intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng - Mạng truyền thông công nghiệp

Chia sẻ: Phan Huy Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

553
lượt xem
248
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng truyền thông công nghiệp là khái niệm chung để chỉ các hệ thống truyền thông số, truyền bit nối tiếp dùng để ghép nối các thiết bị dùng trong công nghiệp. Các hệ thống truyền thông công nghiệp hiện nay cho phép liên kết mạng ở nhiều mức khác nhau, từ các cơ cấu chấp hành, cảm biến đến cấp điều khiển giám sát, cấp điều hành xí nghiệp và quản lí công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Mạng truyền thông công nghiệp

 1. Chương I Mạng máy tính rg .o • Khái niệm mạng máy tính n Phân loại mạng máy tính 4v • e re f s@ k o o eb Edit and upload by 1 lythanhthuan@gmail.com
 2. Mạng máy tính ü Mạng máy tính là mạng bao gồm ít nhất hai máy tính kết nối với nhau thông qua đường truyền vật lí cho phép chúng chia xẻ dữ liệu và tài nguyên . Edit and upload by 2 lythanhthuan@gmail.com
 3. Dịch vụ mạng ü DÞch vô tËp tin ü DÞch vô in ü DÞch vô th«ng ®iÖp ü DÞch vô th­ môc ü DÞch vô øng dông ü DÞch vô c¬ së dữ liÖu Edit and upload by 3 lythanhthuan@gmail.com
 4. Phân loại mạng • Theo mô hình mạng • Theo qui mô mạng • Theo cấu trúc liên kết của mạng Edit and upload by 4 lythanhthuan@gmail.com
 5. Phân loại theo mô hình mạng • Loại mạng bình đẳng • Loại mạng theo mô hình khách chủ Client/Server • Loại mạng hỗn hợp Edit and upload by 5 lythanhthuan@gmail.com
 6. Mô hình mạng bình đẳng Edit and upload by 6 lythanhthuan@gmail.com
 7. Clients Server Mô hình mạng khách chủ Client/Server Edit and upload by 7 lythanhthuan@gmail.com
 8. Phân loại theo qui mô mạng • Mạng cục bộ LAN( Local Area Network) • Mạng đô thị MAN(Metropolitan Area Network) • Mạng diện rộng WAN(Wide Area Network) Edit and upload by 8 lythanhthuan@gmail.com
 9. Phân loại theo Topology • Mạng bus • Mạng hình sao • Mạch vòng • Mạng hình lưới Edit and upload by 9 lythanhthuan@gmail.com
 10. Trunk Mạng bus Edit and upload by 10 lythanhthuan@gmail.com
 11. Mạng hình sao Edit and upload by 11 lythanhthuan@gmail.com
 12. Mạng hình vòng Edit and upload by 12 lythanhthuan@gmail.com
 13. Mạng hình lưới Edit and upload by 13 lythanhthuan@gmail.com
 14. Chương 2 Mạng truyền thông công nghiệp • Khái niệm mạng truyền thông công nghiệp • Phân loại và đặc trưng của hệ thống mạng truyền thông công nghiệp Edit and upload by 14 lythanhthuan@gmail.com
 15. Mạng truyền thông công nghiệp ü Mạng truyền thông công nghiệp là khái niệm chung để chỉ các hệ thống truyền thông số, truyền bit nối tiếp dùng để ghép nối các thiết bị dùng trong công nghiệp. ü Các hệ thống truyền thông công nghiệp hiện nay cho phép liên kết mạng ở nhiều mức khác nhau, từ các cơ cấu chấp hành, cảm biến đến cấp điều khiển giám sát, cấp điều hành xí nghiệp và quản lí công ty. Edit and upload by 15 lythanhthuan@gmail.com
 16. Ưu điểm của mạng công nghiệp ü Ьn giản hãa cÊu tróc liªn kÕt giữa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp ü Giảm ®¸ng kÓ gi¸ thµnh d©y nèi vµ c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ü N©ng cao ®é tin cËy vµ ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin nhê truyÒn th«ng sè ü N©ng cao ®é linh ho¹t, tÝnh năng më cña hÖ thèng Edit and upload by 16 lythanhthuan@gmail.com
 17. Ø Đ¬n giản hãa, tiÖn lîi hãa viÖc chÈn ®o¸n, ®Þnh vÞ lçi, sù cè cña c¸c thiÕt bÞ Ø N©ng cao khả năng t­¬ng t¸c giữa c¸c thµnh phÇn (phÇn cøng vµ phÇn mÒm) nhê c¸c giao diÖn chuÈn Ø Më ra nhiÒu chøc năng vµ khả năng øng dông míi cña hÖ thèng, vÝ dô c¸c øng dông ®iÒu khiÓn ph©n t¸n, ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t hoÆc chÈn ®o¸n lçi tõ xa qua Internet. Edit and upload by 17 lythanhthuan@gmail.com
 18. Mô hình phân cấp chức năng của một nhà máy công nghiệp Edit and upload by 18 lythanhthuan@gmail.com
 19. Chương 3 Cơ sở kĩ thuật của mạng truyền thông công nghiệp • Các khái niệm cơ bản • Chế độ truyền tải • Cấu trúc mạng (Topology) • Kiến trúc giao thức • Truy nhập bus • Bảo toàn dữ liệu Edit and upload by 19 lythanhthuan@gmail.com
 20. • Mã hoá bit • Các chuẩn truyền dẫn • Các thiết bị liên kết mạng Edit and upload by 20 lythanhthuan@gmail.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2