∆[B] ∆[C] ∆[D] V= Vtb = = = = dt ∆t ∆t ∆t ∆t NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 1- V N T C PH N NG 1.3 Nghiên c u th c nghi m ch ng minh V = k x [A]m x [B]n ði u quan tr ng c n lưu ý: các s mũ m, n trong phương trình v n t c trên không liên quan ñ n các h s cân b ng trong phương trình ph n ng. Va ch m hi u qu theo ñúng hư ng. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 2- B C PH N NG N ng ñ b t ñ u các ch t ban ñ u ph n ng s-1) Th t thí nghi m V n t c (M. [NO] [O2] 1,2 x 10-8 Thí nghi m 1 0,10 0,10 0,10 2,4 x 10-8 Thí nghi m 2 0,20 0,10 1,08 x 10-7 Thí nghi m 3 0,30 2 NO (k) + O2 (k) 2 NO2 (k) Xác ñ nh b c riêng ph n c a O2, xét 2 thí nghi m 1 và 2 2x = 2 (n ng ñ g p ñôi lu th a b c riêng ph n = v n t c g p ñôi) Xác ñ nh b c riêng ph n c a NO, xét 2 thí nghi m 1 và 3 3x = 9 (n ng ñ g p ba lu th a b c riêng ph n = v n t c g p chín) NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 2- B C PH N NG 1.1 Khái ni m b c riêng ph n, b c toàn ph n T k t qu th c nghi m ñưa ñ n k t qu V = k x [NO]2 x [O2]1 B c toàn ph n là 2 + 1 = 3 Xác ñ nh h ng s v n t c k, ch n b t kỳ k t qu thí nghi m t b ng trên V k= [NO]2 [O2]1 k không ph thu c n ng ñ k ph thu c nhi t ñ k = 1,2 x 10-5 M-2 s-1 V = 1,2 x 10-5 M-2 s-1 x [NO]2 x [O2]1 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 2- B C PH N NG N ng ñ b t ñ u các ch t ban ñ u ph n ng s-1) Th t thí nghi m V n t c (M. [I-] (M) [H2O2] (M) 2,3 x 107 1,0 x 10-2 2,0 x 10-3 Thí nghi m 1 4,6 x 107 2,0 x 10-2 2,0 x 10-3 Thí nghi m 2 6,9 x 107 3,0 x 10-2 2,0 x 10-3 Thí nghi m 3 4,6 x 107 1,0 x 10-2 4,0 x 10-3 Thí nghi m 4 6,9 x 107 1,0 x 10-2 6,0 x 10-3 Thí nghi m 5 I- 2 H2O2 ( l ) 2 H2O ( l ) + O2 (k) 2x = 2 (n ng ñ g p ñôi lu th a b c riêng ph n = v n t c g p ñôi) V = k x [H2O2]1 x [I-]1 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2