intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Web: Chương 5.1 - Trần Công Án (tt)

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

67
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình Web - Chương 5: PHP & MySQL (MySQL)" cung cấp cho người đọc các kiến thức về PHP bao gồm: PHP là gì, cú pháp cơ bản, hàm (Function), lập trình hướng đối tượng (OOP), PHP và Form, MySQL và PHP, cookie và session

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web: Chương 5.1 - Trần Công Án (tt)

 1. CT428. L™p Trình Web Ch˜Ïng 5. PHP & MySQL (PHP) Gi£ng viên: Tr¶n Công Án (tcan@cit.ctu.edu.vn) BÎ môn M§ng máy tính & Truy∑n thông Khoa Công Nghª Thông Tin & Truy∑n Thông §i hÂc C¶n ThÏ 2013 – 2014
 2. PHP
 3. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP NÎi Dung PHP là gì? Cú pháp cÏ b£n Hàm (Function) L™p trình H˜Óng Ëi t˜Òng (OOP) PHP và Form MySQL và PHP Cookie và session TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 3
 4. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? PHP Là Gì? I PHP: Hypertext PreProcessor (trình ti∑n x˚ l˛ siêu v´n b£n). I Là mÎt ngôn ng˙ script phía server: ˜Òc th¸c thi phía server và tr£ k∏t qu£ (là 1 trang web HTML) v∑ cho browser. I S¸ th¸c thi PHP script không phˆ thuÎc vào web browser. I Trình thông d‡ch PHP là ph¶n m∑m mã nguÁn m, miπn phí. I ˜Òc hÈ trÒ bi h¶u h∏t các web server (Apache, IIS, . . . ) và hª i∑u hành thông dˆng (Windows, Linux, MacOS, . . . ). I Th˜Ìng th¸c hiªn các x˚ l˛ h˜Óng nghiªp vˆ. I MÎt t™p tin PHP có ph¶n m rÎng là .php TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 4
 5. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? CÏ Ch∏ Ho§t Îng web server (www.abc.com) Web$Server$ (Apache(/(IIS)( Request: www.abc.com/login.php PHP( (1) file( (5) Response: dynamic webpage webpage( (2) web browser Internet/Intranet (4) (((PHP(interpreter( (3’) (3) database server TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 5
 6. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? CÏ Ch∏ Ho§t Îng – Ví Dˆ ⇠/htdocs/LTW428/vi-du-1.php /Users/tcan/Dropbox/Bo mon/Lap t…TCAN/Ch5.1 - PHP/src/vi-du-1.php Page 1 of 1 Saved: 2/23/14, 22:48:08 (http://localhost/LTW428/vi-du-1.php) Printed For: Tran Cong An 1 2 3 4 document.write("JS: It's " + new Date() + ""); 5 6 7
 7. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? CÏ Ch∏ Ho§t Îng – Ví Dˆ TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 7
 8. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? Download Các Ch˜Ïng Trình C¶n Thi∏t I Apache (Web server): http://httpd.apache.org/download.cgi I Ch˜Ïng trình PHP: http://www.php.net/downloads.php I MySQL DBMS: http://www.mysql.com/downloads/index.html I XAMMP – ch˜Ïng trình óng gói c£ 3 ch˜Ïng trình trên + Perl: http://www.apachefriends.org/download.html I S˚ dˆng XAMMP là ph˜Ïng pháp Ïn gi£n nhßt ∫ cài ∞t và th˚ nghiªm PHP & MySQL. TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 8
 9. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? Giao Diªn Ch˜Ïng Trình XAMMP I Giao diªn ch˜Ïng trình XAMMP cho phép khi Îng, d¯ng và cßu hình Apache và MySQL. TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 9
 10. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP PHP là gì? Ki∫m Tra Cài ∞t XAMMP 1. Khi Îng ch˜Ïng trình Apache. 2. Gõ vào thanh ‡a chø trình duyªt: http://localhost > Th˜ mˆc m∞c ‡nh ch˘a các web pages: hXAMMP folderi[/xampfiles]/htdocs/ TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 10
 11. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n MÎt sË qui ˜Óc MÎt SË Qui ◊Óc I Mã lªnh PHP ˜Òc ∞t mÎt trong các tag: I I I mã PHP I Qui ˜Óc, cú pháp cıa PHP t˜Ïng t¸ ngôn ng˙ C và JavaScript. I MÎt câu lªnh k∏t thúc b¨ng dßu ; và có th∫ n¨m trên nhi∑u dòng. I Các lªnh không phân biªt ch˙ hoa, ch˙ th˜Ìng. I Ghi chú cÙng t˜Ïng t¸ C và JS: gÁm ghi chú 1 dòng (//. . . ) và nhi∑u dòng (/* . . . */) TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 11
 12. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Và Ki∫u D˙ Liªu I Ki∫u d˙ liªu: boolean (bool), integer (int), float, double, string. I Ki∫u d˙ liªu ph˘c: array, Object. I Các ki∫u ∞c biªt: resource (3rd -party resources, e.g. DB), NULL. I Chú ˛: Các giá tr‡ t˜Ïng ˜Ïng false: 0, 0.0, chuÈi rÈng, “0”, m£ng rÈng, NULL. TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 12
 13. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Và Ki∫u D˙ Liªu I Bi∏n: I B≠t ¶u b¨ng $. I Không c¶n khai báo bi∏n – bi∏n s≥ ˜Òc t§o  l¶n ¶u gán giá tr‡. I Ki∫u bi∏n s≥ ˜Òc t¸ Îng gán, tùy vào d˙ liªu cıa nó. I Phân biªt ch˙ hoa, ch˙ th˜Ìng. I Ph§m vi bi∏n: I Cˆc bÎ: khai báo trong mÎt hàm, chø t/xußt ˜Òc bên trong hàm ó. I Toàn cˆc: khai báo bên ngoài các khËi lªnh, có th∫ t/c™p t¯ bßt k˝ v‡ trí nào trong ch˜Ïng trình (trong hàm ph£i dùng t¯ khóa global). TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 13
 14. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Và Ki∫u D˙ Liªu I Bi∏n tænh: static $var_name = value ; I Khai báo bên trong hàm (cˆc bÎ) I Giá tr‡ s≥ ˜Òc l˜u l§i cho nh˙ng l¶n gÂi ti∏p theo. I Truy vßn ki∫u d˙ liªu cıa mÎt bi∏n: gettype(var ) I Ki∫m tra bi∏n và ki∫u d˙ liªu cıa bi∏n: is_bool(), is_int(), is_float(), is_double(), is_string(), is_object(), is_array(), is_numeric(), is_resource(), is_null(), isset(), empty(). I H¨ng sË: define(const_name, value ) TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 14
 15. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Và Ki∫u D˙ Liªu – Ví Dˆ /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/LTW428/datatype.php Page 1 of 1 Saved: 3/20/14, 1:25:56 Printed For: Tran Cong An 1 2 3 15 16 TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 15
 16. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Toàn Cˆc – Ví Dˆ /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/LTW428/global-variable.php Page 1 of 1 Saved: 3/20/14, 1:36:49 Printed For: Tran Cong An 1 14 TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 16
 17. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Bi∏n và ki∫u d˙ liªu Bi∏n Tænh – Ví Dˆ pplications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/LTW428/static-variable.php Page 1 of 1 ved: 3/20/14, 16:16:49 Printed For: Tran Cong An 1 2 3 12 13 14 TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 17
 18. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n Toán t˚ Toán T˚ I SË hÂc: +, -, /, %, ++, -- I Gán: =, +=, -=, *=, /=, %= I So sánh: ==, ===, !=, !==, >, =,
 19. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n ChuÈi k˛ t¸ ChuÈi K˛ T¸ I chuÈi k˛ t¸ có th∫ ∞t trong dßu nháy Ïn, kép ho∞c heredoc. Page MÎt /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/LTW428/string-specify.php Saved: 3/20/14, 17:13:08 Printed For: Tran C I Dßu nháy Ïn và heredoc: các k˛ t¸ escape s≥ không ˜Òc thông d‡ch. 1 2 3 14 15 TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 19
 20. [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP Cú pháp cÏ b£n M£ng (Array) M£ng (Array) I Có 4 cách khai báo m£ng: I M£ng rÈng: $arr_name = array(); I M£ng + kích th˜Óc: $arr_name = array(n ); I Khai báo và khi t§o: $arr_name = array(val1, val2,... ) I Gán giá tr‡ tr¸c ti∏p cho các ph¶n t˚ cıa m£ng: $arr_name [] = value ; $arr_name [index ] = value ; $arr_name [] = value ; $arr_name [index ] = value ; ... ... TS. Tr¶n Công Án (Khoa CNTT&TT) [CT428] Ch˜Ïng 5.1 – PHP 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2