intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Minh Nhật | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
8
lượt xem
0
download

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng: Giới thiệu - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

  1. GIÔÙI THIEÄU 1.Teân moân hoïc: TRUYEÀN SOÁ LIEÄU VAØ MAÏNG 2.Phaân phoái giôø: 60 tieát 3.Soá tín chæ: 3 4.Moân hoïc trước: 5. Muïc tieâu : Cung cấp kiến thức tổng quaùt về thoâng tin dữ liệu số, mạng dữ liệu vaø vai troø của thoâng tin trong caùc hệ thống ñiều khiển cho sinh vieân ngaønh Điện. Moân học cũng tạo cô sở cho caùc moân chuyeân saâu hôn trong chuyeân ngaønh Điện tử- Viễn thoâng. Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 1-1
  2. GIÔÙI THIEÄU 6. Caùc hieåu bieát, caùc kyõ naêng caàn ñaït ñöôïc sau khi hoïc moân hoïc: ¾ Vaät lyù: o Moâi tröôøng truyeàn o Truyeàn daãn soá: Maõ ñöôøng truyeàn, ñieàu cheá soá (Sô ñoà khoái vaø daïng tín hieäu, giôùi thieäu phoå) o Chuaån vaät lyù (RS232, RS422, RS485). ¾ Naém vöõng caùc kyõ thuaät truyeàn soá lieäu cô baûn: Baát ñoàng boä, ñoàng boä, phaùt hieän sai vaø söûa sai. ¾ Hieåu roõ caùc nghi thöùc truyeàn döõ lieäu lôùp 2: Hoûi-ñaùp coù nghæ (Idle RQ), hoûi-ñaùp lieân tuïc (Continual RQ), BSC, HDLC. ¾ Maïng:Naém vöõng maïng TCP/IP Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 1-2
  3. GIÔÙI THIEÄU 7.Giaùo trình chính: Truyeàn Soá lieäu - Taùc giaû Traàn Vaên Sö 8.Taøi lieäu tham khaûo: ¾ Fred Halsall- Data Communications,Computer Networks and Open Systems. ¾William Stallings,Ph.D- Data and Computer Communications. ¾Nguyeãn Vaên Thöôûng- Cô sôû kyõ thuaät Truyeàn soá lieäu ¾Toáng Vaên On- Truyeàn döõ lieäu Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 1-3
  4. GIÔÙI THIEÄU 9.Noäi dung moân hoïc: ¾ Chöông 1 : Caùc Phöông Tieän Truyeàn Daãn Vaø Lôùp Vaät Lyù. ¾ Chöông 2: Kyõ Thuaät Truyeàn Soá Lieäu ¾ Chöông 3: Caùc Nghi Thöùc Lôùp Lieân Keát Döõ Lieäu ¾ Chöông 4: Giôùi thieäu Maïng coâng nghieäp ¾ Chöông 5: Maïng Vieãn thoâng Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 1-4
  5. GIÔÙI THIEÄU 10. Ñaùnh giaù moân hoïc : ¾ Kiểm tra giữa kỳ : -> 30% ¾ Kiểm tra cuối kỳ : ->70% 11. Bộ môn : Viễn Thông – tầng trệt dãy B3 – 268 Lý Thường Kiệt – ĐHBK Tp.HCM. Hoặc 209 B1 – PTN Viễn Thông 2 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK TP.HCM 1-5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2