intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

0
77
lượt xem
11
download

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về mạng viễn thông, khái quát hệ thống chuyển mạch số, kỹ thuật chuyển mạch số, kỹ thuật chuyển mạch gói, công nghệ chuyển mạch ATM,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ<br /> <br /> KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH<br /> (Dùng cho hệ đại học chuyên ngành ĐTVT)<br /> <br /> Hưng Yên 2015<br /> (Tài liệu lưu hành nội bộ)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG .................................................. 4<br /> 1.1. Các mạng viễn thông truyền thống .............................................................................. 4<br /> 1.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông ............................................................................. 4<br /> 1.1.2. Các đặc điểm của mạng viễn thông hiện nay ....................................................... 6<br /> 1.1.3. Sơ lƣợc mạng viễn thông Việt Nam ..................................................................... 8<br /> 1.1.4. Các c ng cụ hoạch đ nh mạng ............................................................................ 12<br /> 1.1.5. Hoạch đ nh mạng ................................................................................................ 20<br /> 1.2. Mạng viễn thông thế hệ mới NGN(Next Generation Network) ................................ 21<br /> 1.2.1. Khái niệm............................................................................................................ 21<br /> 1.2.2. Đặc điểm của mạng NGN ................................................................................... 22<br /> 1.2.3.Các công nghệ trong mạng NGN......................................................................... 24<br /> CHƢƠNG II: KHÁI QUÁT HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH SỐ ................................... 26<br /> 2.1. Ph n t ch m t cu c g i. ............................................................................................. 26<br /> 2.1.1. Tín hiệu nhấc máy ( off- hook) ............................................................................ 26<br /> 2.1.2. Sự nhận dạng thuê bao g i.................................................................................. 27<br /> 2.1.3. Sự phân phối b nhớ và kết nối các thiết b dùng chung .................................... 28<br /> 2.1.4. Các chữ số đ a chỉ ............................................................................................... 28<br /> 2.1.5. Phân tích chữ số .................................................................................................. 29<br /> 2.1.6. Thiết lập đƣờng dẫn chuyển mạch...................................................................... 30<br /> 2.1.7. Dòng chuông và âm hiệu chuông ....................................................................... 30<br /> 2.1.8. Tín hiệu trả lời .................................................................................................... 30<br /> 2.1.9. Giám sát .............................................................................................................. 30<br /> 2.1.10. Tín hiệu xóa kết nối .......................................................................................... 31<br /> 2.2. Kỹ thuật báo hiệu trong hệ thống chuyển mạch số.................................................... 31<br /> 2.2.1. Giới thiệu chung ..................................................................................................... 31<br /> 2.2.1.1. Khái niệm......................................................................................................... 31<br /> 2.2.1.2. Các chức năng báo hiệu ................................................................................... 31<br /> 2.2.1.3. Đặc điểm các hệ thống báo hiệu ...................................................................... 32<br /> 2.2.1.4. Hệ thống thông tin báo hiệu............................................................................. 32<br /> 2.2.1.5. Kỹ thuật báo hiệu ............................................................................................. 33<br /> 2.2.2. N i dung của báo hiệu ............................................................................................ 33<br /> 2.2.2.1. Phân tích cu c g i............................................................................................ 33<br /> 2.2.2.2. Phân loại báo hiệu............................................................................................ 33<br /> 2.2.3. Phƣơng pháp truyền dẫn báo hiệu .......................................................................... 38<br /> 2.2.3.1. Báo hiệu kênh kết hợp ..................................................................................... 39<br /> 2.2.3.2. Báo hiệu kênh chung ....................................................................................... 41<br /> 2.2.4. Báo hiệu số 7 .......................................................................................................... 43<br /> 2.2.4.1. Khái niệm chung .............................................................................................. 43<br /> 2.2.4.2. Phân mức trong báo hiệu số 7.......................................................................... 46<br /> 2.2.5. Xử lý báo hiệu trong tổng đài ................................................................................. 47<br /> 2.2.5.1. Giới thiệu ......................................................................................................... 47<br /> 2.2.5.2. Sự đ nh tuyến trong tổng đài............................................................................ 48<br /> 2.2.5.3. Các b thu phát báo hiệu ................................................................................. 52<br /> 2.2.5.4. Các b tạo tone và bản tin thông báo............................................................... 54<br /> 2.3. Chuyển mạch ............................................................................................................. 57<br /> 2.3.1. Chuyển mạch phân chia theo tầng ...................................................................... 58<br /> 1<br /> <br /> 2.3.2. Kỹ thuật chuyển mạch ......................................................................................... 61<br /> 2.4. Điều khiển tổng đài .................................................................................................... 62<br /> 2.4.1. Hiện thực trong các tổng đài nh n c ng.............................................................. 63<br /> 2.4.2. Điều khiển chung ................................................................................................ 64<br /> 2.5. Giới thiệu tổng qu n m t tổng đài kỹ thuật số SPC ................................................... 64<br /> CHƢƠNG III: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH SỐ ......................................................... 68<br /> 3.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 68<br /> 3.2. Chuyển mạch kh ng gi n kỹ thuật số ........................................................................ 70<br /> 3.3. Chuyển mạch thời gi n số .......................................................................................... 74<br /> 3.4. Các cấu tr c củ các khối chuyển mạch số dung lƣợng lớn ...................................... 78<br /> 3.4.1. Giới thiệu chung .................................................................................................. 78<br /> 3.4.2. Khối chuyển mạch T-S-T.................................................................................... 80<br /> 3.4.3. Khối chuyển mạch kênh 2 hƣớng........................................................................ 82<br /> 3.5. Điều khiển các khối chuyển mạch số ......................................................................... 84<br /> 3.5.1. Sơ đ khối và các chức năng ............................................................................... 84<br /> 3.5.2. Thuật toán ch n đƣờng r i .................................................................................. 93<br /> 3.5.3. Đ tin cậy và n toàn khối chuyển mạch ............................................................ 95<br /> CHƢƠNG IV: Ỹ THUẬT CHUYỂN ẠCH G I ....................................................... 98<br /> 4.1. Những khái niệm chuyển mạch gói............................................................................ 98<br /> 4.1.1. Khái niệm về chuyển mạch gói (packet switching) ............................................ 98<br /> 4.1.2. Mạng chuyển mạch gói PSN (Packet Switching Network) ................................ 99<br /> 4.2. Phƣơng thức hoạt đ ng cơ bản của mạng chuyển mạch gói PSN............................ 102<br /> 4.2.1. Khái quát ........................................................................................................... 102<br /> 4.2.2. Các chế đ làm việc của mạng chuyển mạch gói.............................................. 103<br /> 4.2.3. Những sự cố và chiến lƣợc khắc phục .............................................................. 106<br /> 4.3. Đóng gói th ng tin.................................................................................................... 110<br /> 4.3.1. Cấu trúc gói ....................................................................................................... 110<br /> 4.3.2. Phƣơng pháp kiểm tra sai CRC (Cyclic Redundancy Check)........................... 112<br /> 4.3.3. ch thƣớc gói ................................................................................................... 113<br /> 4.4. Kỹ thuật ghép kênh trong mạng chuyển mạch gói................................................... 116<br /> 4.4.1. Sơ lƣợc về kỹ thuật STDM (Statistical Time – Division Multiplexing) ........... 116<br /> 4.4.2. Hoạt đ ng ghép kênh trên mạch ảo ở mạng TYMNET .................................... 119<br /> 4.5. Đ nh tuyến trong mạng PSN .................................................................................... 121<br /> 4.5.1. Giới thiệu........................................................................................................... 121<br /> 4.5.2. Các phƣơng pháp đ nh tuyến cơ bản ................................................................. 121<br /> 4.5.3. M t vài giải thuật tìm đƣờng ngắn nhất thông dụng ......................................... 129<br /> 4.6. Điều khiển lu ng dữ liệu .......................................................................................... 130<br /> 4.6.1. Giới thiệu........................................................................................................... 130<br /> 4.6.2. Phƣơng pháp cửa sổ d ch .................................................................................. 130<br /> 4.7. M t số giao thức chuyển mạch gói .......................................................................... 133<br /> 4.7.1. Giao thức X.25 .................................................................................................. 133<br /> 4.7.2. Giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ............ 134<br /> CHƢƠNG V: CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH ATM.................................................. 140<br /> 5.1. Tổng quan về ATM .................................................................................................. 140<br /> 5.1.1. Giới thiệu về ATM ............................................................................................ 140<br /> 5.1.2. Cấu trúc và giao diện ngƣời sử dụng mạng....................................................... 141<br /> 5.1.3. Tế bào ATM ...................................................................................................... 144<br /> 5.1.4. Sự mô tả và xáo tr n tế bào ............................................................................... 149<br /> 5.1.5. Phân lớp ATM và BISDN ................................................................................. 149<br /> 5.1.6. Các d ch vụ: hƣớng kết nối và không kết nối.................................................... 156<br /> 2<br /> <br /> 5.1.7. Chuyển mạch và đ nh tuyến trong B – ISDN/ ATM ........................................ 158<br /> 5.1.8. Các yêu cầu báo hiệu ........................................................................................ 161<br /> 5.1.9. Chất lƣợng d ch vụ............................................................................................ 162<br /> 5.1.10. Sự truyền tải các tế bào ATM ......................................................................... 166<br /> 5.2. Các hệ thống chuyển mạch ATM ............................................................................ 171<br /> 5.2.1. Tổng quan về mạng ATM................................................................................. 171<br /> 5.2.2. Cấu trúc tầng chuyển mạch ATM..................................................................... 174<br /> 5.3. Các khái niệm trong chuyển mạch ATM................................................................. 177<br /> 5.3.1. Hiện tƣợng Blocking liên kết n i (bên trong)................................................... 177<br /> 5.3.2. Sự tranh chấp cổng ra (Output Port Contention) .............................................. 178<br /> 5.3.3. Head-of- Line Blocking ..................................................................................... 178<br /> 5.3.4. Kỹ thuật truyền Multicasting ............................................................................ 179<br /> 5.3.5. Sự ph n đ i cu c g i (Call Splitting) ............................................................... 179<br /> 5.4. Phân loại kiến trúc chuyển mạch ATM ................................................................... 181<br /> 5.4.1. Chuyển mạch phân chia theo thời gian............................................................. 182<br /> 5.4.2. Chuyển mạch phân chia theo không gian ......................................................... 185<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 196<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG I<br /> TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG<br /> 1.1. Các mạng viễn thông truyền thống<br /> 1.1.1. Khái niệm về mạng viễn thông<br /> ạng viễn th ng là phƣơng tiện truyền đƣ th ng tin từ đầu phát tới đầu thu.<br /> ạng có nhiệm vụ cung cấp các d ch vụ cho khách hàng.<br /> ạng viễn th ng b o g m các thành phần ch nh: thiết b chuyển mạch, thiết<br /> b truyền dẫn, m i trƣờng truyền và thiết b đầu cuối.<br /> <br />  Thiết b chuyển mạch g m có tổng đài n i hạt và tổng đài quá gi ng.<br /> Các thuê b o đƣợc nối vào tổng đài n i hạt và tổng đài n i hạt đƣợc nối<br /> vào tổng đài quá gi ng. Nhờ các thiết b chuyển mạch mà đƣờng truyền<br /> dẫn đƣợc dùng chung và mạng có thể đƣợc sử dụng m t cách kinh tế.<br />  Thiết b truyền dẫn dùng để nối thiết b đầu cuối với tổng đài, h y giữ<br /> các tổng đài để thực hiện việc truyền đƣ các t n hiệu điện. Thiết b<br /> truyền dẫn chi làm h i loại: thiết b truyền dẫn ph<br /> truyền dẫn cáp qu ng. Thiết b truyền dẫn ph<br /> <br /> thuê b o và thiết b<br /> thuê b o dùng m i<br /> <br /> trƣờng thƣờng là cáp kim loại, tuy nhiên có m t số trƣờng hợp m i<br /> trƣờng truyền là cáp qu ng hoặc v tuyến.<br /> <br /> <br /> i trƣờng truyền b o g m truyền hữu tuyến và v tuyến. Truyền hữu<br /> tuyến b o g m cáp kim loại, cáp qu ng. Truyền v tuyến b o g m vi b ,<br /> vệ tinh.<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2