intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Minh Nhật | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
14
lượt xem
1
download

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

 1. Chöông 4 : Giới thiệu Maïng coâng nghieäp Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-1
 2. NOÄI DUNG CHÍNH „ Maïng MODBUS „ Maïng CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-2
 3. Maïng MODBUS „ Modbus laø moät giao thöùc do haõng Modicon (sau naøy thuoäc AGE vaø Schneider Automation) phaùt trieån. „ Modbus moâ taû quaù trình giao tieáp giöõa moät boä ñieàu khieån vôùi caùc thieát bò khaùc thoâng qua cô cheá yeâu caàu/ñaùp öùng. Vì lyù do ñôn giaûn neân Modbus coù aûnh höôûng töông ñoái maïnh ñoái vôùi caùc heä PLC cuûa caùc nhaø saûn xuaát khaùc. „ Trong moãi PLC ngöôøi ta coù theå tìm thaáy moät taäp hôïp con caùc dòch vuï ñaõ ñöa ra trong Modbus. Ñaëc bieät trong caùc heä thoáng thu thaäp döõ lieäu vaø ñieàu khieån giaùm saùt (SCADA), Modbus hay ñöôïc söû duïng treân caùc ñöôøng truyeàn RS232/485 gheùp noái noái tieáp giöõa caùc thieát bò döõ lieäu ñaàu cuoái (PLC, PC, RTU) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-3
 4. Maïng MODBUS „ MODBUS Serial line RS485: laø maïng söû duïng cô cheá master/ Slave, toác ñoä truyeàn 1,200 ñeán 115Kbps vôùi giaù thaønh thaáp. 7 Application Modbus 6 Presentation 5 Session 4 Transport 3 Network 2 Link Master - Slave 1 Physical RS485 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-4
 5. Maïng MODBUS „ MODBUS TCP/IP: laø maïng söû duïng chuaån TCP/IP, Enternet 10Mbps hoaëc 100Mbps. 7 Application Modbus 6 Préeentation 5 Session 4 Transport TCP 3 Network IP 2 Link CSMA / CD ETHERNET V2 ou 802.3 1 Physical Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-5
 6. Maïng MODBUS „ MODBUS Plus: laø maïng söû duïng giao thöùc Token Passing, vôùi toác ñoä 1Mbps 7 Application Modbus 6 Presentation 5 Session 4 Transport 3 Network 2 Link 802.4 Token passing 1 Physical RS485 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-6
 7. Maïng MODBUS „ Giao thöùc modbus coù 2 version: „ ASCII transmission mode: Moãi byte trong message ñöôïc gôûi nhö kyù töï ASCII „ RTU transmission mode: Moãi byte trong message ñöôïc gôûi nhö 2 soá hexadecimal Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-7
 8. Maïng MODBUS „ Cheá ñoä ASCII „ Moãi byte trong thoâng baùo ñöôïc göûi thaønh hai kyù töï ASCII 7 bit, trong ñoù moãi kyù töï bieåu dieãn moät chöû soá hex. Öu ñieåm cuûa cheá ñoä naøy laø noù cho pheùp moät khoaûng thôøi gian troáng toái ña moät giaây giöõa hai kyù töï maø khoâng gaây ra loãi. Caáu truùc moät kyù töï khung göûi ñi ñöôïc theå hieän nhö sau: Start 0 1 2 3 4 5 6 P Stop Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-8
 9. Maïng MODBUS „ Moãi kyù töï bao goàm : „ 1 bit khôûi ñaàu (Startbit). „ 7 bit bieåu dieãn moät soá hex cuûa byte caàn göûi döôùi daïng kyù töï ASCII (0 –9 vaø A – F), trong ñoù bit thaáp nhaát ñöôïc göûi ñi tröôùc. „ 1 bit parity chaün/leû, neáu söû duïng parity. „ 1 bit keá thuùc (Stopbit) neáu söû duïng parity hoaëc 2 bit keát thuùc neáu khoâng söû duïng parity. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-9
 10. Maïng MODBUS „ Cheá ñoä RTU: „ Khi caùc thieát bò trong moät maïng Modbus chuaån ñaët cheá ñoä RTU (Remote Terminal Unit), moãi byte trong thoâng baùo ñöôïc göûi thaønh moät kyù töï 8 bit. Öu ñieåm chính cuûa cheá ñoä naøy so vôùi cheá ñoä ASCII laø hieäu suaát cao hôn. Tuy nhieân, moãi thoâng baùo phaûi ñöôïc truyeàn thaønh moät doøng lieân tuïc. Caáu truùc moät kyù töï khung göûi ñi ñöôïc theå hieän nhö sau: Start 0 1 2 3 4 5 6 7 P Stop Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-10
 11. Maïng MODBUS „ Moãi kyù töï bao goàm : „ 1 bit khôûi ñaàu (Startbit). „ 8 bit cuûa byte thoâng baùo caàn göûi, trong ñoù bit thaáp nhaát ñöôïc göûi ñi tröôùc „ 1 bit parity chaün/leû, neáu söû duïng parity. „ 1 bit keá thuùc (Stopbit) neáu söû duïng parity hoaëc 2 bit keát thuùc neáu khoâng söû duïng parity. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-11
 12. Maïng MODBUS „ Caáu truùc khung cuûa MODBUS: Modbus RTU silence Address Function Data Checksum silence Silence >= 3,5 characters Modbus ASCII : Address Function Data Checksum CR LF 3A Hex 0D Hex 0A Hex Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-12
 13. Maïng MODBUS Address Function Data Checksum „ Coù giaù trò töø 0 -> 247 „ Giaù trò 0: ñöôïc duøng cho baûn tin broadcast Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-13
 14. Maïng MODBUS Address Function Data Checksum „ Coù giaù trò töø 1 -> 255 „ Chöùa giaù trò cuûa haøm caàn thöïc thi. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-14
 15. Maïng MODBUS Address Function Data Checksum „ Coù giaù trò töø 0 -> 255 „ Chöùa thoâng tin cuûa haøm caàn thöïc thi. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-15
 16. Maïng MODBUS Address Function Data Checksum „ Coù giaù trò töø 0 -> 255 „ Modbus RTU: CRC 2 bytes „ Mobus ASCII: CRC 1 byte Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-16
 17. Maïng MODBUS „ Ví duï frame trong mode RTU „ Function code = 03 : Read Holding Registers Request : 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes Slave Function First word Number of CRC16 Address code = 03 address words to read Response : 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes Slave Function Number of Value of the Value of the CRC16 Address code = 03 bytes read first word last word Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-17
 18. Maïng MODBUS New Modbus RS485 standard schematic Maximum length of bus 1000 m at 19200 bps Maximum number of stations (without repeater) 32 (31 slaves) Maximum length of tap links 20 m for one tap link 40 m divided by the number of tap links Bus polarisation 650 Ω at 5V and common for the master Line terminator 120 Ω - 0,25Wm in series with 1nF 10V Common polarity Yes (Common) connected to the PG Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-18
 19. Maïng CAN „ CAN (Controller Area Network) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-19
 20. Maïng CAN Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 4-20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2