Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 10

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
92
lượt xem
42
download

Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích thông tin tích hợp quyết định đầu tư dài hạn Đầu tư tài sản dài hạn là quá trình ủy thác, sử dụng một số vốn hiện tại nhằm tạo ra tài sản dài hạn như tư liệu sản xuất, điều kiện sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn lợi kinh tế doanh nghiệp trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 10

 1. TH O Â N G   N   Í H   Ô Ï   U Y EÁ T  Ò N H   A À U     A Ø I TI TH C H P Q Ñ Ñ TÖ D   H AÏN I   A ËC   I M   O Á N   A À U     A Ø I H A Ï .Ñ Ñ EÅ V Ñ TÖ D   N 1. h aù i i  K  n eäm  vaø caù c l i u yeát ñ òn h  ñ aàu  tö d aøi oaï  q   h aïn 2. K h aù i n i     eäm  vaø  aëc  i ñ ñ eåm   voán   aàu   d aøi h aï ñ tö    n I . A Ù C  P H Ö Ô N G  P H A Ù P  K Y Õ  TH U A Ä T TÍ H  TH Ô Ø I I Ù   IC N  G A TI N   EÀ TEÄ 1. Laõi töù c  ôn   ñ 2. Laõi töù c    keù p 3. G i   aù trò  töôn g   ai d oøn g   eàn l   ti 4. G i   aù trò  ih eän   i d oøn g   eàn taï   ti I I C A Ù C   P H Ö Ô N G   P H A Ù P   V A Ä N   D U Ï G   C H O Ï   Q U Y EÁ T  I. N N Ñ Ò N H   A À U     A Ø IH A Ï Ñ TÖ D   N 1. P h öôn g   h aù p   i p h eän   i   u aàn   P V ) g aù th (N 2. P h öôn g   h aù p   p tyû   eä  n h   ôøi n oäi b oä  R R ) l si l     (I 3. P h öôn g   h aù p   p tyû   soá  ôï   ch   ch i p h í (B / ) l i í –      C 4. P h öôn g   h aù p   p kyø  oaøn   h voán 5. P h öôn g   h aù p   p tyû   aát  n h   ôøi g i n   ôn su si l   aû ñ 1 6. N h öõn g  q u an  taâm  veà caù c p h öôn g  p h aù p  kh i u yeát   q
 2. K H A Ù I N I M   A Ø   A Ù C   A Ï   U Y EÁ T  Ò N H   A À U       EÄ V C LO I Q Ñ Ñ TÖ D A Ø IH A Ï   N • Ñ aàu  tö taøi  saû n  d aøi aï  l  h n aø q u aù   trì h  u û y th aù c, n  söû  d u ï g  m oät soá  n voán   h i eän   taï   n h aèm   taï ra  taøi i o    saû n   d aøi h aï   n h ö  tö  l eäu   saû n     n i xu aát, ñ i   eàu   ki eän   saû n   xu aát  ki h   n d oan h   th u aän   l i ñ eå  p h aù t  tri ôï   eån   h oaït ñ oän g  saû n  xu aát ki h  d oan h , n   m ôû  roän g  n g u oàn  l i n h  teá d oan h   ôï  ki nghi eäp   tron g  töôn g   ai l . • C aù c l i u yeát ñ òn h  ñ aàu  tö d aøi oaï  q   h aïn • • Q u yeát  ñ òn h   saøn g   l c  (accep tan ce  oï or  refecti   d eci on s)  :   on ti Laø  q u yeát  ñ òn h   ñ aàu   tö  d aøi h aï   l eân   q u an     n i ñ eán  m oät p h öôn g  aù n , oät d öï  m  aù n   rieân g  b ieät g aén  l eàn  vôù i h öõn g   i  n ñi eàu   eän , ti ki   eâu   u aån   h aát  òn h . ch n ñ   V aán   eà caàn   u an   ñ q taâm  ôû   aây l ñ aø  ch oï   p h öôn g   aù n , d öï aù n   th oaû   n     m aõn   n h öõn g   ñ i eàu   ki eän   m on g   2 m u oán .  
 3. K H A Ù I N I M   A Ø   A ËC   I M   O Á N   A À U     A Ø I   EÄ V Ñ Ñ EÅ V Ñ TÖ D   H AÏN - Ñ aàu tö daøi n gaén leàn vôùi  haï i  voán ñaàu tö daøi n. aëc ñi  voán   haï  Ñ eåm ñaàu ö  t daøihaï t   n heå  eän  hi ñaëc  eåm   m aëtt   nh  ñi veà   aøichí quyeátñònh    ñaàu  t daøihaï ö    n - Ñ aëc  eåm   ñi vaän ñoäng voán ñaàu  ö  t daøi haï cuûa  aøi s   n  t   aûn daøi haï coù    n  tnh  m oøn. í hao  Veà  aëthi vaät:Taøis m   eän       aûn    n  tnh  m oøn oàn aï  daøihaï coù í hao  t t idöôùicaùc    hì t nh haùivaätchaátnhaátñònh ham   a          t gi vaøo  eàu  nhi chu  skyø  aûn  xuaátki   nh  doanh nhöng vaãn  öõ  gi nguyeân  nh haùivaätchaátban  hì t       ñaàu. Veà  aëtgi t ò   i t ò  m   aù r :G aù r cuûa aøis t   aûn    n  tnh  m oøn ham   a  daøihaï coù í hao  t gi vaøo  eàu  nhi chu  s kyø  aûn xuaátki doanh  gi t ò  aûm     nh  vaø  aù r gi daàn heo hôøi t t   gi   an. Veà  aët ki t :  m   nh  eá  Keát quaû  nh  eá    ki t cuûa  caùc  aøi s t   aûn  daøi haï coù  í   n  tnh  hao  oøn aø  m l cheânh eäch  öõa hu  l gi t nhaäp    aù r voán  vôùigi t ò  ñaàu ö  t vaøo aøi t   saûn daøihaï bò  uï  aûm  r   n  s tgi t ong  quaù r nh ham   a    tì t gi vaøo hoaï  tñoäng  aûn  s xuaátki doanh.   nh  - Ñ aëc  eåm   ñi vaän ñoäng cuûa  voán ñaàu  ö  t daøi haï gaén  i   n  leàn  vôùi nhöõng    t   aûn  aøis khoâng  tnh  m oøn. coù í hao  Veà  aët hi m   eän    Taøi s vaät :    aûn daøi haï khoâng    n  coù  í hao  oøn  oàn  aï  tnh  m t t i döôùihì t   nh höùc caùc quyeàn ôï  nh eá  p  l iki t hôï phaùp  doanh nghi s duï eäp  öû  ng  vaøo  aûn  s xuaátki doanh.   nh  3 Veà  aëtgi t ò    i t ò  m   aù r :G aù r cuûa aøist   aûn    n  daøihaï khoâng  tnh  coù í hao  oøn  m tham   a  gi vaøo  eàu  nhi chu kyø  aûn  s xuaát ki doanh    nh  vaø coù  heå  aûm   heo  t gi t
 4. C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P  Y Õ   U A Ä T  N H   Ô Ø I G I Ù   EÀ N   PH PH K TH TÍ TH   A TI TEÄ • Laõit ñôn I =  S.  öùc   d  P. n • Tron g   où   ñ : • I    d  :Laõit öùc ñôn • P     S oá    :  voán   o  ch vay, ñ aàu     tö • S       : Laõi su aát  ôn     ñ tron g   oät  i   oaï . m g ai ñ n • n   : S oá  i   oaï   n h   eàn      g ai ñ n tí ti • Laõit keùp I =  [ 1+    –   öùc   k  P ( r)n  1] • Tron g   où   ñ : • I :Laõit keùp k     öùc  • P     oán   aàu   b an   aàu . :V ñ tö  ñ • r  :    Laõi su aát    tron g   oät  i   oaï . m g ai ñ n • n   S oá  i   oaï   n h   eàn   :  g ai ñ n tí ti 4
 5. C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P  Y Õ   U A Ä T  N H   Ô Ø I G I Ù   EÀ N   PH PH K TH TÍ TH   A TI TEÄ • M oät s nh  eân    i vi göûi teàn   i vaøo ngaân haøng 100.000ñ vôùi l   uaát 2%     aõi s   thaùng  nhaän  voán aãn aõis 6 haùng.H oûis nh  eân  vaø  caû  l l   au  t     i vi naøy í tch  l bao  eâu i l   au  t uõy  nhi teàn aõis 6 haùng.   d • I   P. n  ( 000ñ  2% )×   =  000ñ =  S. = 100. x    6  12. • Soá i tch uõy heo  teàn í l t caùch í l   tnh aõiñôn  000ñ  12. 100. +  000ñ  112. =  000ñ 5
 6. C A Ù C   H Ö Ô N G   H A Ù P   Y Õ   U A Ä T  N H   Ô Ø I G I Ù   P P K TH TÍ TH   A TI N   EÀ TEÄ • Gi   aù trò töôn g   ai d oøn g   eàn   n h   eo  aõi töù c  l   ti tí th l   keù p   Fn  P 1+    =  ( r)n • Trong ñoù : • P : Giaù trò hieän taïi (taïi thôøi ñieån tính toaùn) • r : Laõi suaát naêm. • n : Soá giai ñoaïn ñaàu tö (naêm). • Fn : Giaù trò töông lai löôïng tieàn ñaàu tö ban ñaàu p sau n giai ñoaïn vôùi laõi suaát r. • (1 + r)n : Giaù trò töông lai moät ñoàng tieàn vôùi laõi suaát r vaø thôøi gian ñaàu tö n giai ñoaïn. • (1+r)n ( Suaát chieát khaáu cuûa moät ñoàng tieàn hieän taïi veà töông lai). • G i  trò töôn g  l  d oøn g  ti aù ai eàn  p h aù t si h  ñ eàu  vôù i n   l   aõi töù c keù p . Fn     [{ (1+     1}   /   = A r)n –      r] Trong ñoù : • Fn : Giaù trò töông lai doøng tieàn phaùt sinh ñeàu haøng naêm. • r : Laõi suaát haøng naêm. • A : Soá tieàn phaùt sinh ñeàu haøng naêm. • n : Soá naêm ñaàu tö. • {(1+r)n – 1} / r : Giaù trò töông lai moät ñoàng tieàn phaùt sinh ñeàu haèng naêm vôùi thôøi gian laø n naêm vaø laõi suaát moãi naêm laø r. 6
 7. C A Ù C   H Ö Ô N G   H A Ù P   Y Õ   U A Ä T  N H   Ô Ø I G I Ù   P P K TH TÍ TH   A TI N   EÀ TEÄ • G i  trò h i aù eän  taï  d oøn g  ti i eàn  tí h  th eo l  töù c keù p   n aõi P =     / (1    Fn     + r)n • Trong ñoù : • P : Giaù trò hieän taïi cuûa moät löôïng tieàn teä Fn. • Fn : Giaù trò töông lai cuûa moät löôïng tieàn teä naêm thöù n. • r : Laõi suaát naêm. • n : Soá giai ñoaïn (naêm) ñaàu tö • 1/(1 + r)n : Giaù trò hieän taïi moät ñoàng tieàn vôùi thôøi gian ñaàu tö laø n giai ñoaïn vaø laõi suaát moãi giai ñoaïn laø r . Yeáu toá chieát khaáu doøng tieàn töông lai veà hieän taïi. • G i  trò h i aù eän  taï  d oøn g  ti i eàn  p h aù t si h  ñ eàu  vôù i aõi n  l   töù c  n p keù n n n • P   =   F /1  r)        { 1  r)      r( ( +    =  A [ ( +  –1} /{ 1+r) }      ( r) [ 1  { /( +  ] =  A .1/     –  1   1  7
 8. PH Ö Ô N G   A Ù P  I N   I Ù   U A À N    PV PH H EÄ G A TH ­N • Hi eän   i   u aàn   û a  oät  h öôn g   n   n h   oan h   aø  g aù th cu m p aù ki d l keát q u aû  so saù n h  g i  trò h i aù eän  taï  taát caû  d oøn g   i tieàn   u   th vôù i g i     aù trò  i h eän   i taát  taï   caû   oøn g   eàn   i d ti ch   l eân   u an   eán   h öôn g   n . N P V     d oøn g   eàn   u       i q ñ p aù   = P ti th   ­  P d oøn g   eàn   i ti ch • N H Ö Õ N G  B Ö Ô Ù C  C Ô  B A Û N  P H Ö Ô N G  P H A Ù P  H I N  G I Ù   EÄ A TH U A À N • B öôù c 1 : Choïn khoaûng thôøi gian thích hôïp ñeå phaân tích hieän giaù thuaàn caùc doøng tieàn cuûa phöông aùn. • B öôù c 2 : Choïn löïa möùc laõi suaát thích hôïp ñeå chieát khaáu doøng tieàn. • B öôù c  : Nhaän ñònh, phaân loaïi caùc doøng tieàn thu, doøng 3  tieàn chi. • B öôù c 4 : Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm doøng tieàn thu, doøng tieàn chi tính giaù trò hieän taïi • B öôù c  : Tính hieäu soá cheânh leäch giöõa giaù trò hieän taïi 5  doøng tieàn thu vôùi giaù trò hieän taïi doøng tieàn chi 8 • N P V  =  P d oøn g   eàn   u   P d oøn g  ti ti th  ­   ch   > 0  Phöông eàn   i     .
 9. PH Ö Ô N G   A Ù P  I N   I Ù   U A À N    PV PH H EÄ G A TH ­N • D oøng i chi: teàn    • Tieàn chi cho möùc gia taêng voán hoaït ñoäng. • Tieàn chi cho voán ñaàu tö ban ñaàu vaøo phöông aùn ñaàu tö. • Tieàn chi cho voán hoaït ñoäng trong quaù trình vaän haønh phöông aùn. • Doøng tieàn chi cho chi phí thöôøng xuyeân khi trieån khai phöông aùn. • D oøng i t : teàn hu  • Tieàn töø thu nhaäp cuûa phöông aùn nhö doanh thu baùn haøng, doanh thu cung öùng dòch vuï. • Tieàn töø tieát kieäm chi phí. • Tieàn töø tieát kieäm ñöôïc voán löu ñoäng (giaûm voán taøi trôï cho hoaïït ñoäng). • Tieàn thu töø giaù trò taän duïng cuûa taøi saûn khi 9 heát haïn söû duïng.
 10. BA Û N G   A Â N   C H   PV PH TÍ N BA Û N G   A Â N   C H   PV   U Û A   PH Ö Ô N G   Ù N   I H   O A N H PH TÍ N C 1  A K N D D oøng i phaùts nh teàn   i Soá  Löôïng  G i t yeáu  G i t hi aù rò  aù rò  eän  naê Ti gốc eàn  t chi   oá  eát t i( PV ) aï N m khaáu 1ñ D oøng i t teàn hu -Doanh thu -Tieát kieäm -… Doøng tieàn chi -Voán ñaàu tö -Chi phí -… 10 Hieän giaù
 11. PH Ö Ô N G   A Ù P  I N   I Ù   U A À N    PV PH H EÄ G A TH ­N • Coâng ty ABC ñang xem xeùt ñeå ñaàu tö moät thieát bò môùi. Theo taøi lieäu döï baùo cuûa caùc boä phaän lieân quan ñeán phöông aùn nhö sau: • - Voán ñaàu tö ban ñaàu cho thieát bò : 100 trieäu ñoàng. • - Chi phí tieát kieäm haèng naêm do khoâng thueâ ngoaøi : 30 trieäu ñoàng • - Giaù trò taän duïng khi thanh lyù thieát bò öôùc tính laø : 10 trieäu ñoàng. • - Thôøi gian söû duïng 5 naêm • - Laõi suaát mong muoán cuûa doanh nghieäp 10% naêm. • Phöông aùn naøy coù neân tieán haønh khoâng ? • Phaân í t phöông  tch heo  phaùp  PV . N • - Choïn giai ñoaïn tính laõi : naêm • - Khoaûng thôøi gian tính hieän giaù thuaàn : 5 naêm • - Laõi suaát duøng chieát khaáu : r = 10% • - Doøng tieàn thu: • Chi phí tieát kieäm haèng naêm 30 trieäu ñoàng (doøng tieàn phaùt sinh ñeàu haøng naêm). • Giaù trò taän duïng thieát bò cuoái naêm thöù naêm laø 5 trieäu ñoàng (doøng tieàn phaùt sinh giai ñoaïn cuoái n = 5). 11 • - Doøng tieàn chi: •
 12. BAÛNG PHAÂN TÍCH NPV BAÛNG PHAÂN TÍCH NPV CUÛA 1 PHÖÔNG AÙN KINH DOANH Doøng tieàn So Löôïng Giaù trò Giaù trò phaùt sinh á tieàn yeáu toá hieän taïi na chieát (NPV) êm khaáu 1ñ Doøng tieàn thu -Tieát kieäm chi 5 30.000.00 3,791 113.730.00 phí 5 0 0,621 0 -Giaù trò taän 10.000.00 6.210.000 duïng 0 Doøng tieàn chi -Voán ñaàu tö ban 0 (100.000. 1,000 (100.000.0 ñaàu 000) 00) Hieän giaù 19.940.000 12 thuaàn(NPV)
