Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
46
lượt xem
1
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất cung cấp cho các bạn những kiến thức về phép thử và các loại biến cố; xác suất; mối quan hệ giữa các biến cố; các công thức tính xác suất. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 1: Biến cố - Các công thức tính xác suất

LYÙ THUYEÁT XAÙC SUAÁT<br /> CHÖÔNG 1<br /> Bieán coá – Caùc coâng thöùc tính xaùc suaát<br /> 1. Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> 1.1 Khaùi nieäm<br /> Pheùp thöû ngaãu nhieân.<br /> Khoâng gian maãu Ω.<br /> Bieán coá.<br /> Bieán coá A xaûy ra.<br /> Bieán coá chaéc chaén Ω. Bieán coá khoâng theå ∅.<br /> <br /> Ví duï<br /> “Tung xuùc saéc vaø xem maët naøo xuaát hieän".<br /> 1 chaám: ω1, 2 chaám: ω2,..., 6 chaám: ω6.<br /> Khoâng gian maãu Ω = {ω1, ω2,…, ω6}.<br /> A = {ω1, ω6} laø moät bieán coá.<br /> <br /> 1.2 Caùc pheùp toaùn bieán coá<br /> Bieán coá laø taäp hôïp. Döïa theo caùc pheùp toaùn vaø<br /> quan heä treân taäp hôïp ta coù caùc pheùp toaùn bieán coá.<br /> 1.2.1 Bieán coá keùo theo, bieán coá töông ñöông<br /> A ⊂ B: A keùo theo B, kyù hieäu A ⇒ B.<br /> A = B: A vaø B töông ñöông, kyù hieäu A = B.<br /> <br /> 1.2.2 Bieán coá toång<br /> A+B (A∩B) xaûy ra khi A hay B xaûy<br /> ra.<br /> n<br /> <br /> A1 + A2 +...+ An ( ∑ A i hay<br /> i =1<br /> <br /> n<br /> <br /> ∪ Ai )<br /> <br /> xaûy ra khi coù<br /> <br /> i =1<br /> <br /> moät bieán coá Ai xaûy ra.<br /> Neáu A1 + A2 +...+ An = Ω thì A1, A2, ..., An goïi laø<br /> hoï bieán coá ñaày ñuû.<br /> Keát quaû pheùp thöû phaûi xaûy ra moät bieán coá trong<br /> hoï ñaày ñuû.<br /> <br /> 1.2.3 Bieán coá hieäu<br /> A–B (A\B) xaûy ra khi bieán coá A xaûy<br /> ra nhöng bieán coá B khoâng xaûy ra.<br /> A = Ω–A goïi laø bieán coá ñoái laäp cuûa A.<br /> Moät bieán coá khoâng xaûy ra thì bieán coá ñoái<br /> laäp vôùi noù xaûy ra.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản