intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
110
lượt xem
5
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất cung cấp cho người học kiến thức về đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, đại lượng ngẫu nhiên liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất

CHÖÔNG 2<br /> Ñaïi löôïng ngaãu nhieân – Phaân phoái XS<br /> 1. Ñaïi löôïng ngaãu nhieân rôøi raïc<br /> 1.1 Ñònh nghóa<br /> Neáu moãi keát quaû cuûa moät pheùp thöû ngaãu nhieân<br /> ñöôïc bieåu thò baèng moät giaù trò soá, ta coù moät ñaïi<br /> löôïng ngaãu nhieân (ÑLNN).<br /> Chính xaùc hôn, ÑLNN X laø moät haøm soá xaùc<br /> ñònh treân khoâng gian maãu Ω sao cho moïi taäp hôïp coù<br /> daïng (X < x) = {ω∈Ω / X(ω) = x} ñeàu laø bieán coá.<br /> Ghi chuù<br /> (X < x) laø bieán coá thì (X > x), (X = x) … ñeàu laø bieán coá.<br /> <br /> ÑLNN rôøi raïc laø ÑLNN maø caùc giaù trò noù coù<br /> theå nhaän lieät keâ ñöôïc. Luùc naøy bieán coá ñeå X nhaän<br /> giaù trò x ghi laø (X = x). Xaùc suaát cuûa bieán coá naøy ñöôïc<br /> ghi laø P(X = x).<br /> Ví duï<br /> (1) Tung con xuùc saéc, goïi X laø soá chaám xuaát hieän thì<br /> X laø moät ÑLNN coù theå nhaän caùc giaù trò 1, 2, 3, 4, 5,<br /> 6. Ñaây laø moät ÑLNN rôøi raïc. Ta coù P(X=1) = 1/6.<br /> (2) Mua moät veù soá 5.000ñ cuûa thaønh phoá A, goïi X laø<br /> soá tieàn truùng soá thì X laø moät ÑLNN rôøi raïc.<br /> (3) Goïi X laø soá laàn tung ñoàng xu cho ñeán khi ñöôïc<br /> maët saáp thì X laø ÑLNN rôøi raïc.<br /> <br /> (4) Chieàu cao X (cm) cuûa moät sinh vieân trong lôùp<br /> ñöôïc choïn ngaãu nhieân coù theå nhaän giaù trò laø moät soá<br /> thöïc trong khoaûng [140; 220]. Caùc giaù trò naøy khoâng<br /> lieät keâ ñöôïc. X khoâng phaûi laø ÑLNN rôøi raïc.<br /> <br /> 1.2 Baûng phaân phoái xaùc suaát cuûa ÑLNN rôøi raïc<br /> Quy luaät phaân phoái xaùc suaát cuûa ÑLNN rôøi raïc<br /> ñöôïc bieåu thò döôùi daïng baûng phaân phoái xaùc suaát<br /> (baûng PPXS):<br /> X x1 x2 ... xn<br /> P p1 p2 ... pn<br /> Baûng phaân phoái kyù hieäu laø (xi, pi), i= 1, n.<br /> Ta phaûi coù: pi > 0, i=1, n vaø p1 + p2 + ... + pn = 1.<br /> <br /> Ví duï<br /> (1) Loâ haøng goàm 6 chính phaåm vaø 4 pheá phaåm. Laáy<br /> ngaãu nhieân 2 saûn phaåm. Goïi X laø soá chính phaåm.<br /> Caùc giaù trò coù theå nhaän cuûa X laø 0, 1, 2. Ta coù:<br /> 2<br /> C1 .C1<br /> 8<br /> C2<br /> 4<br /> p2 = P(X=1) = 4 2 6 =<br /> p1 = P(X=0) = 2 =<br /> 15<br /> C10 15<br /> C10<br /> 5<br /> p3 = P(X=2) = 1 – p1 – p2 =<br /> X 0<br /> 1<br /> 2<br /> 15<br /> P 2/15 8/15 5/15<br /> Baûng phaân phoái cuûa X:<br /> (2) Xaùc suaát trò khoûi beänh cuûa 1 vieân thuoác laø 90%.<br /> Beänh nhaân uoáng töøng vieân, chöa heát beänh thì uoáng<br /> tieáp nhöng toái ña 3 vieân. Goïi X laø soá vieân thuoác beänh<br /> nhaân uoáng. Laäp baûng phaân phoái XS cuûa X.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản