intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS Nguyễn Thị Mai Linh

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
596
lượt xem
164
download

Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS Nguyễn Thị Mai Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế môi trường của ThS Nguyễn Thị Mai Linh có nội dung được trình bày như sau: Nhập môn Kinh tế học môi trường, các nguyên nhân kinh tế của sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường, phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường - ThS Nguyễn Thị Mai Linh

 1. KINH TẾ MÔI TRƯỜNG Số ĐVHT : 2 (30 tiết) Giảng viên : ThS. Nguyễn Thị Mai Linh
 2. Nội dung giảng dạy 1. Nhập môn Kinh tế học môi trƣờng 2. Các nguyên nhân kinh tế của sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng 3. Các phƣơng pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trƣờng 4. Các công cụ kinh tế trong quản lý và bảo vệ môi trƣờng 5. Chuyên đề, thảo luận nhóm
 3. Tài liệu tham khảo 1. Barry C. Field, Environmental economics, The Mc.Graw-Hill companies, Inc, 2005. 2. Johson a Dixon et all, Economic analysis of environmental impacts, Published in association with the ADB and WB, 1996. 3. Hoàng Xuân Cơ, Giáo trình Kinh tế môi trường, NXB Giáo dục, 2005. 4. Lưu Đức Hải – Nguyễn Ngọc Sinh, Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia HN, 2006. 5. Philippe B. and Gilles R. Kinh tế học môi trường, NXB Trẻ, 2007. 6. Theodore Panayotou, Thị trường xanh – Kinh tế về phát triển bền vững, Tài liệu giảng dạy Kinh tế tài nguyên và môi trường, 2000. 7. R. Kerry et all, Kinh tế môi trường, Tài liệu giảng dạy Kinh tế tài nguyên và môi trường, chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), 1996
 4. Chương 1. Nhaäp moân Kinh teá Moâi tröôøng
 5. Khái niệm về Kinh tế môi trường Gia tăng Tăng trƣởng dân số kinh tế Mức cầu về tài nguyên gia tăng so với nguồn cung cấp sẵn có Tài nguyên ngày càng khan hiếm, cạn kiệt  Ô nhiễm và suy thoái MT ngày càng tăng  Thách thức Phát triển bền vững ?
 6. Khái niệm về Kinh tế học môi trƣờng • Lĩnh vực nghiên cứu liên ngành dựa trên cơ sở nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ hữu cơ giữa môi trƣờng và phát triển Bảo vệ Phát triển môi trƣờng bền vững
 7. Khái niệm về Kinh tế học môi trƣờng Lý giải, giải quyết các vấn đề môi trƣờng Đảm bảo tối đa hiệu quả kinh tế xã hội, trong điều kiện ràng buộc của hệ môi trƣờng
 8. Khái niệm về Kinh tế môi trƣờng Vai trò của KTMT Ứng dụng lý thuyết và kỹ thuật phân tích kinh tế Đánh giá các giá trị kinh tế của tài nguyên – môi trƣờng Phát triển các công cụ kinh tế thích hợp
 9. Luận điểm trong nghiên cứu KTMT Moâi tröôøng khoâng laø moät thöïc theå taùch bieät khoûi neàn kinh teá  OÂ nhieãm moâi tröôøng lieân quan ñeán caùc toån thaát veà maët kinh  teáá Phaùt trieån kinh teá phuï thuoäc vaøo tính giôùi haïn cuûa moâi tröôøng  Yeâu caàu khaáu hao, baûo trì, duy tu nguoàn TN-MT caàn ñöôïc keå  ñeán trong caùc haïch toaùn kinh teá Nhöõng ñaùnh ñoåi giöõa baûo toàn vaø phaùt trieån kinh teá taïi VN  Nhu caàu phaùt trieån caùc moâ hình kinh teá môùi  Moái quan heä giöõa Phaùt trieån beàn vöõng vaø Baûo veä moâi tröôøng 
 10. Bản chất của Kinh tế học môi trƣờng Đánh giá tầm quan trọng kinh tế của biến đổi MT Tìm hiểu nguyên nhân kinh tế của biến đổi MT Đề xuất giải pháp kinh tế làm chậm lại, chấm dứt hoặc đảo ngƣợc các biến đổi tác động tiêu cực tới MT
 11. Đối tƣợng nghiên cứu của KTMT Lý thuyết PTBV Lý thuyết sƣ̉ dụng tối ƣu TNTN và mức ô nhiễm tối ƣu kinh tế Các phƣơng pháp đánh giá kinh tế Các giải pháp quản lý môi trƣờng tích hợp Mô hình hóa kinh tế môi trƣờng 11
 12. ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA CÁC MÔ HÌNH KT MÔ HÌNH KINH TẾ CỔ ĐIỂN Moâ hình naøy coù beàn vöõng khoâng? Laøm caùch naøo ñeå heä thoáng naøy tieáp dieãn qua thôøi gian?
 13. Mô hình KT từ quan điểm cân bằng vật chất Theå hieän neàn kinh teá nhö laø moät heä thoáng cheá bieán nguyeân lieäu vaø chuyeån ñoåi thaønh saûn phaåm
 14. Mô hình KT từ quan điểm cân bằng vật chất • Neàn kinh teá ñöôïc moâ phoûng nhö moät heä thoáng môû, thu huùt vaät chaát vaø naêng löôïng töø moâi tröôøng vaø cuoái cuøng ñöa trôû laïi moâi tröôøng moät löôïng lôùn chaát thaûi • Quaù nhieàu chaát thaûi ôû khoâng ñuùng nôi, khoâng ñuùng luùc taïo ra oâ nhieãm moâi tröôøng vaø chi phí ngoaïi taùc
 15. Tăng trƣởng Kinh tế, gia tăng dân số và môi trƣờng Liệu có những giới hạn đối với sự tăng trƣởng kinh tế và gia tăng dân số không?
 16. Tăng trƣởng Kinh tế, gia tăng dân số và môi trƣờng Phụ thuộc vào:  Khaû naêng haïn cheá cuûa caùc moâi tröôøng thieân nhieân tieáp nhaän chaát thaûi do caùc heä thoáng kinh teá thaûi ra  Tính chaát coù giôùi haïn cuûa caùc nguoàn taøi nguyeân khoâng theå taùi taïo  Nhu caàu ñôøi soáng vaø tieâu chuaån naâng cao möùc soáng trong coäng ñoàng
 17. Tăng trƣởng Kinh tế, gia tăng dân số và môi trƣờng Yếu tố tác động đối lập  Nhöõng thay ñoåi veà coâng ngheä tạo ñöôïc nhieàu hoaït ñoäng kinh teá töø moät ñôn vò taøi nguyeân thieân nhieân  Khuynh höôùng mong muốn phaùt hieän ngaøy caøng nhieàu nguoàn taøi nguyeân  Coù theå kieåm soaùt löôïng chaát thaûi ra moâi tröôøng baèng caùch taùi sinh vaø taùch caùc chaát thaûi khí tröôùc khi chuùng rôøi khoûi heä thoáng kinh teá  Coù theå thay ñoåi caùc coâng ngheä gaây oâ nhieãm thaønh caùc coâng ngheä ít gaây oâ nhieãm hôn
 18. Tăng trƣởng Kinh tế, gia tăng dân số và môi trƣờng Yếu tố tác động đối lập  Neáu caùc nguoàn taøi nguyeân thöïc söï trôû neân khan hieám, giaù caû cuûa chuùng seõ taêng vaø ñieàu naøy seõ khieán con ngöôøi caån thaän hôn trong vieäc söû duïng chuùng (söï tieát kieäm) vaø chuyeån sang caùc taøi nguyeân khaùc (söï thay theá). Ñieàu naøy coù theå ñuùng ñoái vôùi caùc taøi nguyeân coù giaù thò tröôøng (than ñaù, daàu, ñoàng .v.v…) nhöng khoâng theå ñuùng ñoái vôùi caùc taøi nguyeân khoâng ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng – ví duï taøi nguyeân cuûa baàu khí quyeån  Maëc duø daân soá ñang taêng leân, trong nhieàu quoác gia, söï taêng daân soá ñang chaäm laïi vì con ngöôøi nhaän thöùc ñöôïc caùc lôïi ích cuûa vieäc coù gia ñình nhoû hôn
 19. Phát triển bền vững Khái niệm:  Phát triển bền vững là phát triển nhằm thỏa mãn những nhu cầu hiện tại mà không xâm phạm đến khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai (WCED, 1987)  Yêu cầu tiên quyết là phải giải quyết được cả hai vấn đề cơ bản: công bằng giữa các thế hệ và công bằng trong cùng một thế hệ
 20. Mô hình tiếp cận về phát triển bền vững Phát triển Kinh tế PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG An toàn Phát triển môi trƣờng Xã hội
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2