Bài giảng Hướng dẫn về Tiêu chuẩn của bác sĩ hồi sức và công tác thực hành điều trị tích cực

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
195
lượt xem
62
download

Bài giảng Hướng dẫn về Tiêu chuẩn của bác sĩ hồi sức và công tác thực hành điều trị tích cực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn về một bác sĩ hồi sức tích cực: - Được huấn luyện và cấp chứng chỉ về HSTC - Được nâng cao trình độ và khả năng xử trí có hiệu quả các tình huống trong khoa HSTC. - Phải có 50% thời gian trực tiếp thực hành HSTC. - Phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mọi lúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn về Tiêu chuẩn của bác sĩ hồi sức và công tác thực hành điều trị tích cực

 1. Hieäp Hoäi Hoài Söùc Hoa Kyø Höôùng daãn veà tieâu chuaån cuûa baùc só Hoài Söùc vaø coâng taùc thöïc haønh ñieàu trò tích cöïc Khoa HSTC Beänh Vieän Nhaân Daân 115
 2. Tieâu chuaån veà moät Baùc Só Hoài Söùc Tích Cöïc ☯ Ñöôïc huaán luyeän vaø caáp chöùng chæ veà HSTC. ☯ Ñöôïc naâng cao trình ñoä vaø khaû naêng xöû trí coù hieäu quaû caùc tình huoáng trong khoa HSTC. ☯ Phaûi coù > 50% thôøi gian tröïc tieáp thöïc haønh HSTC. ☯ Phaûi luoân saün saøng nhaän nhieäm vuï moïi luùc. ☯ Coù khaû naêng thöïc hieän moät soá thuû thuaät chuyeân bieät (…) ☯ Thöïc hieän ñöôïc 02 nhieäm vuï chuû yeáu (…). ☯ Duy trì ñaøo taïo vaø töï ñaøo taïo lieân tuïc veà chuyeân ngaønh. ☯ Coù khaû naêng boå xung, naâng cao kieán thöùc, tham döï vaø coäng taùc vôùi caùc chuyeân khoa khaùc.
 3. Coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuû thuaät ☯ Ñaûm baûo ñöôøng thôû: NKQ, MKQ vaø TKCH. ☯ Laáy maùu ñoäng maïch. ☯ Ñaët catheter loøng maïch: ÑM, TMTT & NV, ÑM phoåi. ☯ Ñaët taïo nhòp taïm thôøi: qua da vaø qua maïch maùu. ☯ Hoài sinh tim phoåi. ☯ Daãn löu maøng phoåi, maøng tim.… ☯ Coù theå bieát laøm noäi soi huùt pheá quaûn, thaåm phaân phuùc maïc, loïc maùu ÑM-TM, ñaët boùng ÑMC...
 4. Hai nhieäm vuï chuû yeáu cuûa BS HSTC(1) ☯ Ñieàu trò vaø chaêm soùc beänh nhaân naëng: Huyeát ñoäng khoâng oån ñònh. Suy hoâ haáp caàn thôû maùy hoã trôï hoaëc khoâng. Beänh lyù thaàn kinh caáp tính H/C taêng aùp noäi soï…. Suy thaän caáp. Roái loaïn noäi tieát – chuyeån hoùa nghieâm troïng. Quaù lieàu - ngoä ñoäc - phaûn öùng thuoác. Roái loaïn ñoâng maùu Nhieãm truøng nghieâm troïng Suy dinh döôõng naëng ñoøi hoûi nuoâi döôõng hoã trôï. BS HSTC coù theå laø tröôûng nhoùm ñieàu trò vaø chaêm soùc BN naëng taïi ICU (goàm nhieàu BS chuyeân khoa khaùc vaø ÑD HSTC) hoaëc laø thaønh vieân trong nhoùm ñieàu trò vaø chaêm soùc BN naëng taïi caùc khoa khaùc
 5. Hai nhieäm vuï chuû yeáu cuûa BS HSTC ☯ Tham gia coâng taùc quaûn lyù khoa: chuû ñoäng, tích cöïc Saép xeáp vaø phaân boá giöôøng beänh. Hoaøn taát hoà sô beänh aùn, thuû tuïc haønh chính…. Giaùm saùt vieäc aùp duïng caùc chính saùch cuûa khoa. Luoân tìm caùch naâng cao chaát löôïng, caûi tieán quy trình laøm vieäc. Phoái hôïp, coäng taùc vôùi caùc khoa - phoøng lieân quan nhaèm hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao.
 6. COÂNG TAÙC THÖÏC HAØNH ÑIEÀU TRÒ TÍCH CÖÏC • Laø coâng taùc quan troïng trong thöïc haønh BV nhaèm ñieàu trò, chaêm soùc toaøn dieän cho caùc BN naëng goàm: ☯ Nhöõng BN baát oån veà sinh lyù BT ñoøi hoûi ñöôïc chaêm soùc ñieàu trò tích cöïc töøng chi tieát cuûa Bs, ÑD... ☯ Beânh nhaân bò maát buø sinh lyù ñoøi hoûi theo doõi lieân tuïc, can thieäp kòp thôøi, ngaên chaën haäu quaû xaáu. Bn caàn ñöôïc theo doõi, hoã trôï lieân tuïc bôûi ñoäi nguõ BS HSTC coù kieán thöùc vaø tay ngheà cao, naêng ñoäng, taän tuïy nhaèm baûo ñaûm ñieàu trò hieäu quaû vaø an toaøn.
 7. NHIEÄM VUÏ CUÛA ICU ☯Ñoøi hoûi BS HSTC ñöôïc huaán luyeän chính quy vaø coù khaû naêng laøm vieäc ñoäc laäp, khoâng chòu aùp löïc (töø phoøng moå hoaëc caùc traùch nhieäm haønh chaùnh...) ☯Laøm vieäc 24/24 giôø, coù moái lieân heä vôùi caùc khoa laâm saøng coù lieân quan khaùc. ☯Coù theå coù nhieàu khoa ICU Vd : ñôn vò maïch vaønh, ñôn vò chaán thöông… caàn thieát coù söï hôïp taùc chaët cheõ giöõa caùc ñôn vò naøy.
 8. NHIEÄM VUÏ ICU(2) ☯ Nhieäm vuï chính cuûa khoa HSTC goàm: Ñieàu trò beänh nhaân Ñôn vò haønh chaùnh quaûn trò Ñaøo taïo Nghieân cöùu
 9. Hoaït ñoäng ICU ☯ Thöïc haønh ñieàu trò BN tröïc tieáp: • Caàn ñöôïc xaùc ñònh vaø toå chöùc chaët cheõ. Coù theå saên soùc toaøn dieän Bn (keát hôïp vôùi caùc khoa khaùc). TH (1) BS HSTC ñieàu trò chuû yeáu, BN ICU. TH (2) BS HSTC phoái hôïp tham gia ñieàu trò. TH (3) BS HSTC ñoùng vai troø tham vaán. Ñoái vôùi (1) vaø (2) , BS HSTC caàn coù kieán thöùc cô baûn, kyõ naêng thuû thuaät, thôøi gian, kinh nghieäm ñeå coù theå laõnh ñaïo nhoùm, saép xeáp caùc yù kieán cuûa caùc tham vaán vieân, traùnh ñieàu trò ngaét quaõng.
 10. Hoaït ñoäng ICU Quaûn lyù ñôn vò: BSHSTC tham gia haøng ngaøy quaûn lyù ñôn vò. Taïo ra nhöõng chính saùch vaø hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Phaùt trieån vaø cung öùng chi phí, hoaït ñoäng taïi chöùc. Keát hôïp vôùi caùc khoa khaùc. Tham gia coäng taùc vôùi ÑD naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa khoa.
 11. Hoaït ñoäng ICU Giaùo duïc • ICU caàn giaùo duïc, ñaøo taïo caùc BS vôùi caùc trình ñoä khaùc nhau • Tham gia ñaøo taïo ñieàu döôõng, vaø nhöõng ngöôøi chaêm soùc BN naëng • Naâng cao chaát löôïng ñieàu trò BV. Nghieân cöùu: • 1 hoaït ñoäng quan troïng cuûa khoa. • Tuøy thuoäc vaøo kích côõ , loaïi BV, möùc ñoä cuûa ICU maø loaïi nghieân cöùu coù theå töø toång quan chaát löôïng chaêm soùc ñeán nhöõng nghieân cöùu veà sinh lyù hoïc.
 12. Toùm laïi • Muïc ñích cuûa ICU laø cung caáp nhöõng saên soùc y khoa ñöôïc ñieàu chænh lieân tuïc, vaø traùnh söï phoái hôïp khoâng nhòp nhaøng giöõa ngöôøi tham vaán vaø nhaø chaêm soùc söùc khoûe.
Đồng bộ tài khoản