Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 3- Truong Quang Hung

Chia sẻ: Lit Ga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
171
lượt xem
37
download

Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 3- Truong Quang Hung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định thu nhập quốc gia Sản lượng trong dài hạn được quyết định bởi lượng lao động, vốn và tình trạng công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Kinh tế Vĩ mô Chương 3- Truong Quang Hung

 1. MÔ HÌNH C ðI N: XÁC ð NH THU NH P QU C GIA Bài gi ng s 3 1 Trương Quang Hùng N I DUNG S n xu t S n lư ng/ thu nh p ñư c xác ñ nh như th nào? – Phân ph i Cách th c phân ph i thu nh p cho lao ñ ng và v n? – Phân b chi tiêu Y u t nào quy t ñ nh C, I, G? – Mô hình cân b ng t ng quát s tr l i cho nh ng v n ñ này như th nào? 2 Trương Quang Hùng
 2. T NG QUÁT MÔ HÌNH Phía cung Th trư ng các y u t s n xu t (cung, c u và giá) – Xác ñinh s n lư ng/thu nh p qu c gia – Phía c u Nh ng y u t nh hư ng ñ n C, I, G – Cân b ng Th trư ng hàng hóa – Th trư ng qu cho vay – 3 Trương Quang Hùng T NG QUÁT MÔ HÌNH Y T G H G F Y=F(K,L) Sg C CM Sp I
 3. GI THI T MÔ HÌNH Giá có tính linh ho t cao và th trư ng cân b ng liên t c Lư ng cung các y u t s n xu t (L, K) là c ñ nh K = K và L=L – Tình tr ng công ngh không ñ i N n kinh t ñóng 5 Trương Quang Hùng S N XU T: HÀM S N XU T S n xu t S ph i h p các y u t s n xu t (L, K) ñ s n – xu t ra hàng hóa và d ch v . Hàm s n xu t Y = F(K, L) – K: lư ng v n bao g m máy móc, thi t b , công c s n xu t L: lư ng lao ñ ng F(.) m c s n lư ng t i ña ñ t ñư c ng v i m i k t h p gi a K, L 6 Trương Quang Hùng
 4. S N XU T: HÀM S N XU T ð c tính c a hàm s n xu t S n ph m biên c a lao ñ ng – Lư ng s n ph m tăng thêm khi các hãng tăng thêm m t ñơn v lao ñ ng (gi a nguyên lư ng v n) MPL= F(K, L+1) - F(K,L)>0 S n ph m biên c a v n – Lư ng s n ph m tăng thêm khi các hãng tăng thêm m t ñơn v v n (gi a nguyên lư ng lao ñ ng) MPK= F(K+1,L) - F(K,L)>0 7 Trương Quang Hùng S N XU T: QUY LU T S N PH M BIÊN GI M D N Khi m t y u t s n xu t tăng, s n ph m biên c a y u t s n xu t ñó s gi m (nh ng y u t khác không ñ i) Tr c quan Quy lu t này có th gi i thích là do lao ñ ng tăng – trong khi v n không ñ i, lúc này m i lao ñ ng ít có cơ h i ti p c n v i máy móc, thi t b và không gian làm vi c ít hơn nên lư ng s n ph m biên gi m d n 8 Trương Quang Hùng
 5. S N XU T: QUY LU T S N PH M BIÊN GI M D N MPK MPL MPK MPL 0 0 K L 9 Trương Quang Hùng L I SU T KHÔNG ð I THEO QUY MÔ Hàm s n xu t th hi n l i su t không ñ i theo quy mô zY =F(zK, zL) v i b t kỳ z>0 1/2 1/2 Y = F(K,L) = K L 10 Trương Quang Hùng
 6. TH TRƯ NG CÁC Y U T S N XU T:C U Y U T S N XU T Theo lý thuy t s n xu t tân c ñi n Các hãng là c nh tranh – M c tiêu là t i ña hóa l i nhu n – C u các y u t s n xu t Các hãng thuê lao ñ ng v i m c lương w – Các hãng thuê v n v i su t ti n thuê là R – Bán hàng hóa v i giá là P – 11 Trương Quang Hùng TH TRƯ NG CÁC Y U T S N XU T : C U Y U T S N XU T L i nhu n = P×F(K,L) –W×L- R×K – Ch n K, L ñ ñ t ñư c l i nhu n cao nh t? – (1) P×∂F/ ∂K – R =P×MPK –R = 0 =>MPK =R/P (2) P×∂F/ ∂L – W =P×MPL –R = 0 =>MPL =W/P Hãng s thuê lao ñ ng và v n cho ñ n khi – MPK = R/P và MPL = W/P – 12 Trương Quang Hùng
 7. TH TRƯ NG CÁC Y U T S N XU T : C U Y U T S N XU T W/P R/P KD LD 0 L 0 K 13 Trương Quang Hùng TH TRƯ NG CÁC Y U T S N XU T : CÂN B NG W/P LS R/P KS (R/P)0 (W/P)0 KD LD 0 L K L 0 K 14 Trương Quang Hùng
 8. S N XU T Trong mô hình c ñi n, v i gi thi t : Giá linh h at – – L, K c ñ nh – Công ngh không ñ i Y=F (K,L) Y: S n lư ng ti m năng 15 Trương Quang Hùng PHÂN PH I THU NH P Thu nh p y u t s n xu t th c =M c thu nh p th c c a m t ñơn v ×S ñơn v Thu nh p th c c a lao ñ ng (W/P)L= MPL×L – Thu nh p th c c a v n: (R/P)K = MPK ×K – 16 Trương Quang Hùng
 9. PHÂN PH I THU NH P L i nhu n kinh t th c L i nhu n = Y –(MPL×L)-(MPK×K) – Dư i ñi u ki n c nh tranh hoàn toàn v i gi thi t – l i su t không ñ i theo quy mô l i nhu n kinh t =0 => Y = (MPL×L)+(MPK×K) Thu nh p ñư c phân chia h t cho K và L theo – s n ph m biên c a chúng Thu nh p c a lao ñ ng = MPL×L Thu nh p c a v n = MPK×K 17 Trương Quang Hùng PHÂN B CHI TIÊU Các b ph n c a c u hàng hóa và d ch v C là chi tiêu tiêu dùng c a h gia ñình – I là ñ u tư g p – G là chi tiêu tiêu dùng c a chính ph – 18 Trương Quang Hùng
 10. CHI TIÊU TIÊU DÙNG C A H GIA ðÌNH Hàm tiêu dùng C = C(Y-T) (Y-T) là thu nh p kh d ng T là thu ròng. Nó là ph n còn l i c a t ng s thu sau khi tr ñi chuy n giao (Y-T) tăng thì C cũng tăng nhưng m c ñ tăng c a C ít hơn Khuynh hư ng tiêu dùng biên: S gia tăng trong chi tiêu tiêu dùng khi thu nh p kh d ng tăng lên 1 ñơn v MPC = ∆C/ ∆(Y-T); 0
 11. ð U TƯ Hàm ñ u tư – I = I( r) r là lãi su t th c Lãi su t th c là chi phí cơ h i c a vi c s d ng qu riêng tài tr cho ñ u tư hay là chi phí tr lãi vay Khi r tăng cao, nhà tư b n có ñ ng cơ s d ng qu cho các cơ h i thay th khác I và r có quan h ngư c chi u nhau 21 Trương Quang Hùng CHI TIÊU TIÊU DÙNG C A CHÍNH PH Chi tiêu tiêu dùng c a chính ph S mua hàng hóa và d ch v c a chính ph – Không bao g m các kh an chuy n giao – Gi thi t là chi tiêu chính ph và thu ròng là bi n ng ai sinh T=T và G = G – 22 Trương Quang Hùng
 12. TH TRƯ NG HÀNG HÓA VÀ D CH V C u hàng hóa và d ch v YD = C(Y-T) +I( r) +G – Cung hàng hóa và d ch v YS = F(K,L) =Y – ði u ki n cân b ng trên th trư ng Y = C(Y-T) +I( r) +G – r là bi n n i sinh s ñi u ch nh ñ cân b ng cung, – cu 23 Trương Quang Hùng TH TRƯ NG HÀNG HÓA VÀ D CH V YS r r0 YD 0 Y Y 24 Trương Quang Hùng
 13. TH TRƯ NG QU CHO VAY Hàng hóa trên th trư ng: qu cho vay ði u ki n cân b ng có th s p x p l i Y - C(Y-T) -G = I( r) – S = Y - C(Y-T) -G – S = I(r) – 25 Trương Quang Hùng C U C A QU CHO VAY C u c a qu cho vay ñ n t ñ u tư Các hãng vay ti n ñ tài tr cho vi c mua s m – thi t b , máy móc, xây d ng nhà xư ng H gia ñình vay ti n ñ mua nhà m i – Các nhà tư b n vay ti n mua máy móc, thi t b – cho thuê C u qu cho vay có quan h ngư c chi u v i lãi – su t th c I( r) – 26 Trương Quang Hùng
 14. CUNG C A QU CHO VAY Cung c a qu cho vay ñ n t ti t ki m H gia ñình s d ng ti t ki m c a h g i ngân hàng, mua – trái phi u chính ph và các tài s n khác Các hãng có th ti p c n qu này ñ tài tr cho chi tiêu ñ u – tư Chính ph cũng có th ñóng góp m t ph n ti t ki m n u h – không chi tiêu h t s thu S = (Y - C(Y-T) -T)+(T- G) – S = Y - C(Y-T) -G – 27 Trương Quang Hùng TH TRƯ NG QU CHO VAY S r r0 I 0 S S, I 28 Trương Quang Hùng
 15. MÔ PH NG Chuy n gì s x y ra n u (1) G tăng – (2) T gi m – (3) I tăng – (4) Y gi m – (5) C gi m – 29 Trương Quang Hùng TI T KI M VÀ LÃI SU T M r ng hàm tiêu dùng và ti t ki m C=C(Y-T; W; E(Y); r; …). – (Y-T) là thu nh p kh d ng; W là c a c i; E(Y) là thu nh p – kỳ v ng, r là lãi su t th c N u gi thi t Y-T, W, E(Y) là bi n ng ai sinh – S(r)= Y-C( r) –G – Ti t ki m có quan h cùng chi u v i lãi su t – Khi ti t ki m ph thu c vào lãi su t, k t qu mô ph ng s khác khi ñ u tư tăng M c ñ gia tăng c a r? Giá tr cân b ương Quang Hùngu tư có thay ñ i? ng c a ñ 30 Tr
 16. MÔ PH NG KHI TI T KI M PH THU C VÀO LÃI SU T r s r1 r0 I1 I0 0 I0 I1 s, I 31 Trương Quang Hùng NGHIÊN C U TÌNH HU NG: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA C A REAGAN Chính sách Reagan ñ u nh ng năm 1980 Gia tăng chi tiêu cho qu c phòng – C t gi m thu – Chính sách này làm gi m ti t ki m qu c gia – Lãi su t th c tăng – ð u tư gi m – Suy thóai kinh t – 32 Trương Quang Hùng
 17. NGHIÊN C U TÌNH HU NG: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA C A REAGAN Bi n s 1970s 1980s T-G -2,2 -3,9 S 19,6 17,4 r 1,1 6,3 I 19,9 19,4 •T-G, S, T ñư c tính % c a GDP 33 Trương Quang Hùng TÓM T T S n lư ng trong dài h n ñư c quy t ñ nh b i lư ng lao ñ ng, v n và tình tr ng công ngh Các hãng c nh tranh s thuê các y u t s n xu t cho t i khi nào s n ph m biên b ng v i giá Thu nh p ñư c phân ph i hòan tòan cho các y u t d a vào s n ph m biên c a t ng y u t Thu nh p ñư c phân b cho các b ph n chi tiêu tiêu dùng h gia ñình, ñ u tư và chi tiêu tiêu dùng c a chính ph Lãi su t th c ñi u ch nh ñ b o ñ m cân b ng trong thi trư ng hàng hóa ho c th trư ng qu cho vay 34 Trương Quang Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản