Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
128
lượt xem
32
download

Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định hướng phát triển kiến trúc • Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. • Nội dung chủ yếu: – Phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và tạo lập môi trường cư trú bền vững

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lịch sử kiến trúc tập 2 part 8

  1. 36
  2. 37
  3. 38
  4. Định hướng phát triển kiến trúc • Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. • Nội dung chủ yếu: – Phát triển kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và tạo lập môi trường cư trú bền vững 39
  5. Định hướng phát triển kiến trúc • Mục tiêu: – Tổng quát: Nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành và phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc Định hướng phát triển kiến trúc • Mục tiêu: – Cụ thể: • Nghiên cứu, xác lập cơ sở lý luận về tính hiện đại và tính dân tộc của kiến trúc Việt Nam; • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; • Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa kiến trúc truyền thống và bản sắc dân tộc; • Xây dựng chính sách hành nghề kiến trúc phù hợp; • Phát huy vai trò của dân cư, cộng đồng; • Tăng cường quản lý nhà nước về kiến trúc. 40
Đồng bộ tài khoản