Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
26
lượt xem
7
download

Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng là những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, các lý thuyết về tài chính doanh nghiệp. Năng lực hiểu biết các khái niệm, công thức xác định cơ bản để vận dụng vào việc tính toán các chỉ tiêu tài chính và các báo cáo thông thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Tài chính doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Minh Nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP<br /> HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> Lê Thị Minh Nguyên<br /> <br /> Tháng 9/2017<br /> <br /> i<br /> <br /> CÁC NĂNG LỰC CẦN ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI HỌC XONG HỌC PHẦN<br /> 1. Các năng lực chính được hình thành sau khi kết thúc học phần:<br /> Năng lực về kỹ thuật (Competence for Technoware – CT): Năng lực chuyên môn trong<br /> lĩnh vực tài chính; Năng lực vận dụng các kiến thức và công nghệ mới vào hoạt động tài<br /> chính.<br /> Nội dung:<br /> CT2 – Cung cấp những kiến thức chuyên môn và kỹ năng áp dụng các kiến thức chuyên<br /> môn vào việc thực hiện công việc; Các phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả tài<br /> chính trong doanh nghiệp; cách quản lý tài chính trong doanh nghiệp.<br /> Biểu hiện:<br /> -<br /> <br /> Nắm vững các khái niệm, thuật ngữ trong tài chính, các phương pháp áp dụng trong<br /> phân tích và quản trị tài chính doanh nghiệp;<br /> <br /> -<br /> <br /> Am hiểu và vận dụng tốt những kiến thức về ngành nghề đã được tư liệu hóa như: Lý<br /> thuyết tài chính – tiền tệ, pháp luật về kinh doanh và tài chính, các công thức và mô<br /> hình phân tích tài chính, các phương pháp phòng ngừa rủi ro tài chính…;<br /> <br /> -<br /> <br /> Xây dựng được phương pháp và quy trình thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh<br /> tế - tài chính vĩ mô cũng như vi mô phục vụ cho nhu cầu công việc;<br /> <br /> -<br /> <br /> Đọc, hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp thông thạo.<br /> <br /> 2. Các năng lực bổ sung được hình thành sau khi kết thúc học phần:<br /> Năng lực về kỹ thuật (Competence for Technoware – CT): Năng lực chuyên môn trong<br /> lĩnh vực tài chính; Năng lực vận dụng các kiến thức và công nghệ mới vào hoạt động tài<br /> chính.<br /> Nội dung:<br /> CT1 – Kiến thức về lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp; Kiến thức cơ bản về quản trị tài chính<br /> trong doanh nghiệp, các lý thuyết về tài chính doanh nghiệp. Năng lực hiểu biết các khái<br /> niệm, công thức xác định cơ bản để vận dụng vào việc tính toán các chỉ tiêu tài chính và các<br /> báo cáo thông thường.<br /> Năng lực về con người (Competence for Humanware – CH):<br /> CH1 – Trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp<br /> Nội dung:<br /> Được trang bị các kiến thức cơ bản về đạo đức, trách nhiệm của người làm công tác tài<br /> chính.<br /> Biểu hiện:<br /> <br /> ii<br /> <br /> -<br /> <br /> Hiểu về đạo đức, trách nhiệm của người làm công tác tài chính;<br /> <br /> -<br /> <br /> Không thực hiện các hành vi gian lận nhằm thỏa mãn lợi ích của cá nhân, gây tổn hại<br /> đến lợi ích của doanh nghiệp;<br /> <br /> -<br /> <br /> Có ý thức tuân thủ pháp luật Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị.<br /> <br /> Năng lực về tổ chức (Competence for Orgaware – CO):<br /> CO1 – Tổ chức bộ máy quản lý<br /> Nội dung:<br /> Được trang bị những kiến thức, kỹ năng về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp, các<br /> quy định pháp lý về quản lý tài chính; các mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính; các<br /> mối quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các tổ chức bên ngoài.<br /> Biểu hiện:<br /> -<br /> <br /> Tổ chức tốt công việc của cá nhân theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được<br /> giao trong bộ máy doanh nghiệp;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thường xuyên cập nhật các quy định pháp lý về tài chính doanh nghiệp, tham gia xây<br /> dựng quy chế, quy định nội bộ doanh nghiệp.<br /> <br /> CO2 – Tổ chức công việc chuyên môn<br /> Nội dung:<br /> Được trang bị khả năng tổng hợp, hệ thống hóa mang tính logic cao và có khả năng tổ<br /> chức công việc chuyên môn mang tính sáng tạo.<br /> Biểu hiện:<br /> -<br /> <br /> Vận dụng các quy định pháp lý tài chính doanh nghiệp, tổ chức bộ máy quản lý tài chính<br /> và quản lý các quy trình nghiệp vụ tài chính trong doanh nghiệp;<br /> <br /> -<br /> <br /> Tổ chức quản lý, sử dụng các nguồn lực của đơn vị có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định<br /> của pháp luật;<br /> Thiết lập và quản lý tốt các mối quan hệ tài chính với các tổ chức bên ngoài như: ngân<br /> hàng, cơ quan thuế, cơ quan quản lý chuyên môn.<br /> <br /> iii<br /> <br /> NỘI DUNG HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> Bài 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp<br /> Bài 2. Lãi suất và giá trị tiền tệ theo thời gian<br /> Bài 3. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp<br /> Bài 4. Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính<br /> Bài 5. Lợi nhuận và rủi ro<br /> Bài 6. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư<br /> Bài 7. Phân tích báo cáo tài chính cơ bản<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp ...................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp..................................................................................... 1<br /> 1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp................................................................................. 1<br /> 1.1.3. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp ............................................................. 2<br /> 1.1.4. Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp ................................................................................ 4<br /> 1.1.5. Các quyết định của tài chính doanh nghiệp....................................................................... 5<br /> 1.2. Tổ chức tài chính doanh nghiệp ........................................................................................... 6<br /> 1.2.1. Khái niệm về tổ chức tài chính doanh nghiệp ................................................................... 6<br /> 1.2.2. Những yế u tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp....................................................... 7<br /> 1.2.3. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp .................................................................... 11<br /> 1.3. Nội dung tổ chức hoạt động tài chính doanh nghiệp .......................................................... 12<br /> 1.3.1. Tham gia đánh giá, lựa cho ̣n các dự án đầ u tư và kế hoa ̣ch kinh doanh ......................... 12<br /> 1.3.2. Xác đinh<br /> ̣ nhu cầ u vố n, tổ chức huy đô ̣ng các nguồ n vố n để đáp ứng kip̣ thời cho các<br /> hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiê ̣p :.................................................................................................... 12<br /> 1.3.3. Tổ chức sử du ̣ng tố t số vố n hiê ̣n có, quản lý chă ̣t chẽ các khoản thu, chi, đảm bảo khả<br /> năng thanh toán của doanh nghiê ̣p: ........................................................................................... 12<br /> 1.3.4. Thực hiê ̣n tố t viê ̣c phân phố i lơ ̣i nhuâ ̣n, trích lâ ̣p và sử du ̣ng các quỹ của doanh<br /> nghiệp:....................................................................................................................................... 12<br /> 1.3.5. Đảm bảo kiể m tra, kiể m soát thường xuyên đố i với tiǹ h hiǹ h hoa ̣t đô ̣ng của doanh<br /> nghiê ̣p và thực hiê ̣n tố t viê ̣c phân tić h tài chính:....................................................................... 13<br /> 1.3.6. Thực hiê ̣n tố t viê ̣c kế hoa ̣ch hóa tài chiń h:...................................................................... 13<br /> <br /> BÀI 2. LÃI SUẤT VÀ GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN................................... 14<br /> 2.1. Một số khái niệm về lãi. ..................................................................................................... 14<br /> 2.1.1. Khái niệm lãi ................................................................................................................... 14<br /> 2.1.2. Lãi đơn, lãi kép................................................................................................................ 14<br /> 2.1.3. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. ............................................................................... 15<br /> 2.2. Chuỗi tiền tệ ....................................................................................................................... 16<br /> 2.2.1. Khái niệm chuỗi tiền tệ: .................................................................................................. 16<br /> 2.2.2. Phân loại .......................................................................................................................... 16<br /> 2.2.2. Sơ đồ dòng tiền: .............................................................................................................. 17<br /> 2.3. Giá trị tương lai và hiện tại của chuỗi tiền tệ (nhiều khoản tiền) ....................................... 18<br /> 2.3.1. Giá trị tương lai và hiện tại của chuỗi tiền tệ .................................................................. 18<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản