intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

98
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sau đây bao gồm những nội dung về khái niệm MySQL, những tính năng được cung cấp, cài đặt, quản trị CSDL, các lệnh SQL cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web - Chương 4: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Khoa Công Ngh Thông Tin<br /> Trư ng i H c C n Thơ<br /> Gi i thi u v h qu n tr cơ s d li u quan h<br /> <br /> Thanh Ngh<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> C n Thơ<br /> 24-04-2005<br /> <br /> N i dung<br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi i thi u v MySQL<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> MySQL là gì ?<br /> H qu n tr cơ s d li u quan h<br /> Dùng cho các ng d ng v a và nh<br /> H tr chu n SQL<br /> Ph n m m mã ngu n m , mi n phí<br /> Ch y trên nhi u platforms (Unix, Linux, Windows)<br /> ơn gi n, t c<br /> nhanh<br /> Ph bi n (~ 8 tri u ơn v /cá nhân cài t s d ng)<br /> T n t i hơn 10 năm qua, có ngu n g c t mSQL (ISAM)<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> 5<br /> <br /> MySQL<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> MySQL h tr :<br /> SQL cơ b n (t o b ng, chèn/xóa/c p nh t m u tin, truy v n, etc)<br /> Nhi u tính năng tiên ti n c a SQL<br /> Nh ng câu truy v n ph c t p<br /> Ràng bu c khóa, ràng bu c d li u, Trigger<br /> View (b ng o)<br /> Cursor<br /> Truy c p c nh tranh<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 6<br /> <br /> MySQL<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> Công c cho MySQL:<br /> Giao di n l p trình ng d ng<br /> Công c h tr l p trình<br /> Công c qu n tr<br /> <br /> 7<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 8<br /> <br /> Cài<br /> <br /> t MySQL<br /> <br /> T console, gõ l nh: urpmi mysql<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cài<br /> <br /> t MySQL<br /> <br /> Ho c t giao di n<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> MySQL là gì?<br /> Nh ng tính năng ư c cung c p<br /> Cài t, qu n tr CSDL<br /> Các l nh SQL cơ b n<br /> Tài li u tham kh o<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2