intTypePromotion=3

Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 2

Chia sẻ: Dalat Ngaymua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
362
lượt xem
190
download

Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 2

 1. CHÖÔNG 2 SAÛN XUAÁT NOÂNG NGHIEÄP
 2. NOÄI DUNG CHÖÔNG 2 1. TOÅNG QUAN VEÀ SAÛN XUAÁT NOÂNG NGHIEÄP 2. PHAÂN TÍCH CAÙC QUYEÁT ÑÒNH SAÛN SUAÁT TOÁI ÖU.
 3. I. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN SAÛN XUAÁT 1) Caùc yeáu toá cuûa quaù trình saûn xuaát: YEÁU TOÁ SAÛN XUAÁT QTSX SAÛN PHAÅM Ñaát Lao Tö KH - ñai ñoäng baûn CN
 4. S¶n xuÊt qui m« nhá, tiÓu n«ng
 5. 2) Haøm saûn xuaát Khaùi nieäm HSX laø söï theå hieän moái quan heä hieän vaät giöõa ñaàu vaøo, ñaàu ra trong saûn xuaát. HSX moâ taû caùc tyû leä maø theo ñoù caùc nguoàn löïc ñöôïc chuyeån thaønh sp. Coù theå moâ taû HSX baèng ngoân ngöõ toaùn hoïc. Y = f(X1, X2, ..., Xn) Y laø ñaàu ra X1, X2, ..., Xn laø caùc ñaàu vaøo.
 6. Phaân loaïi haøm saûn xuaát + HSX baäc moät Y = α + α X + α X + ... 0 1 1 2 2 + HSX baäc hai 2 Y =α +α X −α X 0 1 1 2 1 Neáu coù hai bieán 2 2 Y =α +α X −α X + α X −α X +α X X 0 1 1 2 1 3 2 4 2 5 1 2 + Haøm Cobb Douglas (haøm luõy thöøa) α α Y = α X 1 X 2 ...X n n α 0 1 2 + Khi nc trong nn ta thöôøng söû duïng HSX kinh ñieån ( Classical Production Function) 2 3 Y =α X +α X + α X 1 2 3 HSX kinh ñieån theå hieän ñöôïc caùc ñaùp öùng cô baûn cuûa ñaàu ra khi taêng ñaàu vaøo.
 7. Moät soá suy luaän töø haøm saûn xuaát a.Naêng suaát trung bình (AP) AP = Y/X AP laø soá ñôn vò ñaàu ra ñöôïc saûn xuaát tính treân moät ñôn vò ñaàu vaøo bieán ñoåi khi giöõ caùc ñaàu vaøo khaùc coá ñònh.
 8. Y YB AP = B = tgβ = ñoädoáccuûaOB B X YB TPP YA YA A APA = A = tgα = ñoä doác cuûa OA X α β O XA XB X Veà hình hoïc xem xeùt AP taïi A vaø B
 9. b.Naêng suaát bieân(MP) Lieäu chi phí ñaàu tö taêng theâm coù ñem laïi SL noâng saûn boå sung töông öùng khoâng? MP cho bieát löôïng saûn phaåm taêng theâm khi söû duïng theâm moät ñôn vò yeáu toá ñaàu vaøo X trong khi caùc ñaàu vaøo khaùc coá ñònh. ΔY MPTB = (Δ laø söï thay ñoåi; tính töø soá lieäu baûng) ΔX dY MPCX = (phaûi coù phöông trình HSX) dX
 10. Y B YB TP ΔY A γ YA H ΔX O XA XB X MPXAB = ΔY/ ΔX = ñoái/kề = tg γ = ñộ dốc của ñoaïn AB hay MP ño ñoä doác cuûa ñöôøng toång saûn phaåm taïi moät ñieåm naøo ñoù.
 11. c.Ñoä co daõn saûn xuaát (EP ) Ep laø söï thay ñoåi tính theo phaàn traêm cuûa soá löôïng ñaàu ra Y bôûi moät phaàn traêm thay ñoåi trong soá löôïng ñaàu vaøo trong khi vaãn giöõ caùc ñaàu vaøo khaùc coá ñònh. Ep coù theå lôùn hôn, baèng hoaëc nhoû hôn 1 ΔY EP = % thay ñoåi Y = Y = ΔY * X = MP % thay ñoåi X ΔX ΔX Y AP X
 12. II. PHAÂN TÍCH CAÙC QUYEÁT ÑÒNH SAÛN XUAÁT TOÁI ÖU 1.Quy luaät naêng suaát bieân giaûm daàn vaø 3 giai ñoaïn cuûa saûn xuaát a. Quy luaät naêng suaát bieân giaûm daàn Quy luaät naøy cho raèng coù moät löôïng ñaàu vaøo hôïp lyù ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi ñaàu vaøo coá ñònh
 13. b.Ba giai ñoaïn saûn xuaát Moät soá nhaän ñònh kinh teá khi chöa bieát giaù ñaàu vaøo, ñaàu ra + Trong GÑ 1 naêng suaát cuûa ñaàu vaøo bieán ñoåi taêng leân (AP taêng) neáu döøng saûn xuaát seõ khoâng hôïp lyù. + Neáu ñaàu vaøo töï do thì cuõng khoâng ñöôïc söû duïng trong giai ñoaïn 3 vì sau giai ñoaïn 2 thì ñaàu ra giaûm. + Giai ñoaïn 2 laø vuøng thích hôïp kinh teá nhöng muoán bieát ñieåm toái öu phaûi qua quan heä giaù.
 14. Y I II III TPP α=β MP X AP E>1 MP 0
 15. c. Ñoä co daõn saûn xuaát vaø ñieåm naêng suaát giaûm daàn -Trong giai ñoaïn I: MP>AP Ep>1 - Trong giai ñoaïn II: MP
 16. d. Chi phí saûn xuaát Chi phí saûn xuaát laø khoaûn chi phí ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát ra moät löôïng noâng saûn phaåm naøo ñoù trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Theo quan hệ với sản lượng: 2 loaïi chi phí * Chi phí bieán ñoåi(VC) = thay ñoåi khi saûn löôïng thay ñoåi. * Chi phí coá ñònh(FC) = khoâng ñoåi khi saûn löôïng thay ñoåi. * Toång CPSX = Toång CPCÑ + Toång CPBÑ TC = TFC + TVC (Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost)
 17. TC TC TVC TFC Y O
 18. * AFC (chi phí coá ñònh bình quaân) AFC = TFC/Y P X P AVC chi phí bieán ñoåi * AVC = TVC = x = Px . X = x Y Y Y AP trung bình Px giaù ñaàu vaøo Hình daïng AVC ngöôïc vôùi AP AC (chi phí bình quaân) AC = TC/Y = (TFC + TVC)/Y = AFC + AVC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản