intTypePromotion=3

Bài giảng kỹ thuật thăm khám và hình ảnh của hệ tiết niệu part 10

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
14
download

Bài giảng kỹ thuật thăm khám và hình ảnh của hệ tiết niệu part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số kỹ thuật khác Chụp cộng hưởng từ: • Thường chỉ được chỉ định trong trường hợp không chụp được CLVT do: giá thành, phương tiện, độ phân giải… • Có giá trị cao trong đánh giá bệnh lý nhu mô thận (u), nguyên nhân gây bít tắc (chuỗi xung Uro-MRI).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật thăm khám và hình ảnh của hệ tiết niệu part 10

  1. 6. Mét sè kü thuËt kh¸c Chôp céng h­ëng tõ: • Th­êng chØ ®­îc chØ ®Þnh trong tr­êng hîp kh«ng chôp ®­îc CLVT do: gi¸ thµnh, ph­¬ng tiÖn, ®é ph©n gi¶i… • Cã gi¸ trÞ cao trong ®¸nh gi¸ bÖnh lý nhu m« thËn (u), nguyªn nh©n g©y bÝt t¾c (chuçi xung Uro-MRI).
  2. 6. Mét sè kü thuËt kh¸c • Chôp m¹ch m¸u, nót m¹ch, nong ®éng m¹ch thËn • Chäc dß, dÉn l­u qua da chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ d­íi SA hay CLVT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản