Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
22
lượt xem
1
download

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu cung cấp cho người học các kiến thức về tổng thể và các số đặc trưng, mẫu, số liệu dạng điểm có tần số, các dạng số liệu của mẫu cụ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất thống kê toán - Chương 6: Tổng thể và mẫu

THOÁNG KEÂ TOAÙN<br /> CHÖÔNG 6<br /> Toång theå vaø maãu<br /> 1. Toång theå vaø caùc soá ñaëc tröng<br /> Moät ñôït thi tuyeån sinh coù 50.000 thí sinh tham<br /> döï. Ta quan taâm ñeán ñieåm thi moân Toaùn cuûa moãi thí<br /> sinh.<br /> Treân ñaây laø moät ví duï veà toång theå. Löôïng thí<br /> sinh goïi laø kích thöôùc toång theå, kyù hieäu N. Ñieåm<br /> thi moân Toaùn laø daáu hieäu quan taâm, kyù hieäu X*.<br /> Goïi X laø giaù trò cuûa daáu hieäu X* (ñöôïc ño hoaëc<br /> ñöôïc löôïng hoaù) taïi moät phaàn töû cuûa toång theå ñöôïc<br /> choïn ngaãu nhieân thì X laø ÑLNN. Kyø voïng, phöông<br /> <br /> sai, ñoä leäch chuaån cuûa ÑLNN naøy goïi laø trung bình<br /> toång theå (µ), phöông sai toång theå (σ2), ñoä leäch<br /> µ<br /> σ<br /> chuaån toång theå (σ).<br /> σ<br /> Neáu quy ñònh theâm moät chæ tieâu, chaúng haïn<br /> trong ví duï treân chæ tieâu ñaït moân Toaùn laø töø 5 ñieåm<br /> trôû leân, goïi M laø soá phaàn töû cuûa toång theå ñaït chæ tieâu<br /> naøy thì p = M/N goïi laø tyû leä toång theå.<br /> µ, σ2, σ, p laø caùc soá ñaëc tröng cuûa toång theå.<br /> <br /> 2. Maãu<br /> 2.1 Khaùi nieäm maãu<br /> 2.1.1 Maãu ngaãu nhieân<br /> Vì nhieàu lyù do, khoâng theå coù soá lieäu toång theå,<br /> vaäy caùc soá ñaëc tröng cuûa toång theå laø khoâng bieát ñöôïc.<br /> Laáy n phaàn töû toång theå (coù hoaøn laïi) ta ñöôïc n<br /> ÑLNN X1, X2,... Xn ñoäc laäp coù cuøng phaân phoái vôùi<br /> ÑLNN cuûa toång theå. Ta goïi ñaây laø moät maãu ngaãu<br /> nhieân kích thöôùc n, kyù hieäu WX(X1, X2, ..., Xn).<br /> Töø n ÑLNN X1, X2, ..., Xn ta thaønh laäp caùc<br /> ÑLNN ñaëc tröng maãu:<br /> <br /> 1 n<br /> Trung bình maãu ngaãu nhieân: X = ∑ X i<br /> n i =1<br /> <br /> Phöông sai maãu ngaãu nhieân (hieäu chænh):<br /> 2<br /> 1 n<br /> S =<br /> (Xi − X )<br /> ∑<br /> n − 1 i =1<br /> 2<br /> <br /> Ñoä leäch chuaån maãu ngaãu nhieân: S =<br /> <br /> S2<br /> <br /> 1 n<br /> Tyû leä maãu ngaãu nhieân: F = ∑ Yi<br /> n i =1<br /> <br /> Yi laø ÑLNN baèng 1 neáu phaàn töû thöù i ñöôïc choïn<br /> vaøo maãu ñaït chæ tieâu vaø baèng 0 neáu khoâng ñaït.<br /> <br /> 2.1.2 Maãu cuï theå<br /> Töø WX(X1, X2, ..., Xn), laáy soá ño cuï theå cuûa X1, X2,<br /> ..., Xn laø x1, x2, ..., xn, ta ñöôïc moät maãu cuï theå kích<br /> thöôùc n, kyù hieäu WX(x1, x2, ..., xn).<br /> Caùc soá ñaëc tröng cuûa maãu cuï theå:<br /> 1 n<br /> Trung bình maãu: x = ∑ x i<br /> n i =1<br /> <br /> Phöông sai maãu (hieäu chænh):<br /> 2<br /> 1 n<br /> 2<br /> s =<br /> xi − x )<br /> ∑(<br /> n − 1 i =1<br /> Ñoä leäch chuaån maãu: s = s2<br /> n<br /> Tyû leä maãu: f = T nT: soá ph.töû (maãu) ñaït chæ tieâu.<br /> n<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản