intTypePromotion=1

Bài giảng MasterCam X part 6

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
493
lượt xem
285
download

Bài giảng MasterCam X part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đường chạy dao dạng 2D từ mô hình tới lập thành đường chạy dao * Đối tượng: Nhận biết các kiểu của môđun đườngng chạy dao dạng 2D và biết khi nào sử dụng chúng Xác định các tham số thông thường trong môđun đường chạy dao 2D áp dụng các đường chạy dao trên để tạo ra chương trình NC cho từng sản phẩm I. Các đường chạy dao của môđun 2D MasterCAM cung cấp 3 nhóm của môđun đường chạy dao để tạo ra đường chạy dao: môđun 2D, môđun 3D, và môđun nhiều trục. Ta sử dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng MasterCam X part 6

 1. Bµi gi¶ng MasterCAM Ch­¬ng III: ®­êng ch¹y dao d¹ng 2D tõ m« h×nh tíi lËp thµnh ®­êng ch¹y dao * Đèi t­îng: Nhận biết c¸c kiểu cña m«®un ®­êngng ch¹y dao d¹ng 2D vµ biÕt khi nµo sö dông chóng X¸c ®Þnh c¸c tham sè th«ng th­êng trong m«®un ®­êng ch¹y dao 2D ¸p dông c¸c ®­êng ch¹y dao trªn ®Ó t¹o ra ch­¬ng tr×nh NC cho tõng sản phẩm I. C¸c ®­êng ch¹y dao cña m«®un 2D MasterCAM cung cấp 3 nhãm của m«đun đường chạy dao để tạo ra đường chạy dao: m«đun 2D, m«đun 3D, vµ m«đun nhiều trục. Ta sử dụng m«đun 2D để tạo ra đường chạy dao 2D cho gia c«ng ph«i cã mặt phẳng dạng 2D. Ta sử dụng m«đun 3D để tạo ra đường chạy dao 3D cho nhiều loại mặt 3D kh¸c nhau vµ cho m«đun nhiều trục cho gia c«ng c¸c phần phức tạp. Trong chương nµy giới thiệu m«đun chạy dao 2D. MasterCAM sẽ cung cấp cho bạn 4 đường chạy dao của m«đun nµy: contour, pocket, drill, face vµ engraving. Bảng dưới đ©y sẽ tổng kết nÐt đặc trưng vµ ứng dụng của c¸c môđun đường ch y dao 2D trªn. C¸c lo¹i M« t¶ m«®un øng dông H×nh minh Häa m«§un Tạo ra đường chạy dao Gia c«ng bªn Contour dọc theo c¸c đối tượng trong hoặc bªn ngoµi biªn liªn kết như một đường dạng contour. Bao gồm c¸c nhãm h×nh học: Line, arc hoặc spline Tạo đường chạy dao để Gia c«ng c¸c Pocket cắt c¸c phần kim loại loại hộp. Gia trong đường contour c«ng nhiều bề ®ãng. Bao gồm c¸c nhãm mặt lớn h×nh học: biªn giới đãng Tạo c¸c đường chạy dao Khoan Drill thực hiện khoan, tiện Tiện trong trong, taro. Bao gồm c¸c Taro nhãm h×nh học: point Tạo c¸c đường chạy dao Gia c«ng bªn Face thực hiện cắt c¸c phần trªn bề mặt chi kim loại theo bề mặt tiết - 76 -
 2. Bµi gi¶ng MasterCAM Tạo c¸c đường chạy dao Gia c«ng bề Engraving thực hiện cắt khắc, trổ, mặt chi tiết chạm trªn bề mặt II. X¸c ®Þnh dông cô MasterCAM nhiÒu lo¹i tham sè ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin liªn quan tíi viÖc t¹o ra ®­êng ch¹y dao. C¸c tham sè ®ã cã thÓ chia lµm c¸c nhãm nh­ sau: tool definition (x¸c ®Þnh dông cô), tool parameters (tham sè dông cô), vµ module specific parameters (m«®un tham sè ®Æc biÖt). Tool definition cho phÐp ng­êi dïng x¸c ®Þnh dông cô míi, chän lùa c¸c dông ®· cã trong th­ viÖn, hoÆc hiÖu chØnh c¸c dông cô ®· cã s½n. Tool parameters nã ®­îc coi nh­ tham sè th«ng th­êng bëi v× nã ®­îc sö dông th­êng xuyªn trong tÊt c¶ c¸c m«®un ®­êng ch¹y dao, trong khi module specific parameters chØ sö dông trong c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt kh«ng cã 1 tr×nh øng dông nµo lµm kh¸c ®­îc. Trong phÇn nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh dông cô míi, chän lùa dông cô ®· cã trong th­ viÖn, vµ hiÖu chØnh dông cô ®· tån t¹i. MasterCAM dïng hép tho¹i cña c¸c lo¹i ®­êng ch¹y dao ®Ó x¸c ®Þnh, chän lùa vµ hiÖu chØnh dông cô. §Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i Êy xuÊt hiÖn nh­ h×nh vÏ phÝa d­íi  Chän råi chän ®­êng ch¹y dao muèn dïng (Contour, Drill, Face, Engraving) hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn t­¬ng øng víi ®­êng ch¹y dao ®· chän  Sau ®ã kÝch phÝm chuét ph¶I hoÆc chän ®Ó xuÊt hiÖn b¶ng - 77 -
 3. Bµi gi¶ng MasterCAM Tuú chän sÏ xuÊt hiÖn trong ®ã cã c¸c tuú chän bÞ mê ®i nÕu dông cô ®ã cã ho¹t ®éng trªn file ®ang ho¹t ®éng. X¸c ®Þnh 1 dông cô míi HiÖu chØnh 1 dông cô ®· tån t¹i trong khi lµm viÖc Thay ®æi gãc cña ®Çu dao Qu¶n lý dông cô §Ó t¹o 1 dông cô míi ta ph¶i ®Æt 3 tuú chän trong hép tho¹i: tool type, tool/holder definition, vµ tool parameters. Nã ®­îc thÓ hiÖn nh­ ë d­íi ®©y. - 78 -
 4. Bµi gi¶ng MasterCAM Tool type KÝch vµo “Tool type” trong define tool ta më ®­îc hép tho¹i vÒ c¸c lo¹i dao. MasterCAM cung cÊp cho ng­êi dïng 20 lo¹i dao. Trong hép tho¹i còng xuÊt hiÖn c¸c dông cô kh¸c nhau. Cã c¸c d÷ liÖu cÇn ph¶I ®­îc ®Æt trong hép héi tho¹i lµ: Tool Diameter (®­êng kÝnh dao), Holder size (cì vßng kÑp), Machining type (lo¹i gia c«ng c¾t). Ta thÊy nh­ h×nh vÏ d­íi - 79 -
 5. Bµi gi¶ng MasterCAM Tool size parameters (tham sè cì dao) MasterCAM dïng c¸c tham sè d­íi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh dông cô Cho ®­êng kÝnh dao c¾t Diameter Cho b¸n kÝnh gãc cña dao c¾t Corner radius Cho ®­êng kÝnh cÇn dao Arbor diameter Cho chiÒu dµi lµm viÖc cña dông cô Flute Cho chiÒu dµi cña c¶ phÇn c¾t cña dao c¾t Shoulder Cho chiÒu dµi tõ ®Çu dao ®Õn ®µi dao Overall Holder size parameters (Tham sè kÝch th­íc vßng kÑp) Matercam dïng c¸c tham sè d­íi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th­íc vßng kÑp Cho ®­êng kÝnh vßng kÑp Holder diameter Cho chiÒu dµi tõ mÐp tíi mÆt cuèi cña vßng kÑp Holder ChØ ra sè thø tù cña dao ®Ó x¸c ®Þnh dông cô nµy Tool number Machining type (Lo¹i gia c«ng c¾t gät) Trong mét vµi dông cô MasterCAM cã cung cÊp “Kh¶ n¨ng” thªm tham sè ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i gia c«ng. Nã bao gåm c¸c tuú chän sau: - 80 -
 6. Bµi gi¶ng MasterCAM Dông cô nµy chØ cã kh¶ n¨ng gia c«ng th« Rough Dông cô nµy chØ cã kh¶ n¨ng gia c«ng tinh Finish Dông cô nµy cã kh¶ n¨ng gia c«ng th« vµ tinh Both Tool Parameter (Tham sè cì dao) MasterCAM dïng c¸ch ®Æt c¸c tham sè ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu gia c«ng, vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn dông cô c¾t. Hép tho¹i ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ trong h×nh d­íi ®©y C¸c tham sè ®Ó x¸c ®Þnh d÷ liÖu qu¸ tr×nh gia c«ng vµ th«ng tin dông cô ®­îc m« t¶ d­íi ®©y. Rough Step XY (%) Tham sè nµy chØ ra sù tû lÖ gµi b¸n kÝnh vµ ph«i trong qó tr×nh c¾t. Trong mét sè tr­êng hîp, nã chØ ra gi¸ trÞ b­íc chØ ®Þnh trong qu¸ tr×nh c¾t. 1 inch cña m¸y phay t­¬ng øng víi 60% cña g i¸ trÞ rough Step XY, cho vÝ dô sÏ cã 0.6” gi¸ trÞ kho¶ng c¸c b­íc cho b­íc trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Finish Step XY (%) Tham sè nµy chØ ra sù tû lÖ gµi b¸n kÝnh vµ ph«I trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng. Trong 1 sè tr­êng hîp, nã chØ gi¸ trÞ b­íc chØ ®Þnh trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng. 1 inch cña m¸y phay t­¬ng øng víi 10% cña gi¸ trÞ Finish Step XY, cho vÝ dô sÏ cã 0.1” gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch b­íc cho b­íc trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng. - 81 -
 7. Bµi gi¶ng MasterCAM Rough Step Z (%) Tham sè nµy chØ cho ta biÕt chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh c¾t theo h­íng Z trong qu¸ tr×nh c¾t. Nã thÓ hiÖn nh­ phÇn cña ®­êng kÝnh dông cô. 1 inch trªn m¸y phay t­¬ng øng 50% cña gi¸ trÞ Rough Step Z víi 0.5” chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Finish Step Z (%) Tham sè nµy chØ cho ta biÕt chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh c¾t theo h­íng Z trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng . Nã thÓ hiÖn nh­ phÇn cña ®­êng kÝnh dông cô. 1 inch trªn m¸y phay t­¬ng øng víi 10% cña gi¸ trÞ Finish Step Z víi 0.1” chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh kÕt thóc gia c«ng. Required pilot dia Tham sè nµy dïng ®Ó chØ ®­êng kÝnh cña lç thÝ ®iÓm chØ øng dông riªng cho dông cô. C¸c lç nµy th­êng ®­îc sö dông cho qu¸ tr×nh Taro, tiÖn trong, khoan c¸c lç lín vµ phay c¸c hèc. Material Tham sè nµy dïng ®Ó chän lùa vËt liÖu cña dông cô. Nã cã 6 tuú chän sau: HSS: High speed tool Carbide : dông cô lµ C¸c bua C Carbide: dông cô lµ than C¸c bua Ceramic: dông cô lµ Ceramic Borzon: dông cô lµ ®ång Unkhown: VËt liÖu cña dông cô kh«ng x¸c ®Þnh % of Matl. SFM Tham sè nµy x¸c ®Þnh tèc ®é c¾t mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ mÆt b»ng tèc ®é tõ c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng tèc ®é ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«i. % of Matl. Feed/Tooth Tham sè nµy x¸c ®Þnh l­îng ch¹y dao mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ m Æt b»ng ch¹y dao c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng ch¹y dao ®­îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«I, chiÒu s©u c¾t , ®­êng kÝnh dông cô… Tool filename Tham sè nµy chän lùa mçi m« h×nh h×nh häc dao 1 sù hiÓn thÞ. MasterCAM cung cÊp 1 danh s¸ch c¸c lo¹i dao ®Ó b¹n chän lùa nh­ ë d­íi ®©y H·y chän nót bªn c¹nh tool file name ®Ó ra thùc ®¬n Open - 82 -
 8. Bµi gi¶ng MasterCAM Tham sè nµy ghi l¹i tªn cña dông cô c¾t. B¹n còng cã thÓ nhËp m« t¶ dông cô mµ b¹n chän lùa Spindle Rotation Tham sè nµy dïng ®Ó chØ chiÒu quay cña trôc chÝnh theo h­íng chiÒu kim ®ång hå hay ng­îc chiÒu kim ®ång hå. Coolant Tham sè nµy dïng ®Ó ®iÒu khiÓn dung dÞch lµm nguéi, nã gåm cã 4 tuú chän Off - T¾t dung dÞch lµm nguéi Mist - Dung dÞch lµm nguéi ë d¹ng s­¬ng mï Flood - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ë d¹ng dßng ch¶y Tool - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ®­îc ®­a vµo däc theo dao Create a new tool (T¹o mét dông cô c¾t míi) Cã 2 c¸ch ®Ó truy cËp ®Ó t¹o ra 1 dông cô c¾t míi. C¸ch thø nhÊt lµ: ®­a con trá chuét ®Õn vµ kÝch chuét ph¶I 1 dßng tuú chän c¸c kiÓu ch¹y dao sÏ ®­îc ®­a ra ta chän ®­êng ch¹y dao tÝch hîp vµ chän h­íng ch¹y dao trªn chi tiÕt råi kÝch sÏ xuÊt hiÖn b¶ng sau - 83 -
 9. Bµi gi¶ng MasterCAM Sau ®ã ta cã thÓ chän hoÆc kÝch chuét ph¶I vµo vïng tr¾ng vµ chän sÏ xuÊt hiÖn 1 trong c¸c b¶ng sau Vµ ta chän tiÕp Fiter sÏ cã b¶ng - 84 -
 10. Bµi gi¶ng MasterCAM HoÆc Chän lo¹i dao cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng sÏ xuÊt hiÖn b¶ng nh­ h×nh d­íi ®©y - 85 -
 11. Bµi gi¶ng MasterCAM Víi hép tho¹i nµy ta chän c¸c th«ng sè cho dao cô nh­ vÒ ®­êng kÝnh , chiÒu dµi dao …. Ta chän tiÕp vµo Parameters sÏ cã h×nh nh­ sau: Khi chän xong ta cã thÓ chän trªn hép tho¹i nµy, hÖ thèng sÏ trë l¹i hép tho¹i C¸ch thø hai ta cã thÓ chän ®­êng ch¹y dao tõ thanh Menu bar víi tiªu ®Ò vµ chän kiÓu ®­êng ch¹y dao cÇn gia c«ng nh­ng tr­íc hÕt ph¶I chän lùa ®èi t­îng c Çn gia c«ng 1. Chän Toolpaths > Contour (hoÆc 1 trong c¸c m«®un cña toolpaths kh¸c) 2. HÖ thèng muèn ch¹y b¹n ph¶I chän ®èi t­îng ®Ó gia c«ng Ta l¹i thùc hiÖn c¸c b­íc nh­ ë trªn theo c¸ch thø nhÊt - 86 -
 12. Bµi gi¶ng MasterCAM Qu¶n lý qu¸ tr×nh gia c«ng Sau khi ®­êng ch¹y dao ®­îc t¹o ra, chóng ®­îc biÓu thÞ b»ng biÓu ®å ,vµ ®­îc göi ®I ®Ó t¹o ra m· NC, lóc nµy nã sÏ t¹o ra ®­êng ch¹y dao vµ th«ng tin dông cô míi. MasterCAM nhãm c¸c hµm ®ã trong vïng ch¹y dao Nh­ h×nh vÏ sau ®©y Backplot T¹o backplot cña viÖc chän lùa ®­êng ch¹y dao trªn mµn h×nh Verify Xem ph­¬ng ¸n m« pháng gia c«ng Post ChuyÓn d÷ liÖu vÒ ®­êng ch¹y dao sang ch­¬ng tr×nh NC Rengen Pathh T¸I t¹o l¹i hoÆc xo¸ ®­êng ch¹y dao trªn c¬ së c¸c tham sè míi Hµm Backplot Hµm nµy hiÓn thÞ l¹i ®­êng ch¹y dao khi ®­a ra 1 ph­¬ng ph¸p kh¸c, thùc ®¬n nµy hiÓn thÞ nh­ ë d­íi ®©y cho phÐp nh×n thÊy d¹ng m« pháng khèi cña l­îng kim lo¹i ®­îc lÊy ®i cho phÐp nh×n thÊy mçi ®iÓm cuèi cña mét ®­êng ch¹y dao ®¬n cho phÐp nh×n thÊy c¸n dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng mÉu - 87 -
 13. Bµi gi¶ng MasterCAM cho phÐp nh×n thÊy dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng mÉu - 88 -
 14. Bµi gi¶ng MasterCAM - 89 -
 15. Bµi gi¶ng MasterCAM Ph­¬ng ph¸p hiÓn thÞ MasterCAM cung cÊp mét sè tham sè ®Ó hiÓn thÞ dao vµ ®­êng ch¹y dao. Backplot display hiÓn thÞ nh­ hép tho¹i d­íi ®©y. Step mode C«ng cô hiÓn thÞ cã thÓ ®Æt ë 2 chÕ ®é sau ®©y: Interplate: Dông cô ®­îc thÓ hiÖn t¹i mçi b­íc ®Þnh s½n Endpoints: Dông cô ®­îc thÓ hiÖn t¹i mçi ®iÓm cuèi cña mét ®­êng ch¹y dao ®¬n - 90 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2