intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 11

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
19
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PL : là công suất tải. Pa : là công suất biểu kiến Pa=VI 2. Cos kế dùng cơ cấu điện động. Tham khảo sách trang 151-152 §6-8: TẦN SỐ KẾ. 1. Tần kế bản rung (Cộng hưởng cơ học). Cấu tạo .Gồm 1 nam châm điện Một miếng thép gắn các thanh cơ có tần số cộng hưởng riêng khác nhau. Ví dụ : 48;49;50;51;52 hz. b. Hoạt động. Khi có dòng xoay chiều nam châm hoạt động hút rung miếng thép, thanh cơ nào đúng tần số thì rung mạnh, biên độ cực đại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 11

  1. Chương 11: ÑO HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT - COS KEÁ 1. Ño Cos duøng Voân keá vaø Watt keá. a. Ño Cos duøng Voân keá . 2 2 2 Cos  V V V 3   1 2 2.V .V 1 2 Hình 5-28 : Caùch maéc V-keá ño Cos b. Ño Cos duøng Voân keá ,Ampe keá vaø Watt keá. Trang 46
  2. PL Cos  Pa trong ñoù : PL : laø coâng suaát taûi. Pa : laø coâng suaát bieåu kieán Pa=VI 2. Cos keá duøng cô caáu ñieän ñoäng. Trang 47
  3. §6-7: THIEÁT BÒ CHÆ THÒ ÑOÀNG BOÄ HOAÙ. Tham khaûo saùch trang 151-152 §6-8: TAÀN SOÁ KEÁ. 1. Taàn keá baûn rung (Coäng höôûng cô hoïc). a. Caáu taïo .Goàm 1 nam chaâm ñieän  Moät mieáng theùp gaén caùc thanh cô coù taàn soá coäng höôûng rieâng khaùc nhau. Ví duï : 48;49;50;51;52 hz. b. Hoaït ñoäng. Khi coù doøng xoay chieàu nam chaâm hoaït ñoäng huùt rung mieáng theùp, thanh cô naøo ñuùng taàn soá thì rung maïnh, bieân ñoä cöïc ñaïi. Trang 48
  4. Loaïi naøy raát thoâng duïng. 2. Taàn keá ñieän ñoäng hoaëc saét ñieän ñoäng.  Caáu taïo phöùc taïp , laø thieát bò chuyeân duïng  Phaïm vi ño : 50:1500Hz  Ñoä chính xaùc cao  Giaù thaønh ñaét. 3. Taàn keá duøng cô caáu töø ñieän coù chænh löu. Goùc quay = F(I1/I2) = F(R1/Z1) maø R2=const >> r2: r2 laø ñieän trôû cuoän daây. Trang 49
  5. Goùc quay phuï thuoäc vaøo taàn soá f cuûa nguoàn. 1 2 Z 1  r12  (L1  ) C1 =F(R2/Z1) 4. Phöông phaùp ño taàn soá duøng caàu Wien. Ta coù khi caàu caân baèng: Z1 Z 3  Z2 Z4 1 1 trong ñoù:   jC1 ; Z2=R2 Z 1 R1 1 Z 3  R3  ; Z4=R4 j C 3 R4 R3 C1  1  =>    j  C1 R3    R2 R1 C 3  C 3 R1   caân baèng phaàn thöïc vaø phaàn aûo ta coù: Trang 50
  6. R4 R3 C1 1   vaø R3C1  => R2 R1 C 3 C 3 R1 1  C1C 3 R1 R3 R1  R2  R  Neáu thoaû maõn :   R4  2R2 C1  C 2  C  1 Khi ñoù : f  neáu ta choïn C coá 2RC 1 ñònh thì f  k  R Ñaëc ñieåm :  Ñoä chính xaùc cao, 0.1%-0,5%  Khoaûng taàn soá ño ñöôïc töø 100Hz ñeáb 100KHz  Chæ thò caân baèng baèng tai nghe ñieän thoaïi (baèng phaùch laëng sai soá
  7. Trang 52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản