intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Minh Nhật | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
9
lượt xem
0
download

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

 1. Chöông 5 : Maïng Vieãn thoâng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-1
 2. NOÄI DUNG CHÍNH „ Döï aùn 802. „ Moâ hình TCP/IP „ Ethernet, Token Pass,Token Ring „ Ñòa chæ Ip „ Ñònh tuyeán „ Caùc thieát bò maïng vaø lieân maïng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-2
 3. Giôùi thieäu „ LAN (Local-area Networks ) laø heä thoáng thoâng tin döõ lieäu cho pheùp moät soá thieát bò ñoäc laäp thoâng tin tröïc tieáp vôùi nhau trong moät vuøng ñòa lyù giôùi haïn (1 toaø nhaø, cô quan…) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-3
 4. Giôùi thieäu „ WAN (Wide Area Network) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-4
 5. Giôùi thieäu „ Topo vaät lyù Extended Bus Star Ring Hierarchical Star Mesh Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-5
 6. Döï aùn 802 „ LLC: Logical Link Control „ MAC: Medium Access Control Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-6
 7. Döï aùn 802 „ Caùc module trong 802 Project CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detect –Ña truy caäp baèng caùch caûm bieán soùng mang coù phaùt hieän xung ñoät Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-7
 8. Döï aùn 802 „ LLC: nghi thöùc naøy döïa treân HDLC, laø nghi thöùc chung cuûa taát caû caùc maïng LAN „ MAC: giaûi quyeát caùc tranh chaáp cho moâi tröôøng duøng chung. Thöïc hieän ñoàng boä, côø, kieåm soaùt loãi. Caùc nghi thöùc MAC duøng cuï theå vôùi töøng LAN (Ethernet, Token ring, vaø Token Bus) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-8
 9. Döï aùn 802 „ ¾DSAP: Destination Service Access Point ¾SSAP: Source Service Access Point ¾PDU: Protocol Data Unit, laø ñôn vò döõ lieäu ôû möùc LLC Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-9
 10. Döï aùn 802 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-10
 11. Moâ hình TCP/IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-11
 12. Moâ hình TCP/IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-12
 13. ETHERNET workstation Caáu hình caây (bus) ¾Phöông thöùc truy caäp: CSMA: Carrier Sense Multiple Access – Ña truy caäp theo caùch caûm bieán soùng mang ¾Caáu hình vaät lyù theo daïng BUS (caây) ¾Moãi traïm tröôùc khi truyeàn phaûi laéng nghe löu löôïng treân ñöôøng truyeàn baèng caùch kieåm tra ñieän aùp. ‰ Neáu khoâng coù ñieän aùp laø ñöôøng truyeàn ñang raûnh, traïm baét ñaàu truyeàn döõ lieäu ‰ Neáu coù ñieän aùp laø ñöôøng truyeàn khoâng raûnh, traïm chôø 1 thôøi gian sau roài kieåm tra laïi Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-13
 14. ETHERNET „ CD: Collision Detect phaùt hieän xung ñoät. Trong quaù trình truyeàn döõ lieäu traïm kieåm tra xem coù ñieän aùp cao vöôït troäi hay khoâng, neáu coù nghóa laø coù xung ñoät xaûy ra. Traïm seõ döng truyeàn, ñôïi moät thôøi gian sau kieåm tra ñöôøng truyeàn, neáu raûnh seõ truyeàn laïi „ Xung ñoät xaûy ra khi treân ñöôøng truyeàn coù döõ lieäu phaùt ra töø 2 traïm Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-14
 15. ETHERNET „ Ñòa chæ: moãi traïm treân maïng Ethernet (PC, workstation, printer…) coù 1 card giao tieáp NIC – Network Interface Card. Moãi NIC coù 1 ñòa chæ vaät lyù chieàu daøi 6 bytes. Ñòa chæ vaät lyù laø ñòa chæ ñöôïc maõ hoaù treân NIC. Ñaây laø ñòa chæ coá ñònh, khoâng thay ñoåi ñöôïc vaø laø ñòa chæ duy nhaát treân maïng. „ Tín hieäu ñfeän: daûi neàn (baseband) duøng maõ hoaù Manchester, daûi roäng (broadband) duøng ñieàu cheá DPSK „ Toác ñoä döõ lieäu: 1 ñeán 100Mbps Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-15
 16. ETHERNET „ Daïng thöùc khung Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-16
 17. ETHERNET „ Preamble: 10101010 (7 bytes), muïc ñích ñeå cho phía thu ñoàng boä vôùi nhòp ñaàu vaøo „ SFD (Start frame delimiter): 10101011, chæ ra vò trí baét ñaàu khung „ Destination address, 6 bytes ñòa chæ vaät lyù cuûa traïm ñích, traïm ñeán cuûa goùi „ Source address, 6 bytes ñòa chæ vaät lyù cuûa traïm nguoàn, traïm ñaõ göûi goùi „ Length of PDU: 2 bytes chæ ra chieàu daøi cuûa PDU „ CRC 4 bytes: chöùa ñöïng thoâng tin phaùt hieän sai theo chuaån CRC-32 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-17
 18. ETHERNET „ ETHERNET 10BASE5 ¾NIC: Network Interface Card ¾MAU: Medium Attachment Unit ¾Thick Ethernet (thicknet) Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-18
 19. ETHERNET „ ETHERNET 10BASE2 10Base2 coøn ñöôïc goïi laø thin Ethernet do kích thöôùc caùp BNC-T connector Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 5-19
 20. ETHERNET „ ETHERNET 10BASE-T Ethernet 10Base-T duøng caùp xoaén (Twisted pair) coøn ñöôïc goïi laø Twisted pair Ethernet. Keát noái kieåu sao Toác ñoä 10Mbps Khoaûng caùch töø HUB ñeán traïm toái ña laø 100m 5-20 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2