intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng khoa học trái đất - Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

359
lượt xem
110
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Các chuyển động hiện thấy: động đất, phun trào núi lửa, các mốc địa hình, các công trình kiến trúc bị di dời. - Các chuyển động trong quá khứ: các tầng đá bị xáo trộn, các chứng cứ trên cao, dấu vết hoá thạch, các tầng đá dầy. - Lực làm cho vỏ Trái đất chuyển động: - Biến dạng của đất đá do vỏ Trái đất chuyển động - Địa hình do dịch chuyển của vỏ: núi, cao nguyên, đồng bằng ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng khoa học trái đất - Chương 6

 1. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT CHƯƠNG VI: BÊN TRONG TRÁI ĐẤT UYEN,2010 1 1
 2. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT BÊN TRONG TRÁI ĐẤT I. Sự chuyển động của vỏ Trái đất II. Động đất: III. Núi lửa: IV. Kiến tạo mảng UYEN,2010 2 2
 3. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT I. Sự chuyển động của vỏ Trái đất - Các chuyển động hiện thấy: động đất, phun trào núi lửa, các mốc địa hình, các công trình kiến trúc bị di dời. - Các chuyển động trong quá khứ: các tầng đá bị xáo trộn, các chứng cứ trên cao, dấu vết hoá thạch, các tầng đá dầy. - Lực làm cho vỏ Trái đất chuyển động: - Biến dạng của đất đá do vỏ Trái đất chuyển động - Địa hình do dịch chuyển của vỏ: núi, cao nguyên, đồng bằng UYEN,2010 3 3
 4. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Đá trầm tích bị uốn nếp UYEN,2010 4 4
 5. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Hoá thạch của nhóm Cephalopoda (Chân đầu) thuộc Mollusca UYEN,2010 5 5
 6. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT LÖÏC LAØM CHUYEÅN ÑOÄNG VOÛ TRAÙI ÑAÁT Höôùng taùc ñoäng cuûa löïc Neùn eùp Caêng daõn Caét, xeù toaïc b. Löïc töø manti c. AÛnh höôûng cuûa troïng löïc vaø löïc quay UYEN,2010 6 6
 7. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Lực được sinh ra do các dòng nhiệt đối lưu trong Manti UYEN,2010 7 7
 8. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Lực tác động làm biến dạng và phá huỷ vỏ Trái đất UYEN,2010 8 8
 9. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT ứt gãy UYEN,2010 9 9
 10. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Uốn nếp UYEN,2010 10 10
 11. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Ñòa hình do dòch chuyeån cuûa voû Traùi ñaát - Nuùi - Bình nguyeân/cao nguyeân - Ñoàng baèng UYEN,2010 11 11
 12. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT II. Động đất 1. Nguyên nhân và ảnh hưởng 2. Đo lường động đất 3. Dự báo và kiểm soát động đất UYEN,2010 12 12
 13. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Moä t vaøi söï kieä n vaø con soá: - 26/12/2004 ñoä ng ñaát gaây neâ n soù ng thaà n ôû phía Taâ y Sumatra (AÁ n Ñoä Döông) laøm cho hôn 100.000 ngöôø i cheá t vaø maát tích - 17/8/1999 traä n ñoä ng ñaát taï i Thoå Nhó Kyø coù söù c taø n phaù lôù n, khoû ang 20.000 ngöôø i cheá t - 17/1/1995 ñoä ng ñaát xaûy ra taï i Cobe, Nhaä t Baû n laø m 6055 ngöôø i cheát, thieät haï i haø ng traêm tyû USD - 30/9/1993 ñoä ng ñaát xaûy ra taï i Neâ pan vaø Baé c Aá n Ñoä laø m 22.000 ngöôø i cheát Ñoäng ñaát laø söï dòch chuyeån cuûa thaïch quyeån taïi moät ñieåm naøo ñoù trong loøng ñaát gaây neân söï chaán ñoäng lan truyeàn, leân ñeán maët ñaát. UYEN,2010 13 13
 14. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Nguyeâ n nhaâ n xaû y ra ñoä ng ñaá t: - Coù nhieà u nguyeâ n nhaâ n gaâ y neân ñoä ng ñaát: coù theå do caùc vuï noå cuû a nuù i löû a, magma chuyeå n ñoä ng beâ n döôù i voû traùi ñaá t, hình thaø nh neâ n caùc ñöùt gaõy lôù n vaø laøm dòch chuyeå n caù c khoái ñaù ôû hai beâ n caù nh cuû a ñöù t gaõy. Caùc vuï noå nhaâ n taï o coù naê ng löôï ng lôù n cuõ ng gaây ra ñoä ng ñaá t vôù i cöôø ng ñoä yeá u. Nhìn chung, caù c traä n ñoä ng ñaát lôù n coù phaï m vi phaâ n boá ôû ranh giôù i giöõ a caù c maû ng thaïch quyeå n. Ngaø nh khoa hoïc nghieâ n cöù u ñoäng ñaá t ñöôïc goï i laø Ñòa chaán hoïc (Seismology) UYEN,2010 14 14
 15. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Nôi ñoäng ñaát xuaát phaùt: chaán taâm (focus) vaø chaán taâm ngoaøi (epicenter) UYEN,2010 15 15
 16. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Aûnh höôûng cuûa ñoäng ñaát: UYEN,2010 16 16
 17. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Ño löôøng ñoäng ñaát: Ñòa chaá n keá vaø ñòa chaá n ñoà UYEN,2010 17 17
 18. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Caùc kieåu soùng ñòa chaán: Soùng P, soùng S, soùng L UYEN,2010 18 18
 19. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Soù ng daø i: xoaé n xoaùy troø n UYEN,2010 19 19
 20. BÀI GIẢNG MÔN KHOA HỌC TRÁI ẤT Ño löôøng ñoäng ñaát: Caù c nhaø ñòa chaá n ño löôø ng ñoä ng ñaá t theo 2 kieà u: 1. Ño löôø ng ñoä thieät haï i do traä n ñoä ng ñaát gaây ra: thang Mercalli (thang naøy khoâng döïa vaøo soá thöông vong veà ngöôøi ñeå ñaùnh giaù, maø chæ döïa vaøo möùc ñoä hö haïi cuûa nhaø cöûa vaø caùc coâng trình xaây döïng) 2. Ño naê ng löôï ng thoaùt ra töø traän ñoä ng ñaát: thang Richter UYEN,2010 20 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2