intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến và đo lường trong điều hòa - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:226

0
61
lượt xem
16
download

Bài giảng Kỹ thuật cảm biến và đo lường trong điều hòa - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Nội dung chính của Bài giảng Kỹ thuật cảm biến và đo lường trong điều hòa gồm có 2 phần 13 chương được trình bày như sau: Khái niệm cơ bản về đo lường, cơ cấu chỉ thị, đo điện áp và dòng điện, đo thống số mạch điện, khái niệm cơ bản về cảm biến, cảm biến đo biến dạng lực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật cảm biến và đo lường trong điều hòa - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

tr-êng §¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn<br /> khoa c¬ khÝ ®éng lùc<br /> <br /> Bµi gi¶ng dïng chung<br /> <br /> Kü THUËT C¶M BIÕN Vµ §O L¦êNG<br /> TRONG §IÒU KHIÓN<br /> (Dïng cho c¸c hÖ ngµnh CN c¬ ®iÖn-b¶o tr×, C¬ ®iÖn l¹nh vµ §iÒu<br /> hßa kh«ng khÝ, c¬ khÝ ®éng lùc)<br /> ¸p dông cho Ch-¬ng tr×nh tÝn chØ<br /> <br /> Biªn so¹n:<br /> <br /> NguyÔn h¶i hµ, Lª ngäc tróc,<br /> lª trÝ quang<br /> <br /> Bé m«n: c«ng nghÖ c¬ ®iÖn L¹NH & §HKK<br /> <br /> H-ng yªn, 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐO LƯỜNG<br /> CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG<br /> 1.1 Khá i niẹ m chung vè đo lương và thié t bị đo<br /> ̀<br /> 1.2 Đơn vị đo, chuả n và mã u<br /> 1.2.1 Các khái niệm cơ bản<br /> 1.2.2 Thiết bị chuẩn<br /> 1.2.3 Thiết bị mẫu<br /> 1.2.4 Cách truyền chuẩn<br /> 1.3 Cá u trú c cơ bả n củ a dụ ng cụ đo<br /> 1.3.1 Sơ đồ cấu trúc chung của dụng cụ đo<br /> 1.3.2 Sơ đồ cấu trúc của dụng cụ đo biến đổi thẳng<br /> 1.3.3 Sơ đồ cấu trúc của dụng cụ đo kiểu so sánh<br /> 1.3.4 Các khâu chức năng của thiết bị đo<br /> 1.4 Cá c đạ c tính cơ bả n củ a dụ ng cụ đo<br /> 1.4.1 Sai số tuyệt đối, sai số tương đối, sai số hệ thống<br /> 1.4.2 Cấp chính xác<br /> 1.4.3 Các phương pháp loại trừ sai số hệ thống<br /> 1.4.4 Xử lý kết quả đo<br /> CHƯƠNG 2: CƠ CẤU CHỈ THỊ<br /> ́ u chỉ thị củ a dụ ng cụ đo tương tư<br /> 2.1 Cơ ca<br /> ̣<br /> 2.1.1 Cơ sở chung của các chỉ thị cơ điện<br /> 2.1.2 Cơ cấu chỉ thị từ điện, lô gô mét từ điện<br /> 2.1.3 Cơ cấu chỉ thị điện từ, lô gô mét điện từ<br /> 2.1.4 Cơ cấu chỉ thị điện động, lô gô mét điện động<br /> 2.1.5 Cơ cấu chỉ thị tĩnh điện<br /> 2.1.6 Cơ cấu chỉ thị cảm ứng<br /> 2.2 Cơ cấu chỉ thị tự ghi<br /> 2.2.1 Cơ sở chung của các cơ cấu chỉ thị tự ghi<br /> 2.2.2 Cơ cấu chỉ thị tự ghi có tốc độ thấp<br /> 2.2.3 Cơ cấu chỉ thị tự ghi có tốc độ trung bình<br /> 2.2.4 Cơ cấu chỉ thị tự ghi có tốc độ cao<br /> 2.3 Chỉ thị só<br /> 2.3.1 Cơ sỏ chung của các cơ cấu chỉ thị số<br /> 2.3.2 Thiết bị hiện số<br /> CHƯƠNG 3: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN<br /> 3.1. Đo dòng điện<br /> 3.1.1 Cơ sở chung<br /> 3.1.2 Các dụng cụ đo dòng điện<br /> 3.1.3 Đo dòng điện nhỏ<br /> 3.1.4 Đo dòng điện lớn<br /> 3.2. Đo điện áp<br /> 3.2.1 Cơ sở chung<br /> 3.2.2 Các dụng cụ tương tự đo điện áp<br /> 3.2.3 Các dụng cụ đo điện áp chỉ thị số<br /> CHƯƠNG 4: ĐO THỐNG SỐ MẠCH ĐIỆN<br /> 4.1 Đo điẹ n trơ<br /> ̉<br /> 4.1.1 Các phương án gián tiếp<br /> 4.1.2 Các phương án trực tiếp<br /> 4.2 Ôm kế<br /> <br /> i<br /> <br /> Trang<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 9<br /> 9<br /> 10<br /> 10<br /> 10<br /> 13<br /> 13<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 18<br /> 18<br /> 19<br /> 26<br /> 26<br /> 26<br /> 27<br /> 30<br /> 31<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 36<br /> 38<br /> 38<br /> 39<br /> 42<br /> 42<br /> 43<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 45<br /> 53<br /> 56<br /> 61<br /> 61<br /> 62<br /> 70<br /> 71<br /> 71<br /> 71<br /> 73<br /> 73<br /> <br /> 4.2.1 Ôm kế nối tiếp<br /> 4.2.2 Ôm kế sơ đồ song song<br /> 4.2.3 Ôm kế kiểu lô gô mét<br /> 4.3. Đo điẹ n trở lớn<br /> 4.3.1 Đo điện trở lớn bằng phương pháp gián tiếp<br /> 4.4.2 Các ôm mét điện tử và mê gô mết điện tử<br /> 4.4 Cà u điện trở<br /> 4.4.1 Cầu đơn<br /> 4.4.2 Cầu kép<br /> 4.5 Đo điện dung và góc tổn hao tụ điện<br /> 4.5.1 Khái niệm về điện dung và góc tổn hao<br /> 4.5.2 Các loại cầu đo điện dung và góc tổn hao<br /> 4.6 Cầu đo điện cảm và phẩm chất cuộn dây<br /> 4.6.1 Khái niệm chung<br /> 4.6.2 Các mạch cầu đo thông số cảm mẫu<br /> PHẦN 2: CẢM BIẾN<br /> CHƯƠNG 5: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẢM BIẾN<br /> 5.1. Cá c khá i niẹ m cơ bả n và định nghĩa<br /> 5.2. Phan loạ i cá c bọ cả m bié n<br /> 5.3 Đạ c tính cơ bả n củ a cả m bié n ơ ché đọ tĩnh<br /> ̉<br /> 5.4 Đạ c tính cơ bả n ơ ché đọ đọ ng<br /> ̉<br /> CHƯƠNG 6: CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ<br /> 6.1 Khá i niẹ m cơ bả n<br /> 6.1.1 Khái niệm về nhiệt độ<br /> 6.1.2 Các phương pháp đo nhiệt độ<br /> 6.1.3 Nhiệt độ đo được và nhiệt độ cần đo<br /> 6.2. Cả m bié n nhiẹ t điẹ n trơ<br /> ̉<br /> 6.2.1 Nguyên lý<br /> 6.2.2 Vật liệu<br /> 6.2.3 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nhiệt điện trở<br /> 6.3. Cạ p nhiẹ t điẹ n<br /> 6.3.1 Hiệu ứng nhiệt điện<br /> 6.3.2 Vật liệu chế tạo<br /> 6.3.3 Cấu tạo<br /> 6.4 Cả m bié n vi mạ ch bá n dã n đo nhiẹ t đọ<br /> 6.4.1 Đo nhiệt độ bằng diode và transistor<br /> 6.4.2 Dùng IC LM35<br /> 6.5 Đo nhiẹ t đọ bà ng phương phá p khong tié p xú c<br /> 6.5.1 Nhiệt kế áp suất<br /> 6.5.2 Cảm biến siêu âm đo nhiệt độ<br /> CHƯƠNG 7: CẢM BIẾN QUANG<br /> 7.1 Khá i niẹ m cơ bả n vè á nh sá ng<br /> 7.1.1 Tính chất của ánh sáng<br /> 7.1.2 Hiệu ứng quang điện<br /> 7.2 Cá c đơn vị đo quang<br /> 7.3 Cả m bié n quang<br /> 7.3.1 Tế bảo quang điện photocell<br /> 7.3.2 Photodiode<br /> 7.3.3 Phototranzitor<br /> 7.4 Ưng dụ ng củ a cả m bié n quang.<br /> ́<br /> 7.4.1 Mạch ứng dụng của Photodiode<br /> <br /> ii<br /> <br /> 73<br /> 76<br /> 77<br /> 78<br /> 78<br /> 79<br /> 81<br /> 81<br /> 83<br /> 84<br /> 84<br /> 85<br /> 87<br /> 87<br /> 87<br /> 90<br /> 90<br /> 90<br /> 98<br /> 99<br /> 103<br /> 103<br /> 103<br /> 104<br /> 104<br /> 106<br /> 106<br /> 106<br /> 107<br /> 109<br /> 109<br /> 109<br /> 112<br /> 115<br /> 115<br /> 116<br /> 117<br /> 117<br /> 118<br /> 120<br /> 120<br /> 120<br /> 121<br /> 121<br /> 124<br /> 124<br /> 128<br /> 133<br /> 134<br /> <br /> 7.4.2Mạch ứng dụng Phototranzitor<br /> CHƯƠNG 8: CẢM BIẾN ĐO BIẾN DẠNG - LỰC<br /> 8.1 Đo bié n dạ ng<br /> 8.1.1 Biến dạng và phương pháp đo<br /> 8.1.2 Đầu đo điện trở kim loại<br /> 8.1.3 Cảm biến áp trở Silic<br /> 8.2 Đo lưc<br /> ̣<br /> 8.2.1 Nguyên lý đo lực<br /> 8.2.2 Cảm biến áp điện<br /> 8.3 Cả m bié n xú c giá c<br /> CHƯƠNG 9: ĐO VẬN TỐC, GIA TỐC VÀ ĐỘ RUNG<br /> 9.1 Khá i niẹ m chung<br /> 9.2 Đo vạ n tó c<br /> 9.2.1 Máy phát tốc một chiều<br /> 9.2.2 Máy phát tốc xoay chiều<br /> 9.2.3 Đo tốc độ bằng phương pháp đếm xung<br /> 9.2.4 Cảm biến điện từ đo vận tốc dài<br /> 9.3 Cả m bié n gia tó c và rung<br /> 9.3.1 Khái niệm<br /> 9.3.2 Chấn động kế cảm ứng<br /> CHƯƠNG 10: CẢM BIẾN ĐO LƯU LƯỢNG – VẬN TỐC CHẤT LƯU VÀ MỨC<br /> 10.1 Đo lưu lượng và vận tốc<br /> 10.1.1 Khái niệm chung<br /> 10.1.2 Đo lưu lượng bằng phương pháp đếm xung<br /> 10.1.3 Đo lưu lượng bằng phương pháp chênh áp<br /> 10.1.4 Lưu lượng kế từ điện<br /> 10.1.5 Lưu lượng kế nhiệt<br /> 10.2 Phong tốc kế khí<br /> 10.3 Đo mức<br /> CHƯƠNG 11: CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM VÀ ĐIỆN HÓA<br /> 11.1 Cảm biến đo độ ẩm<br /> 11.1.1 Khái niệm chung<br /> 11.1.2 Phân loại cảm biến đo độ ẩm<br /> 11.1.3 Ẩm kế biến thiên trở kháng<br /> 11.1.4 Ẩm kế hấp thụ<br /> 11.2 Cảm biến điện hóa<br /> 11.2.1 Cảm biến điện thế cực<br /> 11.2.2 Cảm biến dòng điện<br /> 11.1.3 Cảm biến điện dẫn<br /> CHƯƠNG 12: CẢM BIẾN THÔNG MINH<br /> 12.1 Khái niệm chung<br /> 12.2 Cấu trúc của cảm biến thông minh<br /> 12.3 Các khâu cơ bản của cảm biến thông minh<br /> 12.3.1 Chuyển đổi chuẩn hóa<br /> 12.3.2 Bộ dồn kênh MUX<br /> 12.3.3 Bộ chuyển đổi tương tự số<br /> 12.3.4 Một số thuật toán xử lý của cảm biến thông minh<br /> 12.4 Ví dụ về cảm biến thông minh 4301 đo áp suất<br /> CHƯƠNG 13: MẠCH ĐO VÀ CHUẨN HÓA TÍN HIỆU<br /> 13.1 Chuả n hó a tín hiẹ u vơi cả m bié n điẹ n trơ<br /> ́<br /> ̉<br /> 13.1.1 Mạch phân áp<br /> 13.1.2 Cấu Wheastone làm việc ở chế độ cân bằng<br /> <br /> iii<br /> <br /> 136<br /> 138<br /> 138<br /> 138<br /> 139<br /> 142<br /> 145<br /> 145<br /> 146<br /> 149<br /> 150<br /> 150<br /> 151<br /> 151<br /> 152<br /> 153<br /> 155<br /> 156<br /> 156<br /> 157<br /> 158<br /> 158<br /> 158<br /> 160<br /> 162<br /> 164<br /> 165<br /> 166<br /> 168<br /> 170<br /> 170<br /> 171<br /> 171<br /> 171<br /> 174<br /> 175<br /> 175<br /> 181<br /> 183<br /> 186<br /> 186<br /> 187<br /> 188<br /> 188<br /> 188<br /> 188<br /> 189<br /> 192<br /> 194<br /> 194<br /> 194<br /> 197<br /> <br /> 13.1.3 Cầu Wheastone đo theo phương pháp không cân bằng<br /> 13.1.4 Cầu nhiều nhánh hoạt động<br /> 13.1.5 Nguồn cung cấp cho cầu Wheastone<br /> 13.2 Mạ ch khué ch đạ i đo lương<br /> ̀<br /> 13.2.1 Khuếch đại vi sai<br /> 13.2.2 Khuếch đại sử dụng hai OPAM<br /> 13.3 Chuẩn hóa tín hiệu với cảm biến phát điện<br /> 13.4 Ghé p nó i cả m bié n vơi thié t vị xư lý và má y tính.<br /> ́<br /> ̉<br /> <br /> iv<br /> <br /> 200<br /> 203<br /> 205<br /> 205<br /> 207<br /> 208<br /> 210<br /> 216<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản