intTypePromotion=3

Bài giảng : kinh tế vi mô part 9

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
146
lượt xem
51
download

Bài giảng : kinh tế vi mô part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng : kinh tế vi mô part 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : kinh tế vi mô part 9

 1. 7.4. §Æt gi¸ theo thêi gian (thêi kú) P P1 P2 MC D2 MR1 MR2 D1 Q 0 Q1 Q2
 2. 7.5. §Æt gi¸ theo thêi ®iÓm (cao ®iÓm) P MC P2 P1 D2 MR2 MR1 D1 Q 0 Q1 Q2
 3. 7.6. §Æt gi¸ hai phÇn: P CS MC P* Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q* 0
 4. IV. ThÞ tr ­êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o (Imperfect competition market) 1. C¹nh tranh ®éc quyÒn * Kh¸i niÖm: Lµ thÞ tr ­êng cã nhiÒu h·ng cung cÊp vµ b¸n s¶n phÈm nh ­ng s¶n phÈm cña mçi h·ng cã sù ph©n biÖt * §Æc ®iÓm: - Cã nhiÒu ng ­êi b¸n - S¶n phÈm kh¸c nhau (dÞ biÖt ho¸)
 5. -Mçi h·ng lµ ng ­êi s¶n xuÊt duy nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh nªn cã søc m¹nh thÞ tr ­êng tuy nhiªn L cña h·ng CT§Q thÊp h¬n so víi §Q v× cã nhiÒu h·ng kh¸c s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ - ViÖc ra nhËp hay rót khái thÞ tr ­êng lµ t ­¬ng ®èi dÔ - H×nh thøc c¹nh tranh chñ yÕu lµ qu¶ng c¸o ®Ó dÞ biÖt ho¸ s¶n phÈm cñam×nh, hËu m·i, ...
 6. * Nguyªn nh©n dÉn ®Õn ®éc quyÒn: - Sù qui ®Þnh cña ChÝnh phñ; vÝ dô ®iÖn lùc - Do ®iÒu kiÖn tù nhiªn cho phÐp; Kim B«i... - C¸c h·ng dùng lªn hµng rµo ng¨n c¶n sù gia nhËp cña h·ng kh¸c th«ng qua: tÝnh hiÖu suÊt t¨ng theo qui m«, b»ng ph¸t mÝnh s¸ng chÕ, kiÓm so¸t yÕu tè ®Çu vµo, lao ®éng, hay do qu¶ng c¸o liªn tôc t¹o t©m lý tiªu dïng. - Sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c h·ng (hîp t¸c, cÊu kÕt); VD thÞ tr ­êng dÇu má CTHH=>CT§Q
 7. * §­êng cÇu cña h·ng CT§Q - §­êng cÇu cña h·ng CT§Q chÝnh lµ ® ­êng cÇu thÞ tr ­êng v× tuy thÞ tr ­êng cã nhiÒu h·ng sx nh ­ng c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau - §­êng cÇu cña hµng CT§Q dèc xuçng tõ tr¸i sang ph¶i tuy nhiªn tho¶i h¬n so víi §Q * X¸c P*,Q*, lîi nhuËn cña h·ng CT§Q Q* x¸c ®Þnh t¹i MR =MC, P* x¸c ®inh trªn ® ­êng cÇu CT§Q cã P thÊp h¬n vµ Q cao h¬n so víi §Q => L cña CT§Q còng thÊp h¬n so víi §Q
 8. * C©n b»ng dµi h¹n cña h·ng CT§Q P LN P LMC MC P* A P* LAC ATC D MR MR D Q* 0 Q0 Q* Q
 9. - Ng¾n h¹n LN>0 => h·ng nhËp ngµnh=>thÞ phÇn gi¶m => D dÞch chuyÓn sang tr¸i tiÕp xóc LAC =>LN = 0 ®¹t c©n b»ng dµi h¹n * So s¸nh c©n b»ng DN cña CTHH vµ CT§Q + Gièng: NH cã LN > 0 => c¸c h·ng nhËp ngµnh, cuèi cïng ®¹t c©n b»ng DH khi LN = 0 + Kh¸c: CTHH cung t¨ng S d/c sang ph¶i, CT§Q cÇu gi¶m, D dÞch chuyÓn sang tr¸i * Chó ý : Trong dµi h¹n hµng CT§Q cã thÓ ph¶i s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thõa?
 10. 2. ThÞ tr ­êng ®éc quyÒn tËp ®oµn 2.1. Kh¸i niÖm: Lµ thÞ tr ­êng chØ cã mét sè h·ng s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm gièng nhau gäi lµ §Q T§ thuÇn tuý, s¶n phÈm kh¸c nhau gäi lµ §QT§ ph©n biÖt 2.2. §Æc ®iÓm: - Cã 1 sè h·ng trªn thÞ tr ­êng nh ­ng cã qui m« rÊt lín
 11. - C¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau, mét h·ng ra quyÕt ®Þnh ph¶i c©n nh¾c ph¶n øng cña c¸c ®èi thñ (ph¶n øng nhanh qua gi¸ hoÆc ph¶n øng chËm b»ng viÖc ® ­a ra s/p míi - Hµng rµo ra nhËp rÊt cao nªn sù gia nhËp ngµnh lµ rÊt khã th«ng qua: tÝnh kinh tÕ theo qui m«, b¶n quyÒn hoÆc bÞ c¸c h·ng cò liªn kÕt “tr¶ ®òa”
 12. 2.3.M« h×nh ® ­êng cÇu gÉy khóc trong thÞ tr ­êng CT§Q (The kinked demand curve model) * C¸c h·ng §QT§ ®Òu biÕt r»ng: + Nªó mét h·ng t¨ng gi¸ th× c¸c h·ng cßn l¹i kh«ng t¨ng gi¸ + NÕu mét h·ng gi¶m gi¸ th× c¸c h·ng cßn l¹i sÏ ph¶i gi¶m gÝa theo
 13. D2 P MC2 MC1 P* D1 MR1 MR2 Q 0 Q*
 14. - §Æc ®iÓm c¬ b¶n khi ® ­êng cÇu g·y khóc th× ®­êng doanh thu cËn biªn MR ®øt qu·ng (gi¸n ®o¹n t¹i møc s¶n l ­îng Q*) - S¶n l ­îng tõ 0 => Q* h·ng cã ® ­êng cÇu tho¶i (D1, MR1), cÇu co d·n lín theo gi¸ - S¶n l ­îng tõ Q* trë lªn h·ng cã ® ­êng cÇu dèc (D2, MR2), cÇu co d·n Ýt theo gi¸ *Tõ c¸c ®Æc ®iÓm nµy nªn h·ng §QT§ cã ®­êng cÇu g·y khóc lµ kÕt hîp cña D1vµ D2
 15. - T¹i Q* MR bÞ ®øt qu·ng, hay cã kho¶ng trèng gäi lµ “líp ®Öm chi phÝ” cho phÐp h·ng gi÷ ®­îc gi¸ vµ s¶n l ­îng khi chi phÝ cËn biªn MC thay ®æi trong líp ®Öm. - “Líp ®Öm chi phÝ” t¹o cho c¸c h·ng §QT§ cã kh¶ n¨ng gi÷ sù æn ®Þnh trong gi¸ vµ s¶n l­îng tèi ­u, t¹o nªn tÝnh “cøng nh¾c” cña gi¸ vµ s¶n l ­îng.
 16. 2.4. Lý thuyÕt trß ch¬i: - Lý thuyÕt trß ch¬i m« t¶ nh÷ng quyÕt ®Þnh th«ng minh nhÊt cña c¸c h·ng phô thuéc lÉn nhau. Nh÷ng trß ch¬i kinh tÕ tiÕn hµnh mét c¸ch hîp t¸c hoÆc kh«ng hîp t¸c. - NÕu c¸c h·ng hîp t¸c th× sÏ cã hîp ®ång rµng buéc khiÕn hä cã thÓ ho¹ch ®Þnh nh÷ng chiÕn l­îc chung (vµ ng ­îc l¹i). - NÕu hîp t¸c th× P cao vµ Q gi¶m, lîi nhuËn t¨ng tuy nhiªn th ­êng kh«ng ch¾c ch¾n, do c¸c h·ng th ­êng ph¸ cam kÕt ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho riªng m×nh.
 17. Ch­¬ng VI ThÞ tr­êng søc lao ®éng I. Cung søc lao ®éng 1. Kh¸i niÖm: S W W2 W1 t 0 t2 t1
 18. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h ­ëng ®Õn cung søc lao ®éng 2.1. ¸p lùc vÒ kinh tÕ 2.2. ¸p lùc vÒ mÆt t©m lý x· héi 2.3. Sù b¾t buéc ph¶i lµm viÖc 2.4. Giíi h¹n vÒ thêi gian tù nhiªn Mét ngµy chØ cã 24 giê = TGlv + TGnn => lùa chän TGlv vµ TGnn cho tèi ­u *Ých lîi cËn biªn cña nghØ ng¬i: MUnn
 19. *I’ch lîi cËn biªn cña lµm viÖc: MUlv MUnn vµ MUlv còng tu©n theo qui luËt MU gi¶m dÇn t* x¸c ®Þnh MUlv = MClv * §iÓm x¸c ®Þnh thêi gian lao ®éng tèi ­u lµ ®iÓm tho¶ m·n: MUlv = MClv mµ MClv = MUnn => t* ® ­îc x¸c ®Þnh t¹i ®iÓm mµ Ých lîi cËn biªn cña lµm viÖc b»ng Ých lîi cËn biªn cña nghØ ng¬i. MUlv t¨ng => t t¨ng, ng ­îc l¹i MUlv gi¶m t gi¶m
 20. MUlv = MClv mµ MClv = MUnn MUlv MUnn A2 Mu’lv A’ A3 MUlv MUnn TGlv Mu’lv t1 t2 t3 0 0 TGnn 24giê

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản