intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 3

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
463
lượt xem
272
download

Bài giảng MasterCam X part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Create Point Dynamic hoặc nhấp chọn biểu tượng Tạo ra các điểm trên đối tượng bằng cách sử dụng chuột hoặc điểm chia Thủ tục: Chọn đối tượng như line, circle hoặc spline Dịch chuyển trên đối tượng và chọn bằng cách nhấn phím tráI chuột ( kết thúc nhấn Esc) hoặc chọn đối tượng và sau đó khi biết hướng dịch chuyển thì ta nhập khoảng cách và lượng offset từ điểm đầu đến điểm cần xác định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 3

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM NhËp täa ®é Center Endpoint X=3.0 ;Y=3.0 §iÓm ®­îc t¹o 2.0 3.0 §iÓm ®­îc t¹o Gèc 2 3 1 Intersec Midpoint Point Chän 1 ®iÓm ®· tån t¹i tr­íc Last Relative Quadrant T¹o 1 ®iÓm t¹i ®iÓm Y = 1.2 Chän tù ®éng X = 2.3 phÇn t­ cung trßn ®iÓm cuèi cïng §iÓm ®· tån t¹i ®­îc t¹o b¸n kÝnh = Origin 3 ®iÓm gèc(0,0) H×nh 2.4 menu MasterCAM position 2.2.2 Create > Point > Dynamic hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o ra c¸c ®iÓm trªn ®èi t­îng b»ng c¸ch sö dông chuét hoÆc ®iÓm chia Thñ tôc: Chän ®èi t­îng nh­ line, circle hoÆc spline DÞch chuyÓn trªn ®èi t­îng vµ chän b»ng c¸ch nhÊn phÝm tr¸I chuét ( kÕt thóc nhÊn Esc) hoÆc chän ®èi t­îng vµ sau ®ã khi biÕt h­íng dÞch chuyÓn th× ta nhËp kho¶ng c¸ch vµ l­îng offset tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh Chó ý: B¹n cã thÓ dïng lÖnh nµy ®Ó t¹o ra c¸c ®iÓm trªn ®èi t­îng t¹I bÊt kú vÞ trÝ nµo 2.2.3 Create > Point > Node Points hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng - 31 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM Gäi l¹i nh÷ng ®iÓm ®­îc dïng ®Ó t¹o ra ®­êng cong tham sè §iÓm chia Thñ tôc : T¹o ra 1 ®­êng cong tham sè (sÏ ®­îc tr×nh bµy trong ch­¬ng sau) Chän 1 ®­êng cong tham sè Chó ý: §­êng cong 1. C¸c ®iÓm ®ã lµ c¸c ®iÓm dïng ®Ó x¸c H×nh2.5 tham sè ®Þnh ®­êng cong tham sè 2. NÕu ®èi t­îng ®­îc chän sai quy c¸ch th× hÖ thèng sÏ b¸o “ try again”. Sö dông phÝm Esc ®Ó tho¸t viÖc chän 2.2.4 Create > Point > Segment hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o lo¹t ®iÓm däc theo ®èi t­îng víi kho¶ng c¸ch b»ng nhau - T¹o ra 1 ®èi t­îng nh­ line, arc, circle, fillet, hoÆc spline Thñ tôc: - Sö dông chuét chän mét ®èi t­îng ®· tån t¹i ë trªn - NhËp vµo sè ®iÓm cÇn t¹o hoÆc cã thÓ nhËp vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm Chó ý: NÕu b¹n muèn chia ®èi t­îng lµm 3 ®o¹n th× b¹n cã thÓ dïng lÖnh nµy nh­ng sè ®iÓm cÇn chän lµ 4 Tr­íc Sau H×nh 2.6 2.2.5 Create > Point > Endpoints hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o ra 2 ®iÓm ®Çu cña ®èi t­îng ®­îc chän Thñ tôc: - T¹o ra 1 ®èi t­îng nh­ line, arc, spline - Sö dông chuét chän mét ®èi t­îng ®· tån t¹i ë trªn - 32 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM - Chän Create Point Endpoints hoÆc kÝch chän 2.2.6 Create > Point > Small Arcs ??? 2.3 Line vµ thanh c«ng cô cña line: LÖnh Line lµ lÖnh vÏ 1 ®­êng th¼ng trªn mµn h×nh. Nh÷ng Line ®ã cã thÓ lµ ®­êng th¼ng ®øng, n»m ngang hoÆc bÊt kú mét sù ®Þnh h­íng nµo. Nã cã thÓ dïng ®Ó x©y dùng m« h×nh h×nh häc thÓ hiÖn trong h×nh d­íi ®©y H×nh 2.7 Chän Create > Line tõ thanh menu bar b¹n sÏ thÊy menu tiÕp theo H×nh 2.8 : Menu cña Line Trong menu nµy cã 5 lùa chän. Chóng ®­îc m« t¶ ng¾n gän trong c¸c môc sau ®©y M« t¶ lùa chän tiÕp theo trong Endpoints Endpoint T¹o ra 1 line b»ng c¸ch chØ ra 2 ®iÓm Closest T¹o ra 1 line nã ®ãng c¸c ®èi t­¬ng kÕ tiÕp Bisect T¹o ra 1 line chia ®«i gãc t¹o bëi 2 ®­êng th¼ng giao nhau Perpendicular T¹o ra 1 line tiÕp xóc víi c¸c cung hoÆc ®­êng th¼ng Parallel T¹o ra 1 line song song víi 1 ®­êng cho tr­íc - 33 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM Horizolta Vertical l Perpendclr Palallel Bisect Endpoints Perpendclr Multi ChiÒu dµi Gãc Closest Tangent Polar H×nh 2.9 Chó ý : KiÓu line vµ bÒ réng cña nã ®­îc mÆc ®Þnh hoÆc thay ®æi b»ng c¸ch pick vµo thanh C¸c kiÓu cã thÓ lµ Solid, hidden, center, phantom vµ break 2.3.1 Create > Line > Endpoints hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o mét ®­êng th¼ng b»ng c¸c lùa chän tiÕp theo ( ®­êng th¼ng theo täa ®é, ®­êng th¼ng theo ®é dµi vµ gãc, ®­êng liªn kÕt, ®­êng th¼ng ®øng, ®­êng n»m ngang, ®­êng tiÕp xóc víi c¸c ®èi t­îng ). Trong menu nµy cßn cã c¸c lùa chän tiÕp theo . Chóng ®­îc m« t¶ ng¾n gän trong c¸c môc sau ®©y. M« t¶ lùa chän cña line Value (ZYZ) hoÆc pick chuét T¹o ra 1 line b»ng c¸ch nhËp täa ®é T¹o ra 1 ®­êng th¼ng liªn tiÕp Multi Line T¹o ra 1 line b¾ng c¸ch nhËp ®é dµi vµ gãc Polar T¹o ra 1 line th¼ng ®øng Vertical T¹o ra 1 line n»m ngang Horizontal T¹o ra 1 line tiÕp xóc víi 2 cung trßn Tangent - 34 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM Thñ tôc:  Create > Line > Endpoints > Value ChØ ra ®iÓm ®Èu tiªn < sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P1 ChØ ra ®iÓm cuèi < sö dông menu vÞ trÝ> : Pick P2 H×nh 7.10  Create > Line > Endpoints > Vertical X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ >: pick P1 H×nh 2.11 NhËp ®é dµi : 3.0  Create > Line > Endpoints > Horizontal X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ >: pick P1 H×nh 2.12 NhËp ®é dµi : 3.0 P3  Create > Line > Endpoints > P2 Multi_Line X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn : pick P1 X¸c ®Þnh ®iÓm thø hai : pick P2 P4 X¸c ®Þnh ®iÓm thø ba : pick P3 P1 TiÕp tôc ta x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm tiÕp theo P4, P5, P6 … H×nh5 .13 P2 Chó ý: Víi MasterCAM X, LÖnh UNDO phôc håi ®­îc tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ®· thùc hiÖn tr­íc ®ã.  Create > Line > Endpoints > Polar - 35 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM X¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu tiªn < Sö dông menu vÞ trÝ >: pick P1 NhËp chiÒu dµi ®o¹n th¼ng (length) : 2.5 2.5 300 NhËp täa ®é gãc (angle) : 30  Create > Line > Endpoints > Tanget LÇn l­ît chän c¸c vÞ trÝ vµ ®èi t­îng tiÕp xóc ( m« t¶ nh­ h×nh vÏ ) P1 H×nh 2.14 2.5 2.5 30° 30° P1 P1 2.5 2.5 30° 30° P1 P1 H×nh 2.15 : t¹o 1 line víi c¸c th«ng sè :gãc, chiÒu dµi, cung cÇn tiÕp xóc P1 P1 P1 P1 H×nh 2.16 : t¹o 1 line tiÕp xóc víi 2 cung trßn P2 P2 P1 P1 H×nh 2.17 :T¹o 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn vµ ®i qua ®iÓm ®Æc biÖt - 36 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM 2.3.2 Create > Line > Closest hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o ra 1 line nã ®ãng c¸c ®èi t­¬ng kÕ tiÕp ( ë c¸c vÞ trÝ ®Ó ®ãng kÝn 2 ®èi t­îng gÇn nhau nhÊt). Thñ tôc: T¹o ra 2 ®èi t­îng cÇn ®ãng kÝn kÝch chän tiÕp sau ®ã chän 2 ®èi t­îng võa t¹o ra H×nh 2.18 2.3.3 Create > Line > Bisect hoÆc nhÊp chän biÓu t­îng T¹o ra 1 line chia ®«I gãc t¹o bëi 2 ®­êng th¼ng giao nhau Thñ tôc: T¹o ra 2 ®­êng th¼ng , kÝch chän tiÕp sau ®ã chän 2 ®èi t­îng võa t¹o ra vµ nhËp ®é dµi ®­êng th¼ng cÇn t¹o ra , tõ ®ã sÏ xuÊt hiÖn 4 ®o¹n th¼ng ®­îc t¹o ra tõ 4 gãc kh¸c nhau cña 2 ®­êng th¼ng, ta kÝch chän ®­êng th¼ng cÇn gi÷ l¹i - 37 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 2.19 2.3.4 Create > Line > Perpendicular hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm. Ta cã 2 sù lùa chän L  Point: T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm.  Arc : T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn ®· tån t¹i.  Create > Line > Perpendclr > Point T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line, cung trßn, spline vµ ®i qua 1 ®iÓm. Thñ tôc: T¹o ra 1 cung trßn Chän cung :pick P1 X¸c ®Þnh ®iÓm cuèi : Pick P2 NhËp ®é dµI cña line (nhÊn enter) : H×nh 2.20 - 38 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM P2 P2 P2 P2 P1 P1 H×nh 2.21a P2 P2 Chó ý: Nh­ trªn h×nh 2.21a,cã 1 vµI tr­êng hîp line ®­îc t¹o ra kh«nng c¸t nhau døt kho¸t víi 1 line hoÆc cung trßn ®­îc chän lùa. Khi ®ã MasterCAM sÏ tù ®éng kho¶ng kÐp dµI cña line hoÆc cung trßn tíi ®iÓm c¾t nhau  Create > Line > Perpendclr > Arc T¹o ra 1 line vu«ng gãc víi 1 line tiÕp xóc víi 1 cung trßn ®· tån t¹i.(h×nh 2.21b) Thñ tôc: T¹o ra 1 cung trßn vµ 1 line Chän 1 line : pick P1 kÝch chän biÓu t­îng P1 P3 P1 P3 X¸c ®Þnh cung trßn ®Ó cã 1 line tiÕp xóc tíi: P2 Pick P2 P2 H×nh 2.21b NhËp ®é dµI cña line vu«ng gãc (nhÊn enter) : Chän line ®Ó gi÷ : Pick P3 Chó ý: t­¬ng tù nh­ trªn ta chän line ®Ó gi÷ l¹i - 39 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM 2.3.5 Create > Line > Parallel hoÆc kÝch chän biÓu t­îng T¹o ra 1 line song song víi 1 ®­êng cho tr­íc ( cã ®é dµi b»ng ®é dµi ®­êng cho tr­íc). Ta cã 3 lùa chän : t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®­êng b»ng c¸ch kÝch chuét, b»ng c¸ch nhËp kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh, t¹o 1 ®­êng song song víi 1 ®­êng th¼ng vµ tiÕp tuyÕn víi 1 cung trßn. Thñ tôc:  T¹o 1 line song song víi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc khi biÕt kho¶ng c¸ch gi÷a chóng T¹o ra 1 ®­êng th¼ng kÝch chuét chän ®­êng th¼ng ®ã : pick P1 nhËp kho¶ng c¸ch vµo vµ chän h­íng (hoÆc kÝch chuét chän ®iÓm P2 mµ ®­êng line cÇn t¹o ®i qua ). Sau ®ã nhÊn Enter hoÆc Esc  T¹o 1 line song song víi 1 ®­êng th¼ng cho tr­íc vµ tiÕp xóc tíi 1 cung trßn T¹o ra 1 cung trßn vµ 1 line Chän 1 line : pick P1 kÝch chän biÓu t­îng X¸c ®Þnh cung trßn ®Ó cã 1 line tiÕp xóc tíi: Pick P2 NhÊn Enter hoÆc Esc. H×nh 2.22 Bµi tËp vÒ line Sö dông lÖnh line vµ con chuét cña b¹n vÏ tõng h×nh d­íi ®©y. §õng quan t©m ®Õn kÝck th­íc chÝnh x¸c nh­ng h·y cè g¾ng lµm cho nã gièng víi h×nh d­íi ®©y. Nhí luyÖn tËp b»ng c¸ch sö dông hÕt tuú chän cña phÇn nµy - 40 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 2.23 Sö dông lÖnh line ®Ó vÏ chÝnh x¸c h×nh d­íi ®©y H×nh 2.24 2.4 Cung trßn vµ thanh céng cô cña cung : LÖnh Arc th­êng ®­îc ®Ó t¹o ra c¸c cung trßn hoÆc ®­êng trßn. H×nh 4.25 chØ ra cho ta thÊy vµi vÝ dô vÒ c¸c cung trßn hoÆc ®­êng trßn ®­îc t¹o r a trong ch­¬ng nµy. MasterCAMX cung cÊp 5 ph­¬ng ph¸p ®Ó t¹o ra cung trßn vµ 2 ph­¬ng ph¸p cho vÏ ®­êng trßn. H×nh 2.25 Trong MasterCAMX c¸c cung trßn vµ ®­êng trßn ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch sö dông 1 sè tuú chän. Select Create > Arc tõ menu chÝnh b¹n sÏ t×m ra ®­îc thanh c«ng cô cña cung. - 41 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM H×nh 2.26 M« t¶ ng¾n gän cho mçi c«ng cô ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng d­íi ®©y Arc option Description Circle Edge T¹o ra ®­êng trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ b¸n kÝnh Point Circle Center T¹o ra ®­êng trßn khi biÕt t©m vµ c¸c th«ng sè kh¸c Point Arc Polar T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch sö dông hÖ to¹ ®é cùc Arc Polar T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu, b¸n kÝnh vµ gãc ch¾n cung Endpoints Arc Endpoint T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm ®Çu vµ ®­êng kÝnh hoÆc b¸n kÝnh Arc 3 Points T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 3 ®iÓm Arc Tangent T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi c¸c ®èi t­îng kh¸c 2.4.1 Create > Arc > Arc Polar hoÆc kÝch chän biÓu t­îng T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch sö dông hÖ to¹ ®é cùc. Trong MasterCAMX cã 3 tuú chän, ®©y lµ c¸c gi¶i thÝch vÒ c¸c thñ tôc chïng nh­ sau:  T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch ®­a ra t©m, b¸n kÝnh, cung b¾t ®Çu vµ cung kÕt thóc. C¸c cung ®ã ®­îc nhËp vµo tõ bµn phÝm P1 Thñ tôc: NhËp to¹ ®é t©m: 0.0 NhËp b¸n kÝnh : 1.5 NhËp gãc b¾t ®Çu : 30 - 42 - H×nh 2.27
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM NhËp gãc kÕt thóc : 280  T¹o ra 1 cung trßn b»ng c¸ch ®­a ra t©m, b¸n kÝnh, cung b¾t ®Çu vµ cung kÕt thóc. C¸c cung ®ã ®­îc nhËp vµo b»ng pick chuét Thñ tôc: P2 NhËp to¹ ®é t©m : pick P1 NhËp b¸n kÝnh (def val) : 1.5 P1 NhËp gãc b¾t ®Çu (def val) : pick P2 NhËp gãc kÕt thóc (def val) : pick P3 P3 H×nh 2.28  T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 1 cung trßn b»ng c¸ch ®­a ra t©m, ®èi t­îng tiÕp xóc, cung b¾t ®Çu, cung kÕt thóc. Thñ tôc: T¹o ra 1 cung trßn (chÝnh lµ ®èi t­îng cÇn tiÕp xóc) NhËp gãc b¾t ®Çu : 30 KÝch chän sau ®ã chän cung trßn cÇn tiÕp xóc NhËp to¹ ®é t©m cña cung cÇn t¹o: pick P1 H×nh 2.29 NhËp gãc kÕt thóc Chó ý: Cã thÓ thay ®æi chiÒu quay cña cung trßn b»ng c¸ch kÝch chuét vµo chän chiÒu phï hîp 2.4.2 Create > Arc > Arc Endpoints hoÆc chän biÓu t­îng  T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ b¸n kÝnh. Trong tr­êng hîp nµy cã 4 cung trßn ®­îc t¹o ra ta ph¶i chän cung trßn cÇn thiÕt b»ng c¸ch pick chuét vµo cung trßn cÇn thiÕt Thñ tôc: NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1 NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2 NhËp b¸n kÝnh cung trßn: 30.0 Chän 1 cung trßn : pick P3 - 43 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM Chó ý: cã 4 cung trßn b¹n cã thÓ chän do ®ã b¹n ph¶i pick chuét vµo ®óng cung trßn b¹n cÇn chän H×nh 2.30  T¹o ra 1 cung trßn khi biÕt 2 ®iÓm vµ tiÕp xóc víi 1 ®èi t­îng kh¸c. Thñ tôc: T¹o 1 ®èi t­îng cÇn tiÕp xóc : nh­ cung trßn, ®­êng th¼ng NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1 NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2 KÝch chän vµ chän ®èi t­îng cÇn tiÕp xóc H×nh 2.31 2.4.3 Create > Arc > Arc 3 points hoÆc chän biÓu t­îng  T¹o 1 cung trßn biÕt 3 ®iÓm (3 ®iÓm chän b»ng tay hoÆc nhËp täa ®é tõ bµn phÝm ) Thñ tôc: P2 P1 - 44 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM NhËp to¹ ®é ®iÓm ®Çu tiªn: pick P1 NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2: pick P2 NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 3: pick P3 Chó ý: 3 ®iÓm kh«ng ®­îc n»m trªn 1 ®­êng th¼ng  T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 3 ®èi t­îng . Thñ tôc: T¹o ra 3 ®èi t­îng cÇn tiÕp xóc : nh­ cung trßn, ®­êng th¼ng. KÝch chän Chän ®èi t­îng ®Çu tiªn :P1 Chän ®èi t­îng thø 2: pick P2 Chän ®èi t­îng thø 3: pick P3 H×nh 2.33 2.4.4 Create > Arc > Arc Tangent hoÆc chän biÓu t­îng T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc víi 1, 2, hoÆc nhiÒu line hoÆc cung trßn. Cã 6 tuú chän sau ®©y: 1 entity: T¹o ra 1 cung trßn 1800 tiÕp xóc víi 1 ®èi t­îng ®­îc chän   Point : T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc 1 ®èi t­îng vµ ®i qua ®èi t­îng kh¸c  Center line: T¹o ra 1 cung trßn 3600 tiÕp xóc víi 1 ®­êng th¼ng, t©m n»m trªn ®­êng th¼ng kh¸c  Dynamic: T¹o ra 1 cung trßn tiÕp xóc t¹i ®iÓm chän trªn ®èi t­îng ®­îc chän - 45 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2