Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
37
download

Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh, dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn kế toán quản trị tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị (ThS Vũ Quang Kết) - Chương 6: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

  1. ÑÒNH GIAÙ BAÙN SAÛN PHAÅM Chương 6 CÔ CAÁU KINH TEÁ VAØ VAI TROØ CHI PHÍ ÑÒNH GIAÙBAÙN. Định giá bán sản phẩm, kế CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍ NH GIAÙ BAÙN toán quản trị doanh thu và PHÖÔNG PHAÙP TÍNH GIAÙ NOÄI BOÄ(CHUYEÅN NHÖÔÏNG). kết quả kinh doanh Giảng viên VŨ QUANG KẾT 1 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 2 CÔ CAÁU KINH TEÁ VAØ VAI TROØ CHI PHÍ ÑÒNH GIAÙ BAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI TRONG ÑÒNH GIAÙ BAÙN PHÍ TOAØN BOÄ Cô caáu kinh teá ñònh giaù baùn saûn phaåm : - Quan ñieåm chi phí toaøn boä (phöông phaùp toaøn boä) : - Ñònh giaù baùn luoân phaûi ñaêt trong moái quan heä cung caàu vaø söï thay ñoåi cung caàu laøm thay ñoåi giaù caân baèng, thay ñoåi giaù baùn; - Giaù voán saûn phaåm bao goàm toaøn boä chi phí saûn xuaát. - Ñònh giaù baùn phaûi höôùng ñeán muïc tieâu toái ña hoùa lôïi nhuaän, - Giaù baùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû coäng theâm gia soá so vôùi ñöôøng doanh thu seõ ñaït ñöôïc khoaûng caùch vôùi ñöôøng chi phí lôùn giaù voán nhaèm buø ñaép chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nhaát. nghieäp vaø lôïi nhuaän muïc tieâu. Vai troø chi phí trong ñònh giaù baùn saûn phaåm : Giaù = Chi phí + Chi phí x Tyû leä phaàn tieàn taêng - Chi phí phaûn aûnh moät soá yeáu toá khôûi ñaàu cuï theå khi ñònh giaù; baùn saûn xuaát saûn xuaát theâm theo cpsx - Chi phí giuùp nhaän bieát möùc giaù toái thieåu, möùc giaù caù bieät; - Chi phí giuùp xaùc laäp ñöôïc möùc giaù tröïc tieáp nhanh choùng. Tyû leä Chi phí + Chi phí + Voán hoaït ñoäng Ñònh giaù baùn saûn phaåm phaûi keát hôïp giöõa cô caáu kinh teá vaø phaàn tieàn = BH QLDN x ROI tính cuï theå cuûa chi phí ôû doanh nghieäp. taêng theâm Toång chi phí saûn xuaát Giảng viên VŨ QUANG KẾT 3 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 4
  2. ÑÒNH GIAÙ BAÙN THEO QUAN ÑIEÅM ÑÒNH GIAÙ BAÙN THEO QUAN ÑIEÅM CHI CHI PHÍ TOAØN BOÄ PHÍ TRÖÏC TIEÁP - Quan ñieåm chi phí tröïc tieáp (phöông phaùp tröïc tieáp): PHIEÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN - Giaù voán saûn phaåm chæ bao goàm bieán phí saûn xuaát vì ñònh (Phöông phaùp toaøn boä) phí saûn xuaát laø chi phí cô caáu khoâng tính vaøo giaù voán. CHÆ TIEÂU Ñôn vò Toång soá - Giaù baùn ñöôïc xaây döïng treân cô sôû coäng theâm gia soá so vôùi GIAÙ BAÙN [I + II] 2.343 2.343.000 giaù voán nhaèm buø ñaép ñònh phí, lôïi nhuaän muïc tieâu. I. Chi phí saûn xuaát [CP NEÀN] 1.420 1.420.000 Giaù = Bieán phí + Bieán phí x Tyû leä phaàn tieàn taêng 1.Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp baùn SXKD SXKD theâm theo bieán phí 2.Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Tyû leä Ñònh phí + Ñònh phí + Voán hoaït ñoäng 3.Chi phí saûn xuaát chung phaàn tieàn = SX BH,QL x ROI II. Phaàn tieàn taêng theâm [65%] 923 923.000 taêng theâm Toång bieán phí saûn xuaát kinh doanh Giảng viên VŨ QUANG KẾT 5 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 6 ÑÒNH GIAÙÙ BAÙÙN SAÛÛN PHAÅÅM GIA BA SA PHA ÑÒNH GIAÙÙ BAÙÙN THEO QUAN ÑIEÅÅM CHI PHÍ GIA BA IE PHÍ ÑÒNH GIAÙÙ BAÙÙN THEO QUAN ÑIEÅÅM CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁÁP GIA BA IE PHÍ TRÖÏ TIE TOAØØN BOÄÄ, CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁÁP TOA BO PHÍ TRÖÏ TIE PHIEÁU ÑÒNH GIAÙ BAÙN - Thöôøng aùp duïng cho saûn phaåm saûn xuaát haøng loaït. (Phöông phaùp tröïc tieáp) - Chi phí neàn - CHI PHÍ SAÛN XUAÁT hay Chæ tieâu Ñôn vò Toång soá BIEÁN PHÍ laø boä phaän coá ñònh khi xaây döïng GIAÙ BAÙN [I] + [II] 2.244 2.244.000 giaù phaûi ñaûm baûo VAØ ÑÖÔÏC THIEÁT LAÄP THEO TÖØNG SAÛN PHAÅM. I. Bieán phí saûn xuaát kinh doanh [neàn] 1.200 1.200.000 - Phaàn tieàn taêng theâm : CHI PHÍ NEÀN x TYÛ 1.Bieán phí saûn xuaát LEÄ PHAÀN TIEÀN TAÊNG THEÂM laø moät boä 2.Bieán phí baùn haøng phaän linh hoaït coù theå ñieàu chænh theo tình hình saûn xuaát kinh doanh, muïc tieâu lôïi 3.Bieán phí quaûn lyù doanh nghieäp nhuaän doanh nghieäp VAØ THÖÔØNG THIEÁT II. Phaàn tieàn taêng theâm [linh hoïat] 1.044 1.044.000 LAÄP THEO NHOÙM SAÛN PHAÅM, TOAØN COÂNG TY Giảng viên VŨ QUANG KẾT 7 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 8
  3. ÑÒNH GIAÙ BAÙN TRONG MOÄT SOÁ ÑÒNH GIAÙ BAÙN TRONG MOÄT SOÁ TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT NG TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT NG - Tröôøng hôïp ñaëc bieät : Moâ hình ñònh giaù : Baùn theâm saûn phaåm ñeå môû roäng lôïi nhuaän ; Chi phí neàn nhaèm buø ñaép : Bieán phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, Bieán phí lao ñoäng tröïc tieáp, Bieán phí saûn xuaát chung, Moät ñôn ñaët haøng caù bieät ; Bieán phí löu thoâng, baùn haøng , Bieán phí quaûn lyù doanh Giaûi quyeát tình traïng khoù khaên ; nghieäp; Caïnh tranh, thaâm nhaäp thò tröôøng; Phaàn tieàn taêng theâm linh hoaït nhaèm buø ñaép : Ñònh phí saûn xuaát, Ñònh phí löu thoâng, baùn haøng, Ñònh phí quaûn lyù doanh nghieäp, Lôïi nhuaän mong muoán hoaëc möùc loã caàn buø ñaép. - Muïc tieâu ñònh giaù höôùng ñeán giaûi quyeát caùc vaán - Giaù baùn nhoû nhaát coù theå chaáp nhaän laø bieán ñeà caù bieät khoù laäp laïi. phí. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 9 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 10 ÑÒNH GIAÙ BAÙN SAÛN PHAÅM MÔÙI CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ BAÙN - Coù theå choïn moät trong caùc phöông phaùp tính giaù nhö phöông phaùp Chieán löôïc giaù thoâng thöôøng : toaøn boä, phöông phaùp tröïc tieáp, giaù Möùc giaù ñöa ra ñaàu tieân thaáp, sau ñoù ñieàu chænh taêng daàn; lao ñoäng vaø giaù nguyeân vaät lieäu söû Deã thaâm nhaäp thò tröôøng nhöng muïc tieâu lôïi nhuaän khoù ñaït ñöôïc, duïng, giaù ñaëc bieät; ñaëc bieät khi xuaát hieän ñoái thuû caïnh tranh môùi thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng; - Caàn chuù yù nhöõng aûnh höôûng cô caáu Thöôøng aùp duïng cho maët haøng thoâng thöôøng, maët haøng môùi. kinh teá ñeán möùc giaù ñöa ra laàn ñaàu - Chieán löôïc giaù thoaùng : tieân vaø neân ñieàu chænh giaù thích Möùc giaù ñöa ra ñaàu tieân cao, sau ñoù ñieàu chænh giaûm daàn; nghi theo cô caáu kinh teá; Khoù thaâm nhaäp thò tröôøng, muïc tieâu lôïi nhuaän nhanh ñaït ñöôïc nhöng deã bò phaù saûn, ñaëc bieät khi khoâng thaâm nhaäp ñöôïc vaøo thò - Giaù baùn seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän tröôøng. hoaëc neân huûy boû coâng vieäc kinh Thöôøng aùp duïng cho maêt haøng ñoäc quyeàn, bí quyeát coâng ngheä. doanh khi giaù baùn thaáp hôn chi phí - Chieán löôïc giaù phaûi ñaët trong quy ñònh luaät choáng phaù giaù. neàn – bieán phí. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 11 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 12
  4. GIAÙ CHUYEÅN NHÖÔÏNG NOÄI BOÄ NG GIAÙ CHUYEÅN NHÖÔÏNG NOÄI BOÄ NG - Giaù chuyeån nhöôïng : Laø giaù baùn saûn phaåm trong noäi boä doanh nghieäp; giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân trong moät doanh nghieäp hoaëc giöõa ñôn vò caáp döôùi vôùi ñôn vò caáp Giaù chuyeån nhöôïng treân trong moät doanh nghieäp. theo Chi phí thöïc Nguyeân taéc cô baûn caàn phaûi ñaûm baûo khi ñònh giaù - chuyeån nhöôïng : hieän. Ñaûm baûo lôïi ích chung toaøn doanh nghieäp; Giaù chuyeån nhöôïng Buø ñaép chi phí thöïc hieän saûn phaåm cuûa boä phaän coù saûn phaåm chuyeån nhöôïng; theo giá thị trường Kích thích caùc boä phaän phaán ñaáu tieát kieäm chi phí vaø taêng cöôøng traùch nhieäm vôùi muïc tieâu chung cuûa toaøn doanh nghieäp. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 13 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 14 Kế toán quản trị doanh thu Kế toán quản trị doanh thu Khái niệm doanh thu và thu nhập khác Khái niệm doanh thu và thu nhập khác Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.(theo của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.(theo Chuẩn mực: Doanh thu và thu nhập” - chuẩn mực kế toán việt Chuẩn mực: Doanh thu và thu nhập” - chuẩn mực kế toán việt nam) nam) Doanh thu bao gồm: Doanh thu bao gồm: - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thông thường - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thông thường - Doanh thu hoạt động tài chính - Doanh thu hoạt động tài chính Thu nhập khác gồm các khoản thu không thường xuyên Thu nhập khác gồm các khoản thu không thường xuyên ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. nghiệp. Giảng viên VŨ QUANG KẾT 15 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 16
  5. Kế toán quản trị doanh thu Kế toán quản trị Kết quả KD Tổ chức kế toán quản trị doanh thu - Xác định kết quả cho từng hoạt - Phân loại doanh thu động kinh doanh - Mở tài khoản chi tiết theo dõi doanh thu - Mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu bán hàng - Tổ chức kế toán chi tiết kết quả - Theo dõi và quản lý công nợ (Mở sổ chi tiết kinh doanh thanh toán với khách hàng Giảng viên VŨ QUANG KẾT 17 Giảng viên VŨ QUANG KẾT 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản