intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web - Chương 5: Lập trình PHP

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

87
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web - Chương 5: Lập trình PHP giới thiệu về PHP, biến, kiểu dữ liệu, phép toán, lệnh điều khiển, hàm, PHP kết hợp với forms, Cookies, SSI (Server side includes), Date, PHP-MySQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web - Chương 5: Lập trình PHP

Khoa Công Ngh Thông Tin<br /> Trư ng i H c C n Thơ<br /> <br /> L p Trình PHP<br /> <br /> Thanh Ngh<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> C n Thơ<br /> 24-11-2005<br /> <br /> N i dung<br /> Gi i thi u v PHP<br /> Bi n, ki u d li u, phép toán<br /> L nh i u khi n<br /> Hàm<br /> PHP k t h p v i forms<br /> Cookies, SSI (Server side includes), Date<br /> PHP-MySQL<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gi i thi u v PHP<br /> Bi n, ki u d li u, phép toán<br /> L nh i u khi n<br /> Hàm<br /> PHP k t h p v i forms<br /> Cookies, SSI (Server side includes), Date<br /> PHP-MySQL<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi i thi u v PHP<br /> PHP là gì ?<br /> PHP là Hypertext Preprocessor<br /> Ngôn ng script ch y trên server<br /> PHP scripts ch a text, th HTML, script<br /> S d ng ph n m r ng tên file : .php, .phtml<br /> PHP scripts s tr v k t qu cho trình duy t m t plain HTML<br /> PHP h tr<br /> làm vi c v i nhi u h QTCSDL khác nhau<br /> MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL,<br /> Generic ODBC, etc.<br /> Ph n m m mã ngu n m , mi n phí<br /> Ch y trên nhi u platforms (Unix, Linux, Windows)<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> Gi i thi u v PHP<br /> MySQL là gì ?<br /> H qu n tr cơ s d li u<br /> Dùng cho các ng d ng v a và nh<br /> H tr chu n SQL<br /> Ph n m m mã ngu n m , mi n phí<br /> Ch y trên nhi u platforms (Unix, Linux, Windows)<br /> Ph bi n<br /> PHP + MySQL : Web ng ch y trên nhi u platforms khác nhau<br /> <br /> 5<br /> <br /> Gi i thi u v PHP<br /> T i sao PHP ?<br /> Ch y trên nhi u platforms khác nhau (Unix, Linux, Windows)<br /> Ph n m m mã ngu n m , mi n phí<br /> Tương thích v i h u h t các web server (Apache, IIS, etc)<br /> D h c và phát tri n nhanh các ng d ng trên Web<br /> <br /> Làm th nào<br /> <br /> s d ng PHP<br /> <br /> Cài web server (Apache, IIS, etc)<br /> Cài MySQL<br /> Cài PHP<br /> a ch : www.apache.org, www.php.net, www.mysql.com<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 6<br /> <br /> Gi i thi u v PHP<br /> Bi n, ki u d li u, phép toán<br /> L nh i u khi n<br /> Hàm<br /> PHP k t h p v i forms<br /> Cookies, SSI (Server side includes), Date<br /> PHP-MySQL<br /> <br /> 7<br /> <br /> Cú pháp PHP<br /> Cú pháp<br /> PHP scripts ch a text, th HTML, script<br /> Ví d : in ra màn hình chu i “Hello World”<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 8<br /> <br /> Cú pháp PHP<br /> Cú pháp<br /> Kh i l nh PHP script b t u v i <br /> Kh i l nh có th ư c t b t c nơi nào trong tài li u<br /> M i l nh cách nhau b i d u ;<br /> Có 2 l nh cơ b n in text ra màn hình : echo và print<br /> Chú thích trong chương trình<br /> // chú thích là 1 dòng ơn<br /> /* chú thích là 1 o n<br /> văn b n */<br /> <br /> 9<br /> <br /> Cú pháp PHP<br /> Cú pháp<br /> Ví d :<br /> <br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2