intTypePromotion=3

Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
36
lượt xem
6
download

Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL cung cấp các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về PHP & MYSQL, cấu trúc điều khiển TRNG PHP, làm việc với dữ liệu FRM, làm việc với dữ liệu mảng TRNG PHP, lập trình hướng đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN<br /> KHOA CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP & MYSQL<br /> <br /> Hƣng Yên<br /> (Tài liệu lƣu hành nội bộ)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> BÀI 1. BÀI 01: TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL .............................. 7<br /> 1.1 Ngôn ngữ PHP và MySQL...................................................................................... 7<br /> 1.1.1 Ngôn ngữ lập mã ngồn mở ................................................................................................ 7<br /> 1.1.2 Các đặc điểm PHP ............................................................................................................. 8<br /> 1.1.3 Cơ bản về hệ quản trị CSDL mySQL ................................................................................. 8<br /> <br /> 1.2 Cơ bản về cú pháp ngôn ngữ PHP.......................................................................... 8<br /> 1.2.1 Thẻ (tag) trng PHP ............................................................................................................ 8<br /> 1.2.2 Biến, hằng trng PHP .......................................................................................................... 9<br /> 1.2.3 Tán tử trng PHP ...............................................................................................................10<br /> 1.2.4 Lệnh chú thíc trng PHP ....................................................................................................12<br /> <br /> 1.3 Cài đặt và cấu hình máy chủ Apache server ........................................................ 13<br /> <br /> BÀI 2. BÀI 02: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRNG PHP ....................... 15<br /> 2.1 Cấu trúc rẽ nhánh ................................................................................................. 15<br /> 2.1.1 Câu lệnh if else .................................................................................................................15<br /> 2.1.2 Câu lênh swicth case ........................................................................................................16<br /> <br /> 2.2 Cấu trúc lặp For .................................................................................................... 17<br /> 2.2.1 Cấu trúc của for ................................................................................................................17<br /> 2.2.2 Cấu trúc foreach ...............................................................................................................18<br /> <br /> 2.3 Cấu trúc lặp While ................................................................................................ 18<br /> 2.3.1 cấu trúc whie ....................................................................................................................18<br /> 2.3.2 Cấu trúc do while .............................................................................................................19<br /> <br /> 2.4 Lệnh ngắt trng PHP .............................................................................................. 20<br /> 2.4.1 Lệnh Break.......................................................................................................................20<br /> 2.4.2 Lệnh Cntinue ....................................................................................................................21<br /> <br /> BÀI 3. BÀI 03: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU FRM .................................. 22<br /> 3.1 Thẻ PHP kết hợp với HTML ................................................................................ 22<br /> 3.1.1 Thẻ PHP ...........................................................................................................................22<br /> 3.1.2 Ví dụ về kết hợp PHP và HTML.......................................................................................22<br /> <br /> 3.2 Nhận dữ liệu từ web .............................................................................................. 22<br /> 3.2.1 Nhận dữ liệu he POST ......................................................................................................22<br /> 3.2.2 Nhận dữ liệu the GET .......................................................................................................23<br /> <br /> 3.3 Xuất dữ liệu về phía trình duyệt........................................................................... 24<br /> 3.3.1 Hàm Print .........................................................................................................................24<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.3.2 Hàm Echo ........................................................................................................................ 25<br /> <br /> 3.4 Nhúng trang PHP và trng trang PHP ...................................................................25<br /> 3.4.1 Hàm Include và include_one ............................................................................................ 25<br /> 3.4.2 Hàm Require và Require_one ........................................................................................... 25<br /> <br /> BÀI 4. LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU MẢNG TRNG PHP ....................... 27<br /> 4.1 Định nghĩa mảng trng PHP ...................................................................................27<br /> 4.2 Khái niệm mảng kết hợp trng PHP.......................................................................27<br /> 4.3 Thao tác các phần tử trong mảng .........................................................................27<br /> 4.3.1 Đa mảng trong PHP ......................................................................................................... 30<br /> <br /> BÀI 5. LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU KIỂU XÂU CHUỖI ....................... 32<br /> 5.1 Chuỗi trng PHP .....................................................................................................32<br /> 5.2 các tán tử tha tác chuỗi..........................................................................................32<br /> 5.3 Hàm tha tác chuỗi ..................................................................................................32<br /> <br /> BÀI 6. LÀM VIỆC VỚI FILE TỆP VÀ UPLAD FILE ......................... 