 13. PHÖÔNG PHAÙP HIEÄN GIAÙ THUAÀN - NPV • Coâng ty döôïc phaåm ñang nghieân cöùu ñeå ñaàu tö thieát bò eùp vó môùi. Theo ñeà xuaát vaø döï baùo cuûa boä phaän ñaàu tö nhö sau: • Phöông  aùn    ua hi   m ôùivôùidoøng i t nhaäp  doøng i chi 1:M t eátbò      teàn hu  vaø  teàn    phínhö  au:   s • - Voán ñaàu tö ban ñaàu 80 trieäu • - Giaù trò thieát bò cuõ thanh lyù 10 trieäu • - Chi phí söûa chöõa baûo haønh haèng naêm (baét ñaàu tö naêm thöù 3) 10 trieäu • - Doanh thu saûn phaåm eùp vó haøng naêm 40 trieäu • - Chi phí hoaït ñoäng haøng naêm 15 trieäu • - Giaù trò taän duïng (thanh lyù cuoái naêm thöù 5) 12 trieäu • - Thôøi gian söû duïng laø 5 naêm • - Laõi suaát chieát khaáu mong muoán cuûa coå ñoâng laø 12%naêm • Phöông  aùn    2:Caûit o hi   cuõ     aï t eátbò  vôùidoøng i t nhaäp  doøng i chi teàn hu  vaø  teàn    phínhö  au:   s • - Voán ñaàu tö söûa chöõa 50 trieäu • - Chi phí söûa chöõa baûo haønh haèng naêm (baét ñaàu tö naêm thöù 3) 12 trieäu • - Doanh thu saûn phaåm eùp vó haøng naêm 38 trieäu 13 • - Chi phí hoaït ñoäng haèng naêm 18 trieäu • - Giaù trò taän duïng khi thanh lyù 8 trieäu
 14. BA Û N G   A Â N   C H   PV   U Û A   PH Ö Ô N G   Ù N   I H   O A N H PH TÍ N C 2  A K N D D oøng i phaùts nh teàn   i Soá  Löôï teàn ng i G i t yeáu  G i t hi aù rò  aù rò  eän  naêm t chi   oá  eát t i( PV ) aï N khaáu 1ñ I  Ö Ô N G   Ù N   U A   .PH A M M Ô ÙI 1.D oøng i t   teàn hu 0 10. 000 000. 1, 000 10. 000 000. -Thu baùn thieát bò 5 40. 000 000. 3, 605 144. 000 200. -Doanh thu saûn phaåm 5 12. 000 000. 0, 567 8. 000 804. -Thu giaù trò taän duïng 2.D oøng i chi   teàn  0 ( 000. 80. 000) 1, 000 ( 000. 80. 000) - Voán ñaàu tö ban ñaàu (*) ( 000. 10. 000) 1, 915 ( 150. 19. 000) - Chi phí söûa chöõa 5 ( 000. 15. 000) 3, 605 ( 075. 54. 000) baûo haønh 7. 000 779. -Chi phí hoaït ñoäng 3.N PV 1   I  Ö Ô N G   Ù N   A Â N G   .PH A N CAÁP 1.D oøng i t   teàn hu 5 38. 000 000. 3, 605 136. 000 990. -Doanh thu saûn phaåm 5 8. 000 000. 0, 567 4. 000 536. -Thu giaù trò taän duïng 2.D oøng i chi   teàn  0 ( 000. 50. 000) 1, 000 ( 000. 50. 000) - Voán naâng caáp (*) ( 000. 12. 000) 1, 915 ( 980. 22. 000) - Chi phí söûa chöõa 5 ( 000. 18. 000) 3, 605 ( 890. 64. 000) baûo haønh 3. 000 656. 14 -Chi phí hoaït ñoäng 3.N PV 2  
 15. PH Ö Ô N G   A Ù P  Û   A Á T  N H   Ø I N O Ä I BO Ä   R R PH TY SU SI LÔ     I • Tyû  uaát s nh ôøihi ñôn  aûn aø  oá  i l   hu  s   i l   eåu  gi l s teàn ôøit ñöôï cuûa  oät phöông  c  m   aùn kinh doanh höùa heï eõ ñaï ñöôï rong m oät n s t c t  khoaûng thôøi an nhaát  gi   ñònh. • Tyû  uaát s nh ôøinoäiboä  I R ) l t s s  i l     ( R  aø  yû  uaát chi     eát khaáu  aø  aï  m t iñoù  eän  hi gi t aù huaàn  cuûa phöông aùn  nh  ki doanh  baèng  0. • • N O Ä I D U N G   Ô   Û N   U Û A   Ö Ô N G   A Ù P  R R     C BA C PH PH I : • Böôùc  : 1   • X aùc  ñònh  doøng i chileân  teàn   i quan  ñeán phöông  aùn  ñaàu ö  t nhö  : • Chi cho voán ñaàu tö ban ñaàu. • Chi phí hoaït ñoäng haøng naêm. • X aùc  ñònh  doøng i t t phöông  teàn hu öø  aùn ñaàu ö  t nhö  : • Thu nhaäp (doanh thu) töø phöông aùn. • Chi phí tieát kieäm. • Giaù trò thu hoài taøi saûn daøi haïn. • Böôùc  :So  aùnh yû eä  uõa  2   s t l gi doøng i t vôùidoøng i chitm  yû  uaát teàn hu    teàn   ì t s   chi   eát khaáu  ao  s cho  aù  rò  eän  aï  gi t hi t icuûa  doøng  i t baèng  aù  rò  eän  teàn  hu  gi t hi t icuûa  aï  doøng i chi teàn  • Böôùc  :  s 3  So  aùnh  R R   I vôùil   uaát s nh ôøikyø  ng,neáu  R R ( 0) >  15  aõis  i l   voï   I r   r  kyø  voï phöông  ng  aùn  eõ  s ñaùng  aù  c  n öï gi ñöôï choï l a.
 16. PH Ö Ô N G   A Ù P  Û   A Á T  N H   Ø IN O Ä IBO Ä   PH TY SU SI LÔ     I R R • CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÌM TYÛ SUAÁT CHIEÁT KHAÁU IRR • Phöông phaùp thöû : Laàn löôït thay theá caùc laõi suaát chieát khaáu doøng tieàn 1 A ñeán khi tìm ñöôïc moät laõi suaát chieát khaáu r0  hoaû  t N PV m aõn N PV   000.   =  0 B C Phöông phaùp  nh  c: C hæ   hì hoï   caàn choïn  hai yû s  t uaát  chi  khaáu, oät yû  eát  m  t I suaát chi  khaáu cao vaø m oät yû  eát  t o 1 0 2 suaát chi     eát khaáu  haáp  ao  t s cho  eän  hi giaù thuaàn öùng vôùi  caùc t yû suaát  r r r chi  khaáu m oät eát  coù giaù t rò aâm   2 D vaø m oät coù gi aù trò döông. eåu   Bi di nhöõng  eåm   eãn  ñi naøy reân  t ñoà hò  t N PV vaø duøng heä quaû t  gi am aùc ñoàng  16 daïng ñeå tnh I R  = r  öông öùng  í R t
 17. PH Ö Ô N G   A Ù P  Û   A Á T  N H   Ø I N O Ä I BO Ä   R R PH TY SU SI LÔ     I • Coâng ty ABC ñang nghieân cöùu döï aùn ñaàu tö thieát bò theo cô caáu voán, chi phí, thu nhaäp nhö sau: • - Voán ñaàu tö ban ñaàu : 10 trieäu ñoàng • - Chi phí haèng naêm : 2,2 trieäu ñoàng. • - Thu nhaäp haèng naêm : 5,0 trieäu ñoàng. • - Giaù trò coøn laïi luùc thanh lyù : 2 trieäu ñoàng. • - Thôøi gian thöïc hieän döï aùn 5 naêm • - Laõi suaát mong muoán 12% naêm • X aùc ñònh  R R I • V ôùir  16%  a    =  t coù: • ( 000. –  200.  3, )(1)  2. 000 0, (2)    000. 1)1) =  200 5. 00  2. 000)( 274 +  000. ( 476) ­1. 000( (   119. • V ôùir  20%  a    =  t coù: • ( 000. –  200.  2, (1)  2. 000 0, (2)   000. ( (1)  ­ 200 5. 00  2. 000)( 991) +  000. ( 402) ­1. 000 1) = 821. • N oäis (   uy phöông  phaùp  nh  c) hì hoï : • r0  r1  [ PV 1{ r1  r2)( PV 1  N PV 2) ] =  + N ( –  /N +  } • r0  16%   [ 200{ 20%   16% ) 119.   821. } =  5% =  + 119. ( –    /( 200 +  200) ] 16, • (1) Tra baûng giaù trò hieän taïi doøng tieàn phaùt sinh ñeàu r =16%, n =5; r =20%, n = 5. • (2) Tra baûng giaù trò hieän taïi doøng tieàn phaùt sinh moät laàn r =16%, 17 n=5; r =20%, n= 5.
 18. PHÖÔNG PHAÙP SO SAÙNH LÔÏI ÍCH – CHI PHÍ • Tyû soá lôïi ích – chi phí (B/C) thöôøng (Conventinal BC) • = G i t hi t il ií s duï  /G i t hi t ichiphícung  aù rò  eän aï ôï ch  öû  ng   aù rò  eän aï      caáp  • = Thu nhaäp haè naê   / [Chi phí buø ñaé voán haè naê + Chi phí ng m p ng m vaän haønh haè naê +Chi phí baûo haønh haè naê ] ng m ng m • Chiphíbuø      ñaép  voán  haèng  naêm  CR)bao  (   goàm  : • Chiphíkhaáu      hao. • Chiphít aû  quyeàn  öû  ng     r cho  s duï voán • Vaø  c í t coâng höùc   = P  SV)( P, % ,   SV( % ) ñöôï tnh heo  t :CR  ( –   A/ r n)+  r • Trong  : ñoù  • P    i t ò  eän aï   :G aù r hi t icuûa  voán ñaàu ö  ñaàu. t ban  • SV   i t ò  eän aï  :G aù r hi t icuûa  voán ñaàu ö  t chöa hu   gi t ò  t hoài( aù r coøn aï) l i • ( P, % ,     A/ r n) : Soá i hoaøn r voán  teàn  t aû  haèng naêm     aù r hi t ivoán  vôùigi t ò  eän aï  P,l   uaátchi    aõis   eátkhaáu    t   an  r vaø hôøigi hoaøn r n. t aû  • Tyû soá lôïi ích – chi phí B/C söûa ñoåi (Modiffed B/C) • = [Doanh thu haè naê + Chi phí vaän haønh haè naê + Chi phí baûo ng m ng m haønh haè naê ] / Chi phí buø ñaé voán haè naê . ng m p ng m 18
 19. PHÖÔNG PHAÙP KYØ HOAØN VOÁN • Phöông phaùp thôøi kyø hoaøn voán (pay back method – PB) • Kyø hoaøn voán (naêm) • = Nhu caàu voán ñaàu tö / Thu nhaäp thuaàn tuyù haèng naêm • Ñoái vôùi phöông aùn ñaàu tö môùi, thu nhaäp thuaàn tuyù haèng naêm chính laø lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø khaáu hao taøi saûn daøi haïn. • Ñoái vôùi phöông aùn ñaàu tö thay theá thu nhaäp thuaàn tuyù chính laø thu nhaäp taêng theâm nhö möùc taêng theâm doanh thu, möùc tieát kieäm chi phí. • Tính kyø hoaøn voán • - Tröôøng hôïp thu nhaäp phaùt sinh ñeàu (duøng coâng thöùc tính) • - Tröôøng hôïp thu nhaäp phaùt sinh khoâng ñeàu (laäp 19 baûng)
 20. PHÖÔNG PHAÙP KYØ HOAØN VOÁN • M aùy  : A • - Toång voán ñaàu tö : 20.000.000ñ • - Chi phí tieát kieäm haèng naêm : 5.000.000ñ • M aùy  B: • - Toång voán ñaàu tö : 15.000.000ñ • - Chi phí tieát kieäm haèng naêm : 4.000.000ñ. • N eáu chuù roï ñeán hôøigi hoaøn  t ng  t   an  voán,coâng y    t neân  choï phöông  ñaàu ö  n  aùn  t naøo ? • K yø  hoaøn  voán  aùy    20. 000ñ   000. m A =  000. /5. 000ñ  =  4,00naêm • K yø  hoaøn  voán  aùy  =  000. m B  15. 000ñ   000. /4. 000ñ  =  3,75naêm • N hö  vaäy,m aùy  coù  hoaøn    B  kyø  voán  nhanh  m aùy    hôn  A 20 neân haáp daãn  ñaàu ö  t hôn.
Đồng bộ tài khoản