intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán theo thực tế phát sinh

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

672
lượt xem
215
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán theo thực tế phát sinh dẫn đến sự cần thiết của báo cáo ngân lưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán theo thực tế phát sinh

  1. Keá toaùn theo thöïc teá phaùt sinh daãn ñeán söï caàn thieát cuûa baùo caùo ngaân löu? (Ví duï 1: Mua baùn baèng tieàn maët) BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 50 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi Ví duï 2: Haøng ñaõ giao vaø doanh thu ñöôïc ghi nhaän laø 1000 (nguyeân taéc????) nhöng cho khaùch haøng nôï laïi 50%. BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 500 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng -450 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi
  2. Ví duï 3: Trôû laïi baûng ban ñaàu, tieàn mua haøng môùi traû ngöôøi baùn 400, coøn bao nhieâu nôï laïi. [Giaù voán haøng baùn laø: ?? (nguyeân taéc????)] BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 400 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 400 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi Ví duï 4: Trôû laïi baûng ban ñaàu, tieàn löông vaø tieàn thueâ nhaø kyø sau môùi traû [Chi phí löông vaø thueâ nhaø: ?? (nguyeân taéc????)] BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 0 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 0 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 250 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi
  3. Vaø coøn nöõa … Baùo caùo thu Baùo caùo thu nhaäp khoâng nhaäp khoâng nhìn thaáy söï nhìn thaáy söï thay ñoåi trong huy ñoäng voán taøi saûn coá ñònh (hoaït ñoäng taøi (hoaït ñoäng ñaàu tö) chính) Vaø coøn nöõa … Baùo caùo thu nhaäp Baùo caùo thu nhaäp khoâng nhìn thaáy khoâng nhìn thaáy söï thay ñoåi trong söï huy ñoäng voán taøi saûn coá ñònh (neáu coù, chæ laø moät chuùt (neáu coù, chæ laø moät chuùt taêng leân trong chi phí taêng leân trong khaáu laõi vay) hao)
  4. Vaø coøn nöõa … Trôû laïi ví duï Khoâng coù tieàn 2, coù lôïi thì chaéc chaéc nhuaän nhöng phaûi huy ñoäng khoâng coù voán, nhöng tieàn. Tieàn phaùt haønh coå ñang ôû ñaâu? phieáu hay laø ñi (chaát löôïng cuûa lôïi vay? nhuaän) (quan heä giöõa caùc doøng ngaân löu) Vaø coøn nöõa … Ngaân löu Ngöôïc laïi, roøng töø hoaït ngaân löu roøng ñoäng kinh töø hoaït ñoäng doanh bò aâm kinh doanh (>0)? (ñaëc ñieåm saûn phaåm (ñaëc ñieåm saûn phaåm vaø söï tröôûng vaø söï tröôûng thaønh) thaønh)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2