36<br /> 6.1 Đƣờng dẫn trng PHP .............................................................................................36<br /> 6.1.1 Cấu trúc đường dẫn .......................................................................................................... 36<br /> 6.1.2 Tha tác với các thư mục thông qua đường dẫn .................................................................. 36<br /> <br /> 6.2 Thao tác với File tệp ..............................................................................................37<br /> 6.2.1 Các hàm tha tác với File tệp ............................................................................................. 37<br /> 6.2.2 Đọc file ............................................................................................................................ 38<br /> 6.2.3 Ghi file............................................................................................................................. 39<br /> <br /> 6.3 Uplad File trng PHP ..............................................................................................40<br /> 6.3.1 Hàm Uplad file tệp ........................................................................................................... 40<br /> 6.3.2 Xây dựng ứng dụng Uplad file tệp .................................................................................... 40<br /> <br /> BÀI 7. LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG .......................................... 43<br /> 7.1 Khái niệm về hàm và cách khai báo......................................................................43<br /> 7.1.1 Khái niệm về hàm và sử dụng lại mã ................................................................................ 43<br /> 7.1.2 Cách khai báo hàm trng PHP ............................................................................................ 43<br /> 7.1.3 Hàm tự định nghĩa với giá trị trả về .................................................................................. 43<br /> 7.1.4 Gọi lại hàm trng PHP ....................................................................................................... 44<br /> <br /> 7.2 Lập tình hƣớng đối tƣợng trng PHP .....................................................................44<br /> 7.3 Khai bá đối tƣợng và cách xây dựng.....................................................................45<br /> 7.3.1 Cấu trúc đối tượng ........................................................................................................... 45<br /> 7.3.2 Các thành phần của đối tượng........................................................................................... 46<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7.3.3 Một số từ khóa trng lập trình hướng đối trượng.................................................................47<br /> 7.3.4 Xây dựng lớp ...................................................................................................................48<br /> <br /> BÀI 8. LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 02 ..................................... 51<br /> 8.1 Sử dụng đối tƣợng trng PHP ................................................................................ 51<br /> 8.1.1 Từ khóa New, this ............................................................................................................51<br /> 8.1.2 Tán tử tha tác thành phần “->” ..........................................................................................51<br /> 8.1.3 Sử dụng các thuộc tính và hàm .........................................................................................51<br /> <br /> 8.2 Kế thừa trng PHP ................................................................................................. 53<br /> 8.3 Lớp interface ......................................................................................................... 53<br /> 8.4 Hàm abstract ......................................................................................................... 54<br /> <br /> BÀI 9. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MYSQL ............................ 56<br /> 9.1 Giới thiệu về hệ quản trị CSDL MySQL.............................................................. 56<br /> 9.2 Các lệnh cơ bản trên MySQL ............................................................................... 57<br /> 9.3 Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL từ PHP .................................................................. 58<br /> 9.4 Đọc dữ liệu từ MySQL .......................................................................................... 59<br /> <br /> BÀI 10. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MYSQL 2 ....................... 62<br /> 10.1 Ghi dữ liệu và CSDL mySQL ............................................................................. 62<br /> 10.2 Cập nhật dữ liệu .................................................................................................. 62<br /> 10.3 Xóa dữ liệu .......................................................................................................... 63<br /> 10.4 Một số phƣơng pháp kết nối CSDL .................................................................... 63<br /> <br /> BÀI 11. BIẾN ĐỐI TƢỢNG TRNG PHP ............................................... 68<br /> 11.1 Giới thiệu về các biến phía server....................................................................... 68<br /> 11.2 Làm việc với Server ............................................................................................ 69<br /> 11.3 Làm việc Sessin ................................................................................................... 70<br /> 11.4 Làm việc Cookie .................................................................................................. 72<br /> <br /> BÀI 12. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH CDEIGNITER ...................... 75<br /> 12.1 Giới thiệu về Cdeigniter ...................................................................................... 75<br /> 12.2 Đặc điểm của CodeIgniter .................................................................................. 75<br /> 12.3 Cài đặt CodeIgniter............................................................................................. 75<br /> 12.4 Cấu trúc một mdule trong CodeIgniter ............................................................. 76<br /> 12.5 Viết ứng dụng đầu tiên........................................................................................ 78<br /> 12.6 Thực hiện kết nối CSDL ..................................................................................... 78<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản