intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

407
lượt xem
155
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN: Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô_Chương 6

 1. CHƯƠNG 6. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 1
 2. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 1. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền a. Nguyên nhân kinh tế: - Nguồn lực phân bổ không đều giữa các vùng - Giảm phí sản xuất theo quy mô b. Nguyên nhân kỹ thuật: - Độc quyền sở hữu nguồn nguyên liệu - Phát minh, sáng chế c. Nguyên nhân pháp lý 2
 3. Độc quyền tự nhiên P LAC Q 3
 4. P, MR |ED | 2. Đường >1 cầu và |ED | =1 doanh |ED |
 5. Mối quan hệ giữa MR, P và ED dTR d(P.Q) dQ.P + dP.Q MR = = = dQ dQ dQ P.dP.Q 1 =P+ = P(1 + ) P.dQ dQ P x 1 dP Q MR = P(1 + ) ED 5
 6. II. PHÂN TÍCH NGẮN HẠN 1. MỤC TIÊU TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận: MR = MC (với MC↑) 6
 7. a. Xác định mức sản lượng tối ưu TR, TC TC TR QE QM Q P, chi TP phí MC AC PE TPmax AC D E 7 QE QM Q MR
 8. Nhận xét 1- Doanh nghiệp độc quyền là người ấn định giá 2- Tại QE: MR = MC MR > 0 → |ED| > 1 MC > 0 3- Tại QE: MR = MC P > MC MR < P P - MC Chỉ số Lerner: L = (0 ≤ L < 1) P 4- Không có đường cung trong độc quyền 8
 9. Cùng một mức sản lượng có thể được bán với các mức giá khác nhau P, chi phí MC P1 P2 D2 D1 MR2 Q1 = Q 9 Q2 MR1
 10. Các mức sản lượng khác nhau có thể được bán với cùng mức giá P, chi phí MC P1 = P2 ●E2 ●E1 D2 D1 Q1 Q2 Q 10 MR1 MR2
 11. b. Hệ số định giá • Tại QE: MR = MC • Mặt khác: 1 MR = P(1 + ) ED Suy ra: tại QE ta có ED P= MC( ) ED +1 1 Chỉ số Lerner: L = - ED 11
 12. c. Phân chia sản lượng trong trường hợp doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở • MC1 = MC2 = …= MCn = MC = MR (1) • Q1 + Q2 + … + Qn = QE (2) 12
 13. P MC1 P MC2 MCt Pe MC1=MC2 MC D MR q2 q1 Q Qe=q1 +q2 Q 13
 14. 2. Các chiến thuật khác của doanh nghiệp độc quyền a. Mục tiêu tối đa hóa doanh thu • TR → max : MR = 0 14
 15.       eå  aï   Ñ ñ t  b. Tối đa hóa sản lượngm u ï ti c  eâu   aøy, n với điều kiện không bị lỗ oan h   g h i d n eäp   seõ  xaù c  òn h   ñ P, chi gi   aù caû  vaø  phí saû n   öôï g   l n P 1 th oû a  ñ k: 2  P1 P Q     ax  ­> m vaø    P 2 AC P =  C A 2 Q1 D Q2 1 Q1 Q2 Q • Caên cöù vaøo ñieàu kieän treân, möùc saûn löôïng vaø giaù caû ñöôïc 15
 16. c. Đạt tỷ lệ lợi nhuận định mức trên chi phí trung bình       oï   l tyû   eä  ôï   h u aän   òn h       G i a  aø  l l in ñ m öù c  treân   i p h í tru n g   ì h :            ch     b n     P =   +  P A C (1  a)  A A (1 + a ) AC P1 P 1 AC B B PP 2 2 DD Q1 Q2 Q 1 1 16
 17. III. PHÂN TÍCH DÀI HẠN P LM C LA SMC C P1 1 SAC TPmax 1 AC 1 DD Q Q1 17 LMR
 18. IV. THIỆT HẠI XÃ HỘI VÀ ĐIỀU P, chi TIẾT ĐỘC QUYỀN phí MC 1. Thiệt hại xã PE hội do A ∆WL = - (B+C) PC B độc C quyền D QE QC Q 18 MR
 19. 2. Các chính sách của chính phủ đối với độc quyền a. Quy định giá: Pmax < PE Mức giá lý tưởng cho xã hội là mức: Pmax = PC = MC 19
 20. b. Tác động của thuế 1- Thuế theo sản lượng: TCt = TC + Q.t MCt = MC + t ACt = AC + t 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2