Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Kế toán quản trị

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
11
download

Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Kế toán quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng kế toán quản trị của ThS Vũ Quang Kết, chương 1 những vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị, nội dung chương 1 này sẽ giúp các bạn tổng quan những lý luận chung nhất về kế toán quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Kế toán quản trị

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Tài liệu tham khảo BÀI GIẢNG MÔN Bài giảng Kế toán quản trị. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. ThS Vũ Quang Kết chủ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ biên Giáo trình lý Kế toán quản trị Trường ĐHKT TP HCM Trường ĐH KTQD Học viện tài chính Giảng viên: ThS. Vũ Quang Kết Điện thoại/E-mail: quangketvu@gmail.com Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1 Prepared by VU QUANG KET 1 Học kỳ 1, năm học 2009-2010 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 2 Nội dung và kết cấu môn học Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về KTQT Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành SP Chương 1 Chương 3: Kế toán quản trị các yếu tố SXKD Chương 4: Phân tích mối quan hệ: CP-KL-LN Những vấn đề lý luận Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định KD Chương 6: Định giá bán SP, KTQT doanh thu và KQKD chung về KTQT Chương 7: KTQT với việc lập dự toán SXKD Giảng viên VŨ QUANG KẾT 3 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 4
  2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Bªn ngoµi c«ng ty Bªn ngoµi c«ng ty Cæ ®«ng Cæ ®«ng Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc Cæ ®«ng, nhµ cung Cæ ®«ng, nhµ cung Tr−ëng cc¸cbé phËn Tr−ëng ¸c bé phËn C¬ quan thuÕ C¬ quan thuÕ chøc n¨ng chøc n¨ng cÊp tÝn dông cÊp tÝn dông Nhµ cung cÊp Nhµ cung cÊp C¸c nhµ qu¶n lý C¸c nhµ qu¶n lý CÇn nh÷ng th«ng tin tæng tÝn dông tÝn dông cÊp thÊp cÊp thÊp CÇn nh÷ng th«ng tin tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty C«ng ty c«ng ty trong mét thêi kú. c«ng ty trong mét thêi kú. Céng ®ång Céng ®ång CNV CNV Giảng viên VŨ QUANG KẾT 5 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 6 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán C¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao C¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao Tr−ëng c¸c bé phËn chøc n¨ng Tr−ëng c¸c bé phËn chøc n¨ng Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc KÕ to¸n KÕ to¸n Tµi chÝnh Tµi chÝnh Marketing Marketing CÇn c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t CÇn c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t S¶n xuÊt S¶n xuÊt ®éng, thiÕt lËp c¸c môc tiªu, vµ v¹ch ra ®éng, thiÕt lËp c¸c môc tiªu, vµ v¹ch ra B¸n hµng B¸n hµng c¸c kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. c¸c kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. Hä cÇn th«ng tin kÞp thêi vµ chi tiÕt ®Ó Hä cÇn th«ng tin kÞp thêi vµ chi tiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch. ho¹ch. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 7 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 8
  3. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Các phân hệ của hệ thống kế toán Th«ng tin kÕ to¸n Th«ng tin kÕ to¸n C¸c nhµ qu¶n lý cÊp thÊp C¸c nhµ qu¶n lý cÊp thÊp §¹i diÖn b¸n hµng §¹i diÖn b¸n hµng KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Qu¶n ®èc ph©n x−ëng Qu¶n ®èc ph©n x−ëng tµi chÝnh tµi chÝnh qu¶n trÞ qu¶n trÞ Phô tr¸ch mua hµng Phô tr¸ch mua hµng KÕ to¸n qu¶n trÞ KÕ to¸n tµi chÝnh lµ lµ qu¸ tr×nh x©y qu¸ tr×nh x©y dùng, dùng, b¸o c¸o vµ b¸o c¸o, vµ diÔn gi¶i CÇn th«ng tin rÊt kÞp thêi vµ chi tiÕt CÇn th«ng tin rÊt kÞp thêi vµ chi tiÕt diÔn gi¶i c¸c th«ng c¸c th«ng tin kÕ tin kÕ to¸n cho cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh hµng ngµy cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh hµng ngµy nh÷ng ng−êi ra to¸n cho nh÷ng ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña c«ng ty. ng−êi ra quyÕt ®Þnh ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña c«ng ty. quyÕt ®Þnh bªn bªn ngoµi tæ chøc. trong tæ chøc. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 9 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 10 Phân biệt kế toán tài chính Phân biệt kế toán tài chính & kế toán quản trị & kế toán quản trị C¨n cø KT Tµi chÝnh KT Qu¶n trÞ Điểm Giống nhau giữa Kế toán tài chính và kế toán ph©n biÖt quản trị. 1.Môc ®Ých Phục vụ công tác quản trị của Phục vụ việc lập báo cáo TC 1. Cùng nghiên cứu và cung cấp các thông tin tài DN chính định lượng gắn liền với quan hệ kinh tế, 2. §èi t−îng Nhà quản trị các cấp bên Các đối tượng bên ngoài pháp lý, điều hành tổ chức phôc vô trong DN DN 3. §Æc ®iÓm 2. Cùng ghi nhận và thể hiện trách nhiệm, quyền lợi 1. Chú ý và hướng về tương 1. Phản ánh quá khứ cña th«ng lai Tuân thủ và thống nhất vật chất, pháp lý của tổ chức, quản trị tin 2. 2. Linh hoạt, kịp thời theo các nguyên tắc, 3. Cùng sử dụng thông tin ban đầu trên hệ thống chuẩn mực của chính sách 3. Đo lường bằng hiệ vật, thông tin kế toán căn bản thời gian LĐ, giá trị Ktoán 3. Chủ yếu bằng giá trị Giảng viên VŨ QUANG KẾT 11 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 12
  4. Phân biệt kế toán tài chính Các chức năng quản trị doanh nghiệp & kế toán quản trị & vai trò của kế toán quản trị C¨n cø ph©n biÖt KÕ to¸n tµi chÝnh KÕ to¸n Qu¶n trÞ Lập kế Lập kế 4.C¸c nguyªn t¾c Do người Quản lý Tuân theo các ng tắc, hoạch hoạch cung cÊp th«ng tin qui đinh chuẩn mực chung 5. Ph¹m vi th«ng tin Từng bộ phận, khâu Toàn Doanh nghiệp công việc 6. K× b¸o c¸o Thường xuyên, tuy Định kì (Quí, năm) Ra quyết định Ra quyết định theo yêu cầu quản lý 7.Møc ®é chÝnh x¸c Chú trọng tính kịp Yêu cầu tính chính thời xác cao Kiểm soát, Kiểm soát, Tổ chức Tổ chức Đánh giá Đánh giá thực hiện thực hiện 8.TÝnh ph¸p lÖnh Không có tính pháp Mang tính phấp lệnh lệnh Giảng viên VŨ QUANG KẾT 13 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 14 Liên kết giữa các bộ phận Liên kết giữa các bộ phận Liên kết giữa các bộ phận Liên kết giữa các bộ phận Tr−ëng - phã KÕ to¸n qu¶n trÞ viªn Tr−ëng, phã bé KÕ to¸n qu¶n trÞ viªn phßng Marketing phËn Marketing Ho Cx Êi ntii achucyy Ho C h S¶n phÈm míi cã ¹t hónt cñbc®cãchÖt ¹M ón ñÝnc® ã hÖt Ptth kÕngioc¹gdtthh«n¹gch tPhónîicg h n ch xu cÕh tachuyy ? ®é ag t a h−· hiÖu qu¶ kh«ng? hh ó h o¹ d « g hh g ph a h chkc î ch − u g t a h−· ù© p a ? u ùi ®chhÝÕkiihgo×? ngc¸ c ® îc ®ÕhhhÝÕ hg× ? n hpk æ − csa cã îc ÷n o p æ ÷n s¶ Ön ttbÞÞ Ý i ÖÝ ¸c ¶n ®® c ® Ý ¹ Tr−ëng, phã bé phËn s¶n xuÊt Giảng viên VŨ QUANG KẾT 15 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 16
  5. Liên kết giữa các bộ phận Liên kết giữa các bộ phận Chất lượng của thông tin kế toán Chất lượng của thông tin kế toán Tr−ëng, phã bé KÕ to¸n viªn qu¶n trÞ phËn Marketing Phô thuéc vµo: Môc ®Ých sö dông th«ng tin Møc ®é chÝnh x¸c cÇn ®¹t ®−îc tcãh ¶chsg µnµo a txu ó nóå g Ò®Ó utè ê i g ñsÏ u −npn a h in g ׸ hgÈm s¶ na ®i mÊtrn h¶ntc ñhh h cLcÞ ¸chh Chi phÝ ®Ó cã ®−îc th«ng tin K ?n? n Kh Pac b Þ Tr−ëng, phã bé phËn s¶n xuÊt Giảng viên VŨ QUANG KẾT 17 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 18 Tầm quan trọng của đạo đức Chuẩn mực đạo đức nghề trong kế toán nghiệp kế toán - kiểm toán Xây dựng lòng tin đối với các đối 04 khía cạnh trách tượng sử dụng thông tin kế toán. nhiệm: Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Duy trì ở mức độ cao kế toán - kiểm toán năng lực nghề nghiệp Giữ bí mật thông tin Duy trì tính chính trực Khách quan trong công việc Giảng viên VŨ QUANG KẾT 19 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 20
  6. Chuẩn mực đạo đức nghề Tầm quan trọng của đạo đức nghiệp kế toán - kiểm toán trong kế toán Không tiết lộ các thông tin Không tiết lộ các thông tin Tuân thủ luật lệ, qui tắc & Tuân thủ luật lệ, qui tắc & bí mật trừ khi pháp luật yêu bí mật trừ khi pháp luật yêu chuẩn mực hiện hành. chuẩn mực hiện hành. cầu. cầu. Không sử dụng Không sử dụng Duy trì năng Duy trì năng các thông tin bí các thông tin bí mực nghề mực nghề Năng lực Năng lực mật cho mục mật cho mục Bí mật Bí mật nghiệp. nghiệp. đích cá nhân. đích cá nhân. Lập các báo cáo toàn vẹn & Lập các báo cáo toàn vẹn & Bảo đảm rằng cấp dưới Bảo đảm rằng cấp dưới rõ ràng sau khi có các phân rõ ràng sau khi có các phân không tiết lộ các thông tin không tiết lộ các thông tin tích hợp lý. tích hợp lý. bí mật. bí mật. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 21 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 22 Tầm quan trọng của đạo đức Tầm quan trọng của đạo đức trong kế toán trong kế toán Tránh các hoạt động có Tránh các hoạt động có Tránh các xung đột lợi Tránh các xung đột lợi thể ảnh hưởng tới khả thể ảnh hưởng tới khả ích & khuyên những ích & khuyên những năng thực hiện nhiệm vụ. năng thực hiện nhiệm vụ. người khác về các xung người khác về các xung đột tiềm tàng. đột tiềm tàng. Kiềm chế Kiềm chế Từ chối quà Từ chối quà Không phá vỡ Không phá vỡ các hoạt tặng hoặc các hoạt tặng hoặc những mục tiêu những mục tiêu hợp pháp của Chính trực Chính trực động có thể động có thể Chính trực Chính trực các ưu đãi các ưu đãi hợp pháp của làm mất uy làm mất uy có thể ảnh có thể ảnh tổ chức. tổ chức. tín nghề hưởng tới tín nghề hưởng tới nghiệp. nghiệp. hành vi. hành vi. Ghi nhận và trao đổi về các Ghi nhận và trao đổi về các Ttrao đổi cả các thông tin Ttrao đổi cả các thông tin hạn chế cá nhân & hạn chế hạn chế cá nhân & hạn chế bất lợi và thông tin có lợi. bất lợi và thông tin có lợi. nghề nghiệp. nghề nghiệp. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 23 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 24
  7. Tầm quan trọng của đạo đức Tầm quan trọng của đạo đức trong kế toán trong kế toán Cung cấp thông tin một cách Cung cấp thông tin một cách Giải quyết xung đột lợi ích công bằng & khách quan. công bằng & khách quan. Tuân theo các chính sách đã thiết lập. Đối với các xung đột đạo đức không giải quyết được: Khách quan Khách quan Thảo luận về xung đột với cấp trên trực tiếp. Nếu cấp trên trực tiếp là CEO, hãy nghĩ Khai báo cho BGĐ tất cả các Khai báo cho BGĐ tất cả các đến ban giám đốc hoặc hội đồng kiểm thông tin có thể hữu ích. thông tin có thể hữu ích. toán. Cần giữ bí mật, trừ phi pháp luật yêu cầu. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 25 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 26 Tầm quan trọng của đạo đức trong kế toán Kết thúc chương 1 Giải quyết xung đột đạo đức Làm rõ các vấn đề trong cuộc thảo luận bí mật với các cố vấn khách quan. Nhờ luật sư tư vấn nếu liên quan đến các trách nhiệm pháp lý. Kế sách cuối cùng là từ chức. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 27 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản