intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng : Kỹ thuật điện thoại - Báo hiệu trong điện thoại part 3

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

90
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ Truyền giọng nói qua IP (VoIP) chủ yếu liên quan tới việc chuyển các tín hiệu thoại thành các gói tin IP và truyền qua hạ tầng Internet. Một số ví dụ như các dịch vụ 171, 177, 178, Skype, Yahoo Voice v.v. Tùy theo dịch vụ, người sử dụng có thể sử dụng điện thoại bình thường vẫn có thể tận dụng được lợi thế về chi phí do điện thoại Internet mang lại. Lợi ích chính của VoIP là mang lại lựa chọn cho khách hàng về một dịch vụ thoại có chất lượng thấp hơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : Kỹ thuật điện thoại - Báo hiệu trong điện thoại part 3

  1. Các b thu phát báo hi u thu Thu phát MF Chuy n m ch Chuy n m ch 2Mbps 2Mbps PMUX PMUX Thu Thu Phát MF MF MF MF MF cho … S/R S/R 1 8 các kênh … ði u khi n t ng ñài ði u khi n t ng ñài Ki u s Ki u tương t 41 Các b thu phát báo hi u thu Thu phát báo hi u kênh k t h p TS161 PCM1 TS162 PCM2 Chuy n m ch TS0 TS161 TS162 … TS1630 t p trung TS1630 PCM30 42
  2. Các b thu phát báo hi u thu Thu phát báo hi u kênh k t h p TS0 TS1 TS2 … TS31 Frame 0 FAW ð ng b ña ð ng b ña … ð ng b ña khung khung khung Frame 1 - ABCD1ABCD17 ABCD1ABCD17 … ABCD1ABCD17 Frame 2 FAW ABCD2ABCD18 ABCD2ABCD18 … ABCD2BCD18 Frame 3 - ABCD3ABCD19 ABCD3ABCD19 … ABCD3ABCD19 FAW Frame 4 ABCD4ABCD20 ABCD4ABCD20 … ABCD4BCD20 … … … … … Frame 15 - ABCD15ABCD31 ABCD15ABCD31 … ABCD15ABCD31 TS16 t lu ng TS16 t lu ng TS16 t lu ng 2Mbps th nh t 2Mbps th 2 2Mbps th 31 43 Các b thu phát báo hi u thu Thu phát báo hi u kênh k t h p 1 ð ng b d li u d li u ða khung CAS store 1 . D (30cell) reset . E . M ðm t kh i chuy n . U Chu kỳ W R ñ/c m ch 2Mb/s . ñ/c ñ c X ghi (930 ch cho ñ n h th ng THU 2ms) ñi u khi n t ng CAS ð ng b d li u CAS store ñài d li u ða khung 31 30 (30cell) reset ðm ñ/c W R Chu kỳ ñ/c ñ c ghi a. Thu tín hi u. 44
  3. Các b thu phát báo hi u thu Thu phát báo hi u kênh k t h p vào Phát ñ ng TS16 b ña H th ng Lưu tr ð n kh i khung ñi u khi n CAS chuy n m ch M data t ng ñài (930 cell) 2Mb/s U PHÁT X CAS Phát ñ ng vào TS0 b khung R W reset ñ/c ghi Clock ð m chu kỳ T ng ñài 45 b. Phát tín hi u Các b t o tone và tone thông báo
  4. S ñ nh tuy n tones và các nh tones b n tin thông báo tin thông Kh i Kh i chuy n chuy n m ch t p m ch trung nhóm B n tin thuê bao thông Tone Tone báo 47 T o tones và các b n tin thông tones tin thông b áo K thu t tương t 425Hz M i quay s OSC Coder Báo b n ñ n TCM Coder + 1:1 H i âm chuông Coder 1:3 T o b n tin thông báo Coder ðơn v ñi u khi n 48
  5. S ñ nh tuy n tones và các nh tones b n tin thông báo tin thông K thu t s ROM S 1 E ð m vòng L T i kh i E ROM chuy n m ch C 2 2Mbps T ð m vòng O ROM R ðơn v ñi u 3 khi n ð m vòng 49
